Νόμος 3212/03 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Εξουσιοδοτήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας, για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται έγκριση εκτέλεσης εργασιών δόμησης. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία έγκρισης και κάθε σχετικό θέμα.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι διοικητικές πράξεις και δικαιοπραξίες για την έκδοση ή την κατάρτιση των οποίων, απαιτείται η προσκόμιση του δελτίου πολεοδομικής κατάστασης του κτιρίου.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται:

 

α) Τα ειδικότερα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες ελέγχου για την έκδοση της άδειας δόμησης, την τροποποίηση και την αναθεώρησή της, οι μελέτες που απαιτούνται και οι προδιαγραφές των σχεδίων και των διαγραμμάτων για την κατασκευή των έργων.

 

β) Οι περιπτώσεις διακοπής των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του ενδιαφερομένου ή λόγω ανώτερης βίας, κατά τις οποίες επιτρέπεται να παρατείνεται η ισχύς της άδειας δόμησης, καθώς και η διαδικασία παράτασής της.

 

γ) Τα στοιχεία που πρέπει να αναρτώνται στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών και οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής.

 

δ) Οι ανεκτές αποκλίσεις των διαστάσεων του κτιρίου και του οικοπέδου από τα μεγέθη που εγκρίθηκαν στο διάγραμμα κάλυψης.

 

ε) Η διαδικασία διενέργειας της βεβαίωσης και της θεώρησης που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 και τα ειδικότερα δικαιολογητικά που υποβάλλονται.

 

στ) Οι περιπτώσεις και η διαδικασία κατά τις οποίες επιτρέπεται η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας πριν την αποπεράτωση όλων των εργασιών δόμησης που προβλέπονται στην άδεια, ύστερα από τμηματική θεώρηση της άδειας και μόνο για το τμήμα του κτιρίου που έχει αποπερατωθεί και αποτελείται από χώρους με κύρια και αυτοτελή λειτουργία.

 

ζ) Ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου των αδειών δόμησης, των μελετών και των εργασιών δόμησης που προβλέπονται στο άρθρο 4.

 

η) Το ειδικότερο περιεχόμενο του δελτίου πολεοδομικής κατάστασης του κτιρίου και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για τη χορήγησή του.

 

4. Σε ιδιοκτήτες που ανεγείρουν κατοικία σε ιδιόκτητο ή παραχωρούμενο γήπεδο ή οικόπεδο που βρίσκεται σε απομακρυσμένη ή δυσπρόσιτη περιοχή ή σε ιδιοκτήτες που ανήκουν σε μειονεκτικές πληθυσμιακές ομάδες, επιτρέπεται να παρέχονται δωρεάν από τις πολεοδομικές υπηρεσίες πρότυπες μελέτες διαφόρων τύπων κατοικιών.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων:

 

α) Καθορίζονται οι φορείς που εκπονούν τις παραπάνω μελέτες και η διαδικασία ανάθεσης της εκπόνησης και έγκρισης των μελετών.

 

β) Προσδιορίζονται οι περιοχές και οι μειονεκτικές ομάδες, για τις οποίες εφαρμόζεται η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.

 

γ) Καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και ο τρόπος έκδοσης της σχετικής άδειας δόμησης, ο τρόπος επίβλεψης των εργασιών δόμησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.