Νόμος 2839/00 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προσωπικό το οποίο υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ή υπηρέτησε, μέσα στο χρονικό διάστημα από 01-08-1999 μέχρι 31-03-2000, στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμίδας και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ή με σύμβαση μίσθωσης έργου, κατατάσσεται σε οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του φορέα τελευταίας απασχόλησης, εφόσον κατά την 31-03-2000:

 

α) Είχε συνολική παροχή υπηρεσίας στο φορέα, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

 

β) Δεν είχε μεσολαβήσει, προκειμένου για προσωπικό που απασχολήθηκε με περισσότερες της μιας συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικό διάστημα διακοπής μεταξύ των συμβάσεων, μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών.

 

γ) Η απαιτούμενη κατά το εδάφιο α' συνολική παροχή υπηρεσίας, προκειμένου για προσωπικό που απασχολήθηκε με συμβάσεις μίσθωσης έργου, έχει παρασχεθεί από 01-01-1995 και εφεξής.

 

δ) Κατά την πρόσληψη ή την κατάρτιση των συμβάσεων δεν παραβιάσθηκαν οι διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας που διέπει την πρόσληψη ή την κατάρτιση της συμβάσεως, των Πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου 236/1994 (ΦΕΚ 115/Α/1994) και 55/1998 (ΦΕΚ 292/Α/1998), καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) και του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997).

 

ε) Πρόκειται εφεξής να καλύψει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα, σε θέσεις του οποίου κατατάσσεται.

 

2. Στον κατά το εδάφιο α' της προηγούμενης παραγράφου απαιτούμενο χρόνο απασχόλησης προσμετράται, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα εδάφια β', γ' και δ' της προηγούμενης παραγράφου, ο χρόνος που διανύθηκε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β', βαθμίδας, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και, ειδικώς για το προσωπικό το οποίο συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε φορείς της παραγράφου 1, δυνάμει ειδικής διατάξεως νόμου, προερχόμενο από νομικά πρόσωπα που καταργήθηκαν, ο χρόνος που διανύθηκε με την ίδια σχέση εργασίας, στα καταργηθέντα με τις ειδικές διατάξεις, νομικά πρόσωπα. Αν έχουν συναφθεί με το ίδιο πρόσωπο συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και έργου, ο απαιτούμενος χρόνος του εδαφίου α' της προηγούμενης παραγράφου υπολογίζεται αθροιστικά.

 

Στον κατά το εδάφιο α' της προηγούμενης παραγράφου απαιτούμενο χρόνο δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το προσωπικό παρείχε τις υπηρεσίες του στο φορέα απασχόλησης, σε εκτέλεση προσωρινής διαταγής δικαστηρίου ή αποφάσεως που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ή μη τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως.

 

3. Στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υπάγεται και το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ή μίσθωσης έργου το οποίο μισθοδοτείται από προγράμματα χρηματοδοτούμενα συνολικά ή κατά ένα μέρος, από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή διεθνών οργανισμών ή δυνάμει διεθνών συμβάσεων ή από ειδικό λογαριασμό, επιφυλασσομένων των οριζομένων στις προηγούμενες παραγράφους.

 

4. Προσωπικό το οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης με σύμβαση μίσθωσης έργου κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 89 του νόμου [Ν] 2084/1992, υπάγεται στις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 υπό την προϋπόθεση ότι έχει συνολική παροχή υπηρεσίας στο φορέα, κατά την 31-03-2000, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον μήνες, επιφυλασσομένων των προϋποθέσεων των εδαφίων γ', δ' και ε' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

Καθήκοντα των υπαγομένων στην παρούσα παράγραφο είναι η συνέχιση κάθε εσωτερικής ή εξωτερικής υπηρεσίας που θα τους ανατεθεί αρμοδίως, συμπεριλαμβανομένης και της είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών με ένσημα.

 

Αυτοί που κατατάσσονται λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται από τις περί μισθοδοσίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου διατάξεις, πλην αυτών που ασχολούνται, μέχρι την ολοκλήρωση της μηχανογράφησης, με την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών με ένσημα (εξωτερικές εισπράξεις) που εξακολουθούν να αμείβονται με ποσοστά επί των εισπράξεων.

 

5. Για την, κατά την παράγραφο 1, κατάταξη απαιτούνται:

 

α) Υποβολή αίτησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

β) Συνδρομή των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία γενικών προσόντων διορισμού, εκτός από το ανώτατο όριο ηλικίας, και με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/1994).

 

γ) Εάν, με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, κριθεί, μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως που ορίζεται ανωτέρω, ότι χώρεσε άκυρη καταγγελία συμβάσεως ορισμένου χρόνου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος θα πληρούσε τις προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 1 εάν δεν είχε χωρήσει η, κριθείσα ως άκυρη, καταγγελία της συμβάσεως, η προθεσμία που ορίζεται στο εδάφιο α' της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την επίδοση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

 

6. Αυτοί που κατατάσσονται εντάσσονται σε υφιστάμενες θέσεις αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας και αν δεν υπάρχουν, σε προσωρινές θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας, που συνιστώνται με την απόφαση κατάταξης.

 

7. Η κατάταξη γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου ως προς τη συνδρομή της προϋπόθεσης που ορίζεται στο εδάφιο ε' της παραγράφου 1 και ως προς την παρεμφερή ειδικότητα της προηγούμενης παραγράφου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 10 και των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2266/1994.

