Νόμος 3212/03 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Διάρκεια ισχύος και τροποποίηση των αδειών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η άδεια δόμησης ισχύει για τέσσερα έτη.

 

Για την ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων δυναμικότητας πάνω από 300 κλίνες ή κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγικών δραστηριοτήτων βιομηχανικής χρήσης εμβαδού πάνω από 5.000 m2 ή όγκου παραπάνω από 15.000 m3, η άδεια δόμησης ισχύει για έξι έτη. Η άδεια δόμησης για κατεδάφιση, επίχωση ή εκσκαφή ισχύει για έξι μήνες.

 

2. Μόλις αποπερατωθεί ο φέρων οργανισμός επιτρέπεται να υποβάλλεται, μέσα στο χρόνο ισχύος της άδειας, αίτηση του ιδιοκτήτη που συνοδεύεται από δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού ότι αποπερατώθηκε ο φέρων οργανισμός, σύμφωνα με την άδεια δόμησης και τις μελέτες που έχουν υποβληθεί. Η δήλωση συνοδεύεται από φωτογραφίες του κτιρίου ή της κατασκευής, όπως ορίζεται ειδικότερα με την απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 7. Η αίτηση του ιδιοκτήτη και η δήλωση του επιβλέποντα μηχανικού βεβαιώνονται πάνω στο έγγραφο της άδειας. Μετά τη βεβαίωση, η άδεια δόμησης ισχύει για αόριστο χρόνο.

 

3. Η άδεια θεωρείται από την υπηρεσία που την εξέδωσε όταν περατωθούν όλες οι εργασίες δόμησης. Για τη θεώρηση υποβάλλονται:

 

α) Δήλωση από τον επιβλέποντα μηχανικό, ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τους όρους της άδειας και τις μελέτες που έχουν υποβληθεί, που συνοδεύεται από φωτογραφίες του κτιρίου ή της κατασκευής, όπως ειδικότερα ορίζεται με την απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 7. Αν έχουν γίνει μεταβολές για τις οποίες δεν απαιτείται τροποποίηση της άδειας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο, κατατίθενται τα σχέδια και οι μελέτες που αποτυπώνουν τις μεταβολές, συνοδευόμενα από τη δήλωση των μηχανικών που τις εκπόνησαν, που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του προηγούμενου άρθρου.

 

β) Αποδεικτικά είσπραξης των φόρων, τελών και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καθώς και της αμοιβής των επιβλεπόντων μηχανικών.

 

4. Η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας επιτρέπεται μετά τη θεώρηση της άδειας δόμησης.

 

5. Τροποποίηση της άδειας απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α) αλλαγής ιδιοκτήτη,

β) αλλαγής του επιβλέποντα μηχανικού,

γ) αλλαγής της χρήσης του κτιρίου και

δ) αύξησης των μεγεθών που εγκρίθηκαν στο διάγραμμα κάλυψης ή αλλαγής του στερεού περιγράμματος του κτιρίου.

 

6. Η άδεια δόμησης επιτρέπεται να αναθεωρείται μια μόνο φορά, για παράταση της ισχύος της για ίσο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης της, αν δεν έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός.

 

7. Αντίγραφο της θεωρημένης άδειας μαζί με αντίγραφα του διαγράμματος κάλυψης και του τοπογραφικού διαγράμματος διαβιβάζεται από την πολεοδομική υπηρεσία στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων.

 

8. Με τη θεώρηση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 χορηγείται από την πολεοδομική υπηρεσία και το δελτίο πολεοδομικής κατάστασης του κτιρίου. Το δελτίο περιέχει τα πολεοδομικά και κτιριολογικά στοιχεία του κτιρίου, όπως προκύπτουν από τις άδειες δόμησης και κάθε άλλο στοιχείο, όπως ορίζεται με την απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 7.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.