Νόμος 3207/03 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στο άρθρο 19 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α)α. Η περίπτωση γ)γ' της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ)γ. Ανώτατο ύψος μεταλλικών στεγάστρων: 30 m.}

 

β)β. Η περίπτωση ε)ε' της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε)ε. Ανώτατος συντελεστής δόμησης: 2. Ο Συντελεστής Δόμησης που θα υλοποιηθεί υπέρ του εδάφους δεν θα υπερβαίνει το 1,40 και ο υπόλοιπος Συντελεστής Δόμησης θα υλοποιηθεί σε υπόγειους χώρους.}

 

γ)γ. Στην περίπτωση α)α' της παραγράφου 3 ο αριθμός 40 αντικαθίσταται από τον αριθμό 33,5.

 

δ)δ. Στο τέλος της περιπτώσεως α)α' της παραγράφου 3 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Οι ανωτέρω χρήσεις θα καταλαμβάνουν συνολική έκταση που δεν θα υπερβαίνει τα 20.000 m2}

 

ε)ε. Η παράγραφος 4 του άρθρου 19 του νόμου 3044/2002 καταργείται και η παράγραφος 5 αναριθμείται σε παράγραφο 4.

 

β. Στο τέλος του άρθρου 19 προστίθενται νέες παράγραφοι ως εξής:

 

{5. Η κατασκευή και λειτουργία του έργου διέπεται από τους ακόλουθους περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους και βαρύνουν το Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως που αποτελεί τον φορέα του έργου (εφεξής σωματείο), τον ανάδοχο του έργου, οποιονδήποτε τρίτο αναλάβει μέρος ή το σύνολο κατασκευής ή λειτουργίας του έργου.

 

Α) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στην πράξη υπουργικού συμβουλίου 34/2002 Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου (ΦΕΚ 125/Β/2002), στην πράξη υπουργικού συμβουλίου [Π] 11/1997 Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από το όζον (ΦΕΚ 19/Α/1997) και στις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 34/2002 πράξεις, για όσο διάστημα βρίσκονται σε ισχύ. Για τα υγρά απόβλητα εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νομαρχιακές αποφάσεις.

 

Β) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Ανώτατη στάθμη θορύβου, όπως καθορίζεται στο προεδρικό διάταγμα 1180/1981. Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά το θόρυβο, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμόν Α5/2375/1978 υπουργική απόφαση Περί της χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών (ΦΕΚ 689/Β/1978), την υπ' αριθμό [Α] 56206/1613/1986 κοινή υπουργική απόφαση Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες [ΕΟΚ] 1979/113/ΕΟΚ και [ΕΟΚ] 1985/405/ΕΟΚ (ΦΕΚ 570/Β/1986), την υπ' αριθμό [Α] 69001/1921/1988 υπουργική απόφαση Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών (ΦΕΚ 751/Β/1988), όπως έχει συμπληρωθεί από την υπουργική απόφαση [Α] 10399/1991 (ΦΕΚ 359/Β/1991), και τέλος την υπ' αριθμό [Α] 765/1991 υπουργική απόφαση Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητικών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών - εκσκαφέων (ΦΕΚ 81/Β/1991), όπως έχει τροποποιηθεί με την κοινή υπουργική απόφαση [Α] 11481/523/1997 (ΦΕΚ 295/Β/1997).

 

Γ) Τεχνικά έργα και μέτρα, όροι και περιορισμοί αντιρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν.

 

Γ.1. Όσες από τις επιφάνειες του έργου δεν είναι απολύτως απαραίτητο να επιστρωθούν με συμπαγή υλικά, θα πρέπει να φυτευτούν με πυκνή δενδρώδη βλάστηση, ώστε να προκληθεί η μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του συνολικού ισοζυγίου πρασίνου της περιοχής. Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες και να πραγματοποιούνται κατά προτεραιότητα με είδη συμβατά με τη φυτοκοινωνία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. Όλες οι φυτεύσεις να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης, για γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης. Ο φορέας του έργου πρέπει να μεριμνά για το σύνολο των εργασιών διαχείρισης της βλάστησης.

 

Γ.2. Για την παρακολούθηση των εργασιών η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού θα εποπτεύσει τις εργασίες εκσκαφής του έργου. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, σύμφωνα με το νόμο 3028/2002. Το κόστος της εποπτείας, των ενδεχομένως απαιτούμενων ανασκαπτικών εργασιών, της προβολής και δημοσίευσης των ευρημάτων θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 6 του νόμου 3028/2002.

 

Γ.3. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενη εγκατάσταση ή έργο υποδομής να πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία του. Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας για τη διευθέτηση των δικτύων τους και να πραγματοποιήσει όλες τις εργασίες κατασκευής χωρίς να θίξει την ικανοποιητική λειτουργία των δικτύων αυτών.

