Νόμος 3220/04 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Φορολογικές ρυθμίσεις για παραγωγικές επενδύσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 22 του νόμου 3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α/2004).

 

1. Για τις επιχειρήσεις οι οποίες αναφέρονται στις περιπτώσεις α', β', γ', δ', ε', στ', ζ', η', θ', ι', κ', μ', ν', ξ', ο', τ', χ, ψ', ω' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998), οι οποίες πραγματοποιούν παραγωγική επένδυση αξίας τουλάχιστον τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000,00) ευρώ για επενδυτικές και λοιπές δαπάνες που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του πιο πάνω νόμου, ανεξάρτητα από την υπαγωγή ή μη της επένδυσης στις ενισχύσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου 2601/1998, είτε οι επιχειρήσεις ιδρύονται για πρώτη φορά είτε οι επιχειρήσεις είναι υφιστάμενες, εφόσον η αξία κτήσης του πάγιου ενεργητικού τους κατά το χρόνο έναρξης της επένδυσης είναι μικρότερη της αξίας της επένδυσης, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

 

α) Τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης προσδιορίζονται με βάση τις κείμενες διατάξεις και ορίζεται φορολογικός συντελεστής είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο σύνολο των κερδών για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, με χρόνο έναρξης το έτος κατά τη διάρκεια του οποίου θα αρχίσει η παραγωγική λειτουργία της επένδυσης.

 

Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ως χρόνος έναρξης εφαρμογής του ως άνω συντελεστή λαμβάνεται το έτος κατά τη διάρκεια του οποίου θα αρχίσει η λειτουργία της νέας επένδυσης και εφαρμόζεται στα συνολικά καθαρά κέρδη που πραγματοποιεί η επιχείρηση.

 

β) Με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών συνιστάται στο Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΘΕΚ), ειδικό τμήμα φορολογικού ελέγχου των επιχειρήσεων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

 

γ) Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις του άρθρου αυτού, επιλύεται από επιτροπή η οποία συστήνεται με το άρθρο αυτό και αποτελείται από έναν Νομικό Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, έναν Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών που ορίζεται από αυτόν. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται τα θέματα συγκρότησης και λειτουργίας της Επιτροπής αυτής.

 

2. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των δέκα (10) ετών που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1, τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης φορολογούνται με τον ισχύοντα κατά το χρόνο κτήσης του εισοδήματος συντελεστή φορολογίας των ανωνύμων εταιρειών.

 

3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται όπως, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, υποβάλει σχετική δήλωση στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.

 

4. Στις επιχειρήσεις που έχουν επιλέξει την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου αυτού, εφόσον συγχωνευθούν με άλλη εταιρεία ή απορροφήσουν εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του.

 

Στην περίπτωση αυτή ο συντελεστής φορολογίας της παραγράφου 1 εφαρμόζεται στο μέρος των κερδών της εταιρείας που προήλθε από τη συγχώνευση ή απορρόφηση και τα οποία προκύπτουν από τη σχέση μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης που αρχικά είχε υπαχθεί στις διατάξεις αυτού του άρθρου, όπως τα ίδια αυτά κεφάλαια εμφανίστηκαν στον ισολογισμό μετασχηματισμού ή στον ισολογισμό που υποβάλλεται για εκτίμηση στην Επιτροπή του άρθρου 9 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1963) και των αρχικών ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που προήλθε από τη συγχώνευση ή απορρόφηση, με χρόνο έναρξης το έτος μέσα στο οποίο ολοκληρώνεται η συγχώνευση ή απορρόφηση.

 

5. Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις αυτού του άρθρου δεν μεταβάλλεται το φορολογικό καθεστώς για το χρονικό διάστημα των δέκα (10) ετών που προβλέπεται από την παράγραφο 1. Αν θεσπιστεί ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς, εφαρμόζεται και στις επιχειρήσεις του άρθρου αυτού.

 

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και στις Εταιρίες Παροχής Αερίου του νόμου [Ν] 2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α/1995), ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους, για τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων Ι έως ΧΙΙ της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2601/1998.

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος ελέγχου των δαπανών της επένδυσης, η διαδικασία, τα όργανα ελέγχου και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 

8. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή για δαπάνες επενδύσεων που πραγματοποιούνται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.