Νόμος 3209/03 - Άρθρο 29

Άρθρο 29


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α. Οδοντίατροι, οι οποίοι είχαν παρακολουθήσει ως αλλοδαποί υπότροφοι τις εργασίες Γναθοχειρουργικών Κλινικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, αναγνωρισμένων για ειδίκευση των οδοντιάτρων στην ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής, μπορούν να αναγνωρίσουν το χρόνο αυτόν ως χρόνο ειδίκευσης στην ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής και να αποκτήσουν τον τίτλο ειδικότητας κατόπιν εξετάσεων.

 

Εάν τους υπολείπεται χρόνος ειδίκευσης, σύμφωνα με τα έως σήμερα ισχύοντα, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, τοποθετούνται για τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού, άνευ εξετάσεων, σε θέση άμισθου υπεράριθμου ειδικευόμενου οδοντιάτρου.

 

β.1. Η ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής, που συστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου 1579/1985 (ΦΕΚ 217/Α/1985), μετονομάζεται σε ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Οι ειδικευμένοι Γναθοχειρουργοί, συμπεριλαμβανομένων όσων ήδη κατέχουν τον τίτλο της ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής, καλούνται εφεξής Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί. Οι κατέχοντες τον τίτλο της ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα [ΠΔ] 200/1988 και [ΠΔ] 577/1989 που μετονομάσθηκαν σε Στοματικούς και Γναθοπροσωπικούς Χειρουργούς, διατηρούν τον τίτλο τους, έχουν δε τα δικαιώματα που απορρέουν από την ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο.

 

2. Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική καθορίζεται ως ιατρική ειδικότητα που απαιτεί τις γνώσεις της ιατρικής και της οδοντιατρικής επιστήμης.

 

3. Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε ο ειδικευόμενος Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να αντιμετωπίζει τις συνήθεις, αλλά και σπανιότερες παθολογικές καταστάσεις που αφορούν στη στοματική κοιλότητα, τις γνάθους και το πρόσωπο, καθώς και τις επεκτάσεις τους στην κεφαλή και τον τράχηλο.

 

Η εκπαίδευση αρχίζει μετά τη λήψη των δύο πτυχίων Ιατρικής και Οδοντιατρικής, ασχέτως της σειράς απόκτησής τους και διαρκεί 5 χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:

 

Α' περίοδος: 12 μήνες Γενική Χειρουργική

Β' περίοδος: 48 μήνες Χειρουργική Στόματος, Γνάθων, και Προσώπου.

 

Οι ιατροί που ειδικεύονται κατά τη δημοσίευση του παρόντος, θα ολοκληρώσουν την ειδίκευσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την τοποθέτησή τους, εκτός εάν επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου, οπότε εντός τριμήνου από τη δημοσίευσή του υποχρεούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Υπουργείο Υγείας.

 

4. Οι Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί δύνανται, εάν το επιθυμούν, να είναι μέλη και στους δύο τοπικούς Συλλόγους, ήτοι στον Ιατρικό και τον Οδοντιατρικό Σύλλογο στην περιφέρεια όπου έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση.

 

5. Οι διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 6 του νόμου 1579/1985 (ΦΕΚ 217/Α/1985), του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 273/2001 (ΦΕΚ 195/Α/2001), του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 331/1994 Αναγνώριση νοσοκομειακών μονάδων για ειδίκευση στην ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής (ΦΕΚ 175/Α/1994), του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 390/1991 Τρόπος και διαδικασία επιλογής ειδικευομένων Γναθοχειρουργικής με εξετάσεις (ΦΕΚ 140/Α/1991) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 200/1988 Όροι και προϋποθέσεις χορηγήσεως τίτλου της οδοντιατρικής ειδικότητας και της γναθοχειρουργικής (ΦΕΚ 87/Α/1988) διατηρούνται σε ισχύ, κατά το μέρος που δεν είναι αντίθετες με τις ρυθμίσεις του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος β τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 22 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014).

 

γ.1. Η διάταξη της παραγράφου 29 του άρθρου 13 του νόμου 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2001) εφαρμόζεται και στους ιατρούς παθολόγους, οι οποίοι υπηρετούν στο Ογκολογικό Τμήμα του υπαγόμενου στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ογκολογικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Η παρούσα, καθώς και η πιο πάνω διάταξη ισχύουν μέχρι 30-06-2004.