 

Ειδικά, η κατάταξη των υπαγομένων στις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων που υπηρετούν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμίδας διενεργείται με πράξη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας μετά από πρόταση, του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του δήμου ή της κοινότητας, ως προς τη συνδρομή της προϋπόθεσης που ορίζεται στο εδάφιο ε' της παραγράφου 1 και ως προς την παρεμφερή ειδικότητα της προηγούμενης παραγράφου.

 

8. Αυτοί που κατατάσσονται λαμβάνουν τις αποδοχές της νέας θέσης τους, από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης κατάταξής τους. Ο χρόνος των συμβάσεων μίσθωσης έργου του εδαφίου α' της παραγράφου 1 λογίζεται για όλες τις συνέπειες ότι έχει διανυθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

 

9. Στις θέσεις των κατά τα ανωτέρω κατατασσόμενων δεν επιτρέπεται να προσληφθεί ή να απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου άλλο προσωπικό. Στους παραβαίνοντες την παρούσα διάταξη εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφος 7 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2527/1997.

 

10. Από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εξαιρείται το παρακάτω προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου:

 

α) Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό του άρθρου 103 παράγραφος 3 του Συντάγματος.

 

β) Το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας, της Βουλής των Ελλήνων, οι ειδικοί σύμβουλοι και οι ειδικοί συνεργάτες των πολιτικών γραφείων του Πρωθυπουργού, των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων, Γενικών Γραμματέων Περιφερειών και Νομαρχών, καθώς και το προσωπικό που προσλαμβάνεται στις θέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του νόμου 2190/1994 (νόμος [Ν] 1299/1982 άρθρο 52)β, νόμος 1558/1985 άρθρο 30, Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 88/1985 άρθρο 3, νόμος [Ν] 1943/1991 άρθρο 71, προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 93/1983, νόμος [Ν] 1622/1986 άρθρο 65).

 

γ) Το κάθε κατηγορίας εκπαιδευτικό ή διδακτικό και βοηθητικό διδακτικό προσωπικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των σχολών των Υπουργείων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου.

 

δ) Οι νομικοί σύμβουλοι, οι δικαστικοί σύμβουλοι, οι διευθυντές δικαστικού, οι προϊστάμενοι δικαστικού και οι δικηγόροι.

 

ε) Όσοι έχουν προσληφθεί στα γραφεία τύπου και δημοσίων σχέσεων του άρθρου 67 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991), καθώς και οι δημοσιογράφοι.

 

στ) Οι χειριστές αεροπλάνων και ελικοπτέρων, οι διερευνητές ατυχημάτων και οι επιθεωρητές πτήσης της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

ζ) Το καλλιτεχνικό προσωπικό.

 

η) Οι γιατροί που παρέχουν υπηρεσίες με αυτή τους την ιδιότητα, υπό οποιαδήποτε νομική μορφή.

 

θ) Το προσωπικό που απασχολείται κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 113, του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), του άρθρου 37 του νόμου 2072/1992 (ΦΕΚ 125/Α/1992) και της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2314/1993 (ΦΕΚ 59/Α/1993).

 

ι) Το επιστημονικό προσωπικό των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των ερευνητικών ιδρυμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, που ασκεί ερευνητικό έργο.

 

ι)α) Το προσωπικό που έχει προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έργου για την κατασκευή έργων με αυτεπιστασία.

 

ι)β) Το προσωπικό που απασχολείται στις αρχές της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

11. Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ασκεί έλεγχο με τους επιθεωρητές του, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή του οικείου Υπουργού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 2190/1994.

 

12. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 10 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για το προσωπικό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που υπηρετούσε κατά την 31-12-1999 στους ΤΑΣ και ΓΑΣ της χώρας, με εξαίρεση τους ΤΑΣ και ΓΑΣ Αττικής, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20, του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, καθώς και της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2266/1999, μη απαιτουμένων των προϋποθέσεων που ορίζονται στα εδάφια α', β' και γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Το ανωτέρω προσωπικό κατατάσσεται σε ισάριθμες συνιστώμενες με την πράξη κατάταξης θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε επί μέρους ειδικότητες αποκατάστασης σεισμοπλήκτων, ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα.

 

Οι συμβάσεις του προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, που έχει προσληφθεί στους ΓΑΣ και ΤΑΣ Αττικής, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των ζημιών από το σεισμό της 07-09-1999, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι 31-12-2000.

 

13. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας, κατατάσσονται σε μόνιμες θέσεις κλάδου της Περιφέρειας οι απασχολούμενοι κατά τη δημοσίευση του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997), σε Γενικές Γραμματείες Περιφέρειας, οι οποίοι προέρχονται από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982, εφόσον.

 

α) εξακολουθούν να υπηρετούν στις Περιφέρειες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,

β) έχουν συμπληρώσει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου συνολική υπηρεσία στις Περιφέρειες και στις Γενικές Γραμματείες Περιφέρειας, τουλάχιστον τριών (3) ετών και

γ) υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός, από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Οι ανωτέρω κατατάσσονται σε κενή θέση κλάδου της Περιφέρειας ανάλογα με τα τυπικά προσόντα τους και αν δεν υπάρχει, σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση κατάταξης.

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 19 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2266/1994 και του άρθρου 23 του νόμου 2738/1999.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.