Νόμος 3212/03 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Αρμόδια όργανα έκδοσης της άδειας δόμησης, απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσής της


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α/2005).

 

1. Η άδεια δόμησης εκδίδεται από τις πολεοδομικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού κατά περίπτωση.

 

2. Για τη χορήγηση της άδειας δόμησης απαιτείται αίτηση του ιδιοκτήτη που μπορεί να υποβάλλεται και από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

 

Με την αίτηση υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α. Τοπογραφικό διάγραμμα.

 

β. Διάγραμμα κάλυψης.

 

γ. Τίτλο ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το υποθηκοφυλακείο ή το κτηματολογικό γραφείο, για κάθε οικόπεδο ή γήπεδο που είναι άρτιο κατά παρέκκλιση ή βρίσκεται εκτός σχεδίου.

 

δ. Εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών που απαιτούνται κατά τις ισχύουσες διατάξεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στην απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 7.

 

ε. Στοιχεία που πιστοποιούν τη νομιμότητα των κτισμάτων που υπάρχουν στο ακίνητο.

 

στ. Αρχιτεκτονική μελέτη, στις περιπτώσεις που απαιτείται έλεγχος από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 3 του νόμου 1577/1985. Η μελέτη αυτή συνοδεύεται υποχρεωτικώς από την αιτιολογική έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 3 του νόμου 1577/1985, με ενσωματωμένα τα στοιχεία της τεχνικής έκθεσης.

 

3. Η αρμόδια υπηρεσία, μετά τον έλεγχο των στοιχείων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως και ε' της προηγούμενης παραγράφου, εγκρίνει μέσα σε προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών τα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης, σύμφωνα με τους όρους δόμησης που ίσχυαν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

4. Η άδεια δόμησης εκδίδεται αν προσκομίστηκαν ή προσκομιστούν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την έγκριση των στοιχείων του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης:

 

α) Οι μελέτες που καθορίζονται με την απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 7. Οι μελέτες συνοδεύονται από τη δήλωση των μηχανικών που τις εκπόνησαν, ότι είναι σύμφωνες με τα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης και τις διατάξεις που διέπουν την εκπόνησή τους.

 

β) Δήλωση ενός ή περισσότερων μηχανικών ότι θα επιβλέψουν τις εργασίες δόμησης, ώστε αυτές να εκτελεστούν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης και τις μελέτες που υποβλήθηκαν.

 

γ) Συμβολαιογραφική δήλωση των χώρων στάθμευσης που απαιτούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 960/1979 (ΦΕΚ 194/Α/1979) και μεταγραφή της ή αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς, αν επιτρέπεται η εξαγορά της υποχρέωσης.

 

δ) Προϋπολογισμό του έργου και αποδεικτικό είσπραξης των φόρων, τελών και εισφορών υπέρ Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καταβολής των οφειλών σε χρήμα λόγω ρυμοτομίας ή των εισφορών σε χρήμα λόγω εντάξεως στο σχέδιο, καθώς και της αμοιβής των μηχανικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ε) Το σχέδιο και το φάκελο υγείας του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α/1996).

 

στ) Εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών, όταν απαιτούνται κατά τις ισχύουσες διατάξεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 7.

 

Η πολεοδομική υπηρεσία ελέγχει τα στοιχεία των περιπτώσεων γ' και δ', καθώς και τις δηλώσεις των μηχανικών και εκδίδει την άδεια δόμησης, μέσα σε προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή των στοιχείων των προηγούμενων εδαφίων. Η υπηρεσία κοινοποιεί αντίγραφο της άδειας δόμησης στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού, εφόσον η υπηρεσία που εξέδωσε την άδεια δεν υπάγεται σε αυτόν και στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του ακινήτου.

 

Μαζί με την άδεια θεωρείται από την πολεοδομική υπηρεσία το βιβλίο εξέλιξης των εργασιών που προβλέπεται στην περίπτωση ε' της παραγράφου 8 του άρθρου 22 του νόμου 1577/1985.

 

5. Οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι για την έκταση των ιδιοκτησιακών τους δικαιωμάτων και την υπόδειξη των ορίων της ιδιοκτησίας τους, όπως ορίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που υποβάλλεται για την έκδοση της άδειας.

 

6. Οι μελετητές μηχανικοί οφείλουν να εκπονούν τις μελέτες σύμφωνα με τα εγκεκριμένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης και σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις προδιαγραφές εκπόνησης των μελετών και τους κανονισμούς που ισχύουν κάθε φορά.

 

7. Οι επιβλέποντες μηχανικοί οφείλουν να επιβλέπουν τις εργασίες δόμησης, ώστε αυτές να εκτελούνται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης και τις μελέτες που υποβλήθηκαν. Η ευθύνη τους ισχύει για κάθε εργασία που εκτελείται μέχρι τη θεώρηση της άδειας, που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του επόμενου άρθρου, ή μέχρι να ανακληθεί η δήλωση επίβλεψης.

 

Αν ανακληθεί η δήλωση επίβλεψης, οι εργασίες δόμησης διακόπτονται αμέσως. Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι την ημερομηνία της ανάκλησης ελέγχονται από την πολεοδομική υπηρεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.