 

Οι αρμόδιοι φορείς, ανεξάρτητα με το πρόγραμμα τους, οφείλουν να εκτελέσουν τις απαραίτητες εργασίες κατ' απόλυτη προτεραιότητα, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του νόμου 2730/1999.

 

Γ.4. Ο φορέας του έργου θα πρέπει να λαμβάνει διαρκή μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης των γειτονικών στο έργο χρήσεων, κατά τη λειτουργία του. Ειδικότερα θα πρέπει να περιορίζεται η λειτουργία των χώρων μαζικής προσέλευσης, κατά τα διαστήματα διεξαγωγής αθλητικών γεγονότων ευρείας απήχησης και να ρυθμίζεται το ωράριο λειτουργίας των μη αθλητικών χρήσεων, ώστε να αποτρέπονται συγχρονισμένες προσελεύσεις και αποχωρήσεις του κοινού.

 

Γ.5. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων ρύπων κατά τη λειτουργία του έργου, με βάση την αξιοποίηση της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας, τις ρυπογόνες δραστηριότητες του έργου (π.χ. θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός κ.ά.). Οι έξοδοι απαερίων που προέρχονται από τη λειτουργία του έργου θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σε ό,τι αφορά τα όρια εκπομπών και να τοποθετηθούν στη μέγιστη δυνατή απόσταση από τις παρακείμενες ανθρωπογενείς χρήσεις και ιδίως τις περιοχές κατοικίας.

 

Γ.6. Οι εγκαταστάσεις φωτισμού, ήχου και πινάκων εγκαταστάσεων θα πραγματοποιηθούν με τρόπο που να προκαλεί τις ελάχιστες δυνατές οχλήσεις στον εκτός γηπέδου χώρο.

 

Γ.7. Τα πλεονάζοντα προϊόντα καθαιρέσεων και εκσκαφών θα διατεθούν είτε για την αποκατάσταση ανενεργών χώρων εξορυκτικής δραστηριότητας που έχουν καθοριστεί ή θα καθοριστούν, σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου 2742/1999, είτε σε εγκεκριμένους χώρους διάθεσης αδρανών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή συναγωγής του αποτιθέμενου υλικού από βροχές ή ανέμους.

 

Γ.8. Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή υδάτων σε όλη τη ζώνη επιρροής του έργου, με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ύστερα από την εκπόνηση των απαραίτητων υδραυλικών μελετών, θεωρώντας περίοδο επαναφοράς πλημμυρικής παροχής που καθορίζεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

Γ.9. Η χωροθέτηση εργοταξίων και βοηθητικών χώρων να πραγματοποιηθεί σε θέσεις εντός του καταλαμβανόμενου από το υφιστάμενο γήπεδο εμβαδού.

 

Γ.10. Το επιφανειακό και υπόγειο υδατικό δυναμικό της περιοχής θα πρέπει να προστατευθεί από ρύπους συναγόμενους από τις απορροές κατασκευής και λειτουργίας του έργου. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται η απόρριψη οποιωνδήποτε μη βιοδιασπώμενων ουσιών επί του εδάφους, ενώ θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι παροχετευόμενες ροές να είναι απαλλαγμένες από φερτές ύλες (αιωρήματα, λάσπες) και μη βιοδιασπώμενες ουσίες (λιπαντικά ή υγρά καύσιμα).

 

Παράλληλα, για την αποφυγή επιμολύνσεων της υπόγειας υδροφορίας, τα σκάμματα θα περιβάλλονται από τάφρους συλλογής, ώστε να εμποδίζεται η κατάληξη επιφανειακών απορροών εντός των σκαμμάτων. Οι πλύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά εντός των εργοταξίων, σε ειδικούς χώρους με στεγανό κεκλιμένο δάπεδο, δεξαμενή καθίζησης των εκπλύσεων και επανάχρηση του διαυγασμένου νερού. Για την αντιμετώπιση ατυχημάτων με ενδεχόμενα αποτελέσματα τη διαρροή τοξικών ή μη βιοδιασπώμενων ουσιών και τη ρύπανση του υδατικού δυναμικού, θα πρέπει, με ευθύνη του φορέα κατασκευής ή λειτουργίας, να έχει συνταχθεί σχέδιο επέμβασης και να βρίσκονται σε ετοιμότητα τα απαραίτητα μέσα περιορισμού υγρών ρυπαντών (ειδικά ελαιοδεσμευτικά ή συναφή χημικά προϊόντα, πριονίδι κ.ά.).

