Νόμος 3207/03 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας στον υπερτοπικό Ολυμπιακό πόλο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου της Αθήνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον υπερτοπικό πόλο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας, όπως αυτός προβλέπεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας (περίπτωση ε' της παραγράφου 2.3 του Παραρτήματος Α του άρθρου 15 του νόμου 1515/1985, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999), και ειδικότερα στην περιοχή που απεικονίζεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

 

n.3207.03.2

 

α. Εγκρίνεται ρυμοτομικό σχέδιο με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινόχρηστου χώρου πρασίνου και τη δημιουργία δευτερεύοντος δικτύου πρασίνου αποκλειστικά για πεζούς και τροποποιείται το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο με την κατάργηση οικοδομικών τετραγώνων, οδών, κοινόχρηστων χώρων και τη δημιουργία νέων οικοδομικών τετραγώνων και τον καθορισμό οδών, πεζοδρόμων, κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και χώρου παιδικού σταθμού αναψυχής αθλητισμού, όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στο διάγραμμα κλίμακας 1:2.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου επέχει θέση έγκρισης Πράξης Εφαρμογής για την παραπάνω περιοχή. Για το σκοπό αυτόν, προτάσεις που υποβλήθηκαν δυνάμει των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001), θεωρείται ότι επάγονται όλα τα έννομα αποτελέσματά τους και για την παρούσα ρύθμιση.

 

β. Καθορίζονται οι ακόλουθοι όροι και περιορισμοί δόμησης ανά οικοδομικό τετράγωνο:

 

β)1. Οικοδομικό Τετράγωνο 1

 

Ανώτατος συντελεστής δόμησης: 1,90
Μέγιστη δόμηση: 70.255,00 m2
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60%
Ύψος κτιρίων: κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό

 

Δεν επιτρέπεται η, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 6 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, προσαύξηση του συντελεστή δόμησης.

 

β)2. Οικοδομικό Τετράγωνο 2

 

Ανώτατος συντελεστής δόμησης: 0,60
Μέγιστη δόμηση: 25.650,00 m2
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40%
Ύψος κτιρίων: κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό

 

β)3. Οικοδομικό Τετράγωνο 3

 

Ανώτατος συντελεστής δόμησης: 0,75
Μέγιστη δόμηση: 8.220,00 m2
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40%
Ύψος κτιρίων: κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό

 

β)4. Οικοδομικό Τετράγωνο 4

 

Ανώτατος συντελεστής δόμησης: 1,25
Μέγιστη δόμηση: 17.150,00 m2
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40%
Ύψος κτιρίων: κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό

 

β)5. Οικοδομικό Τετράγωνο 5

 

Ανώτατος συντελεστής δόμησης: 0,01
Μέγιστη δόμηση: 99,55 m2
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 10%
Ύψος κτιρίων: 4,50 m

 

γ. Στα οικοδομικά τετράγωνα που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση επιτρέπεται η κατασκευή μόνιμων εγκαταστάσεων για τη δημιουργία Ολυμπιακού Χωριού Φιλοξενίας Δημοσιογράφων. Μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στο οικοδομικό τετράγωνο 1 επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται στην περίπτωση ε' της παραγράφου 2.3 του Παραρτήματος Α του άρθρου 15 του νόμου 1515/1985 (ΦΕΚ 18/Α/1985), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999), με εξαίρεση τις χρήσεις των περιπτώσεων 2, 12, 14, 16, 17, 18 και 19 του άρθρου 8 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), όπως ισχύει. Στα οικοδομικά τετράγωνα 2 και 3 επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας. Στο οικοδομικό τετράγωνο 4 επιτρέπεται η χρήση κατοικίας και η χρήση γραφείων. Στο οικοδομικό τετράγωνο 5 επιτρέπεται η χρήση παιδικού σταθμού, αθλητισμού και αναψυχής. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις απεικονίζονται σε δύο (2) σχέδια γενικής διάταξης Ολυμπιακής και μεταολυμπιακής χρήσης σε κλίμακα 1:2.000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και των οποίων αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το νόμο αυτό) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

n.3207.03.3

 

n.3207.03.4

 

2. Στους πιο πάνω καθοριζόμενους χώρους εγκρίνεται η θέση και η διάταξη των κτιρίων, όπως φαίνονται σε τρία (3) τοπογραφικά διαγράμματα κλίμακας 1:200 και σε ένα (1) τοπογραφικό διάγραμμα 1:500, καθώς και σε τρία (3) διαγράμματα κάλυψης 1:200 και σε ένα (1) διάγραμμα κάλυψης 1:1.000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και των οποίων αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα έγκριση επέχει θέση άδειας της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής για την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν την Ολυμπιακή και μεταολυμπιακή χρήση του έργου. Οι απαιτούμενες, σύμφωνα με τις οικείες προδιαγραφές, μελέτες για την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών κατατίθενται στην υπηρεσία που ορίζεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 2947/2001, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μελέτες που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού συνεχίζουν να ισχύουν, εφόσον είναι σύμφωνες με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου.

 

n.3207.03.5

 

n.3207.03.6

 

n.3207.03.7

 

n.3207.03.8

 

n.3207.03.9

 

n.3207.03.10

 

n.3207.03.11

 

n.3207.03.12

3. Επιτρέπεται στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, που εγκρίνεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, η απευθείας εκποίηση των ακινήτων κυριότητάς του εντός του ανωτέρω Οικοδομικό Τετράγωνο 1, ύστερα από εκτίμηση του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σε υλοποίηση του σκοπού της από 20-11-2001 προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ αυτού, του Δήμου Αμαρουσίου και της Δημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Αμαρουσίου Ανώνυμη Εταιρεία για τη δημιουργία Ολυμπιακού Χωριού Τύπου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε από την παράγραφο 5 του άρθρου 40 του νόμου 3342/2005 (ΦΕΚ 131/Α/2005).

 

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

 

α. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 2947/2001, όπως τροποποιήθηκε με τις περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002).

 

β. Η υπ' αριθμόν 16043/12-08-2002 κοινή απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των Υφυπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 705/Δ/2002).

 

γ. Η υπ' αριθμόν 61312/25-10-2002 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, με την οποία χορηγήθηκε άδεια εκτέλεσης εργασιών για την ανέγερση Χωριού Φιλοξενίας Δημοσιογράφων στον Άγιο Θωμά Αμαρουσίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.