 

2. Σε κάθε νοσοκομείο του δημόσιου τομέα και σε κάθε ιδιωτική κλινική συνιστάται, με απόφαση της οικείας διοίκησης, Ογκολογική Επιτροπή Νοσοκομείου με κύρια αρμοδιότητα την εφαρμογή της αντικαρκινικής πολιτικής του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας στη συγκεκριμένη νοσηλευτική μονάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται ο τρόπος συγκρότησης και οι ειδικότερες αρμοδιότητες της Ογκολογικής Επιτροπής Νοσοκομείου και του Προέδρου της και ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της.

 

3. Στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας συνιστάται και λειτουργεί αυτοτελές Γραφείο με την ονομασία Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών.

 

Το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών είναι η υπηρεσία που καταγράφει, σε ετήσια βάση, όλες τις νέες περιπτώσεις καρκίνου που διαπιστώνονται στην Ελλάδα, στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και τα αποτελέσματα της θεραπείας και την έκβαση της νόσου. Με τον Οργανισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες και η στελέχωση του Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών και ρυθμίζονται ο τρόπος τήρησης και λειτουργίας του Αρχείου και οι διαδικασίες διασύνδεσης αυτού με τις Επιτροπές Ογκολογίας των νοσοκομείων και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, με την επιφύλαξη των διατάξεων για το ιατρικό απόρρητο και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μέχρι την τροποποίηση του Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας τα παραπάνω θέματα ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

 

δ.1. Ιατροί που, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, έχουν εικοσαετή άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος από την ημερομηνία λήψης της άδειας άσκησης, έχουν ή είχαν δέκα (10) έτη σύμβαση με το Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ταμεία και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ασκούν την ιατρική χωρίς ειδικότητα, δύνανται, με αίτησή τους, που κατατίθεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, να αποκτήσουν τον τίτλο της ιατρικής ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής. Η χορήγηση του τίτλου αυτού γίνεται μετά από εξετάσεις. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζεται η διαδικασία των εξετάσεων, η συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής).

 

2. Ιατροί που, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού:

 

α. έχουν δεκαπενταετή άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος από την ημερομηνία λήψης της άδειας άσκησης, έχουν ή είχαν οκτώ (8) έτη σύμβαση με το Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ταμεία και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ασκούν την ιατρική χωρίς ειδικότητα και δεν έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας τους ή

 

β. έχουν δεκαετή άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος από την ημερομηνία λήψης της άδειας άσκησης, έχουν ή είχαν πέντε (5) έτη σύμβαση με το Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ταμεία και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ασκούν την ιατρική χωρίς ειδικότητα και δεν έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας τους, δύνανται, με αίτησή τους, που κατατίθεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, να ασκηθούν για την απόκτηση του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής σε νοσηλευτικά ιδρύματα αναγνωρισμένα ως κατάλληλα για τη χορήγηση της ειδικότητας αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, μετά από εισήγηση των Διοικητικών Συμβουλίων των οικείων Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, ορίζεται ο αριθμός των θέσεων των υπεράριθμων ιατρών, που μπορούν να εκπαιδευτούν ανά νοσοκομείο.

 

Για όσους ιατρούς εμπίπτουν στις προϋποθέσεις της περίπτωσης α', η διάρκεια της πιο πάνω άσκησης θα είναι εξάμηνη, που αντιστοιχεί σε ογδόντα (80) διδακτικές ώρες. Για όσους ιατρούς εμπίπτουν στις προϋποθέσεις της περίπτωσης β', η διάρκεια της πιο πάνω άσκησης θα είναι δωδεκάμηνη, που αντιστοιχεί σε εκατόν εξήντα (160) διδακτικές ώρες. Στους πιο πάνω ιατρούς η χορήγηση του τίτλου της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής γίνεται μετά από εξετάσεις.

 

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, οι πιο πάνω ιατροί λαμβάνουν τις αποδοχές τους από τη θέση, που ήδη κατέχουν, είναι πλήρους απασχόλησης και τοποθετούνται ως υπεράριθμοι άμισθοι με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία τοποθέτησης και εκπαίδευσης των πιο πάνω ιατρών, η διαδικασία των εξετάσεων, η συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι δ)1 και δ)2 καταργήθηκαν από το άρθρο 17 του νόμου 3730/2008 (ΦΕΚ 262/Α/2008).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.