 

Γ.11. Καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων των μηχανημάτων των εργοταξίων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση [Α] 98012/2001/1995 (ΦΕΚ 40/Β/1996) και σε ειδικά προστατευόμενους χώρους. Η αποθήκευση και η μετάγγιση καυσίμων και ορυκτελαίων να πραγματοποιούνται με τρόπο που να μην επιτρέπει διαρροές στο έδαφος.

 

Γ.12. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή των έργων.

 

Γ.13. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δέσμη μέτρων με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης, αιωρούμενων σωματιδίων ή οσμηρών ουσιών. Αυτή η δέσμη μέτρων πρέπει να συγκεντρώνεται στις πηγές εκπομπής και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τους όρους των παραγράφων Γ.15 έως και Γ.19, καθώς και όποιο άλλο μέτρο κριθεί ότι συμβάλλει στη μείωση εκπομπής σκόνης.

 

Γ.14. Σε κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα ή εργοταξιακή εγκατάσταση όπου υπάρχει πιθανότητα εκπομπής σκόνης, αιωρούμενων σωματιδίων ή οσμηρών ουσιών, θα πρέπει να υιοθετηθούν διαδικασίες και εξοπλισμός που θα εξασφαλίζουν τη δραστική μείωση αυτών των εκπομπών, ενώ οι χρόνοι των διαδικασιών αυτών πρέπει να ελαχιστοποιούνται Ειδικότερα, οι μονάδες παραγωγής αδρανών ή αξιοποίησης των υλικών από καθαιρέσεις θα πρέπει να έχουν σύστημα διαβροχής και συγκράτησης σκόνης (σακκόφιλτρα ή άλλο ισοδύναμης απόδοσης σύστημα), οι εγκαταστάσεις παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σύστημα αποκονίωσης των σιλό τσιμέντου, του αναμίκτη και της ζυγιάστρας και οι πάσης φύσεως μεταφορικές ταινίες αδρανών θα πρέπει να είναι καλυμμένες.

 

Γ.15. Να γίνεται συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών διαδρομών και υλικών, προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής.

 

Γ.16. Να πλένονται οι τροχοί των φορτηγών πριν από την έξοδό τους από τα εργοτάξια, μόνο όταν η πλύση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο Γ.11.

 

Γ.17. Σε περιπτώσεις προσωρινής απόθεσης σωρών από χαλαρά υλικά (π.χ. άμμος, χαλίκι, πλεονάζοντα υλικά κ.λ.π.) θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η διάβρωσή τους από τον άνεμο και η συνακόλουθη μεταφορά σκόνης (π.χ. με περιφερειακούς ανεμοφράκτες, διαβροχή ή επικάλυψη των σωρών).

 

Γ.18. Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς χαλαρών υλικών (π.χ. άμμος, χαλίκι, χώμα κ.λ.π.) απαγορεύεται η υπερπλήρωση των οχημάτων και επιβάλλεται η κάλυψη των μεταφερόμενων υλικών με τρόπο τέτοιο ώστε να παρεμποδίζεται η συναγωγή σκόνης ή σωματιδίων από τα μεταφερόμενα υλικά.

 

Γ.19. Κατά τη φάση κατασκευής, η στάθμευση των βαρέων οχημάτων θα γίνεται μόνο εντός των εργοταξίων, σε προκαθορισμένους για το σκοπό αυτόν χώρους.

 

Γ.20. Ο προγραμματισμός των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων και η διάταξη των εργοταξίων πρέπει να υλοποιηθούν με τρόπο τέτοιο ώστε να προκληθεί η ελάχιστη δυνατή παρενόχληση στις λειτουργίες και τη δομή τόσο του αστικού όσο και φυσικού περιβάλλοντος από τα επίπεδα θορύβου.

 

Γ.21. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας για το θόρυβο, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των πιθανών υψηλών ηχητικών εκπομπών και να εξασφαλισθεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής των έργων.

 

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση και η παραμονή στο χώρο του έργου μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ περί θορύβου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα (8) της παρούσας.

 

Γ.22. Κάθε είδους απορρίμματα, άχρηστα υλικά, εξαρτήματα και μηχανήματα, λιπαντικά, παντός είδους ενέματα κ.λ.π. να συλλέγονται τακτικά και να απομακρύνονται άμεσα από το χώρο των έργων, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Γ.23. Ο φορέας του έργου οφείλει να φροντίζει για την απομάκρυνση των παραγόμενων από τους χρήστες του έργου απορριμμάτων, σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς.

 

Γ.24. Να μην χρησιμοποιηθεί ως εργοταξιακός χώρος το υπόλοιπο του Άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας (εφαπτόμενο του έργου), να μην υπάρξει κανενός άλλου είδους επέμβαση σε αυτό και η πρασιά να αποδοθεί σε κοινή χρήση.

