Νόμος 3254/04 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η οικονομική ενίσχυση που προβλέπεται από την παράγραφο 5)α του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α/2003) δίνεται, εφόσον η αντικατάσταση γίνει το αργότερο μέχρι 31-07-2004.

 

2. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Οι ρυθμίσεις των εδαφίων α', β' και γ' της παρούσας παραγράφου τίθενται σε ισχύ την 15-07-2004.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 21: Όργανα ελέγχου

 

1. Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο τήρησης του νόμου αυτού ορίζονται τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2800/2000 (ΦΕΚ 41/Α/2000) και του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000), η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα για τους χώρους ευθύνης του και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Τα ανωτέρω όργανα μπορούν, ανεξαρτήτως των άλλων κυρώσεων, που προβλέπονται στον παρόντα ή άλλους νόμους, να αφαιρούν επιτόπου από τον οδηγό, που διέπραξε τις παραβάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου αυτού, την ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων του νόμου αυτού και των Κανονισμών Λειτουργίας τα αρμόδια όργανα διαβιβάζουν την έκθεση διαπίστωσης στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.}

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 32 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4)στ του άρθρου 20 του νόμου 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α/2003), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. ΤΟ όριο ηλικίας των είκοσι τριών (23) ετών του άρθρου 11, εφαρμόζεται από 01-08-2004 και για τα κυκλοφορούντα κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού λεωφορεία.

 

Για τα λεωφορεία των Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων νήσων με πληθυσμό, κατά την τελευταία απογραφή μέχρι 3.000 κατοίκους, το παραπάνω όριο ηλικίας εφαρμόζεται από 01-06-2006.}

 

5. Η προθεσμία για την εκταμίευση των ενισχύσεων που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 12 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4)γ του άρθρου 20 του νόμου 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α/2003), παρατείνεται μέχρι 31-12-2004.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.