Νόμος 3283/04 - Άρθρο 24a

Άρθρο 24Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, η εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24, καθώς και των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου που αναπαράγει χρηματιστηριακό δείκτη και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 1985/611/ΕΟΚ. Η απόφαση για την εισαγωγή των μεριδίων προϋποθέτει τον ορισμό ενός τουλάχιστον ειδικού διαπραγματευτή, η δε έναρξη διαπραγμάτευσης τους προϋποθέτει και την ολοσχερή κατάθεση των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σε κινητές αξίες σύμφωνα με τη σύνθεση του δείκτη, στον θεματοφύλακα.

 

2. Με την εξαγορά των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου της παραγράφου 1 εξομοιώνονται οι ενέργειες της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ώστε να μην αποκλίνει η χρηματιστηριακή τιμή των μεριδίων του από την καθαρή αξία του ενεργητικού του, σε ποσοστό που ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφαση της να καθορίζει τα στοιχεία που υποβάλλονται για την παροχή άδειας σύστασης των αμοιβαίων κεφαλαίων της παραγράφου 1 του άρθρου 24, των οποίων τα μερίδια εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, επιπλέον εκείνων που μνημονεύονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 12.

 

4. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να καθορίζονται: α) οι όροι και οι προϋποθέσεις εισαγωγής, καταχώρησης και διαπραγμάτευσης των μεριδίων στην οργανωμένη αγορά, τα σχετικά με την εκκαθάριση των συναλλαγών με αντικείμενο αυτά τα μερίδια, καθώς και τις προϋποθέσεις αναστολής και διαγραφής τους, β) οι υποχρεώσεις που βαρύνουν την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων λόγω της εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των μεριδίων, στις οποίες περιλαμβάνεται και ο ορισμός ενός τουλάχιστον ειδικού διαπραγματευτή και οι όροι της μεταξύ τους σύμβασης, γ) τα πρόσθετα στοιχεία που θα περιέχει ο κανονισμός, το πλήρες και απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο, οι εκθέσεις και οι καταστάσεις τους, δ) τεχνικά θέματα ή λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου 2, σχετικά με τις ενέργειες με τις οποίες θα επιδιώκεται η χρηματιστηριακή τιμή των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου να μην αποκλίνει από την καθαρή αξία του ενεργητικού του, πάνω από το προβλεπόμενο όριο, ιδίως για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και ε) κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ή άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με τη λειτουργία αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων.

 

5. Στον Κανονισμό της οργανωμένης αγοράς, που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 3152/2003, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εισαγωγή και τη διαπραγμάτευση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων σχετικά με τις υποχρεώσεις του ειδικού διαπραγματευτή. Στον Κανονισμό Εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών ρυθμίζονται επίσης θέματα σχετικά με την εκκαθάριση των συναλλαγών με αντικείμενο μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 3556/2007 (ΦΕΚ 91/Α/2007).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 106 του νόμου 4099/2012 (ΦΕΚ 250/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.