Νόμος 3220/04 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Ανακυκλώσιμα απορρίμματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρήσεις που προμηθεύτηκαν ανακυκλώσιμα απορρίμματα μέχρι 24-12-2002, ημερομηνία ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 16 του άρθρου 19 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ 330/Α/2002), με φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή από τους φερόμενους στα στοιχεία αυτά προμηθευτές των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, τα οποία αποδείχθηκαν πλαστά ή εικονικά ως προς το πρόσωπο του εκδότη, ενώ αφορούν στο σύνολό τους πραγματική συναλλαγή, απαλλάσσονται από τα πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων (ΚΒΣ) και τις λοιπές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη κύρωση που προβλέπεται από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις, εφόσον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταβληθεί από τους λήπτες των παραπάνω φορολογικών στοιχείων ο αναγραφόμενος σε αυτά φόρος προστιθέμενης αξίας.

 

2. Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζονται και για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι οικείες καταλογιστικές πράξεις, εφόσον δεν έχουν οριστικοποιηθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο ή εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφαρμοζομένων των διατάξεων περί δικαστικού συμβιβασμού, όπου συντρέχει περίπτωση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.