 

Γ.25. Πριν από την έναρξη των εργασιών να οριοθετηθεί και να περιφραχτεί η νέα παραχωρούμενη επιφάνεια του Άλσους.

 

Γ.26. Να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την αναγέννηση του Άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας, σε βάθος 50 m τουλάχιστον, από τα όρια της ιδιοκτησίας του σωματείου. Συγκεκριμένα, να κοπούν όλα τα ασθενή δέντρα, να γίνει πλήρωση των κενών χώρων με χαλέπιο πεύκη και οριζοντιόκλαδα κυπαρίσσια και στις εισόδους να φυτευτούν καλλωπιστικά δέντρα. Επιπλέον το σωματείο θα αναλάβει με δαπάνες του, την εκπόνηση μελέτης συντήρησης της φυτείας του συνολικού άλσους και τη δασοπονική παρακολούθησή του, σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας και τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας.

 

Γ.27. Ο φορέας του έργου αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει τις δαπάνες για τη δενδροφύτευση εκτάσεων συνολικού εμβαδού 50 στρεμμάτων σε περιοχή ιδιοκτησίας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου φορέα στον οικείο δήμο ή σε όμορους αυτού δήμους.

 

Γ.28. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς κατά τη λειτουργία μηχανημάτων, συνεργείων κ.λ.π. και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε δασική βλάστηση, καθώς και σε παρακείμενες περιοχές. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων και επισκεπτών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Γ.29. Στο παραχωρούμενο τμήμα του οικοπέδου θα υπάρχουν μόνον υποστηρικτικές χρήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων και χώροι στάθμευσης.

 

Γ.30. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να, διαθέσει, άνευ ανταλλάγματος, 50 θέσεις στάθμευσης στους κατοίκους των όμορων στο έργο οικοδομικών τετραγώνων της οδού Καππαδοκίας.

 

Γ.31. Το κόστος εφαρμογής και υλοποίησης της με αριθμού πρωτοκόλλου ΔΜΕΟ/στ/1735/Φ915/29-10-2003 εγκεκριμένης από την Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κυκλοφοριακής μελέτης θα βαρύνει τον κύριο του έργου. Επίσης ο φορέας του έργου θα αναλάβει, με δαπάνες του, τη σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης της ευρύτερης περιοχής που περιλαμβάνεται στα όρια του Παραδοσιακού Οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας, για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών.

 

6. Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31-12-2013 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή απαιτείται η τήρηση του άρθρου 4 του νόμου 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παράγραφος 7 του νόμου 3010/2002. Η μη τήρηση των ορών του παρόντος ή η καθ' υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος συνεπάγονται, πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του νόμου 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002).

 

7. Εγκρίνεται η θέση και η διάταξη των εγκαταστάσεων του νέου Αθλητικού και Πολυλειτουργικού Κέντρου του σωματείου, όπως απεικονίζονται σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 και σε διάγραμμα κάλυψης 1:500, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα έγκριση επέχει θέση οικοδομικής άδειας για την εκτέλεση των εργασιών ανέγερσης των εγκαταστάσεων του Αθλητικού και Πολυλειτουργικού Κέντρου του σωματείου και άδειας επέμβασης και κοπής 55 δένδρων ή οποιασδήποτε άλλης κατά περίπτωση απαιτούμενης από την ισχύουσα νομοθεσία άδειας, όπως όλα τα παραπάνω απεικονίζονται στο ως άνω διάγραμμα κάλυψης, το οποίο συν-δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου κατατίθενται στη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων: α) όλες οι μελέτες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και σύμφωνα με τους ανωτέρω ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης, καθώς και σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα κάλυψης, συνοδευόμενες από το σχέδιο ασφάλειας και υγείας και το φάκελο ασφάλειας και υγείας που προβλέπεται από τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α/1996), β) οι δηλώσεις ανάθεσης και ανάληψης της επίβλεψης για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν, συνοδευόμενες από τα αποδεικτικά είσπραξης της αμοιβής των μηχανικών και της καταβολής των πάσης φύσεως τελών υπέρ του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή τρίτων, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

 

8. Η σύνδεση των εγκαταστάσεων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας γίνεται με βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών, μετά την υποβολή πρακτικού του φορέα υλοποίησης, υπογεγραμμένο από τους επιβλέποντες για την πιστή εφαρμογή των μελετών.

 

9. Η υπ' αριθμόν [Α] 132863/25-06-2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Γεωργίας και Πολιτισμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 137416/14-11-2003 όμοια κοινή απόφαση, καταργείται από τότε που ίσχυσε.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του από 26-07-1996 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 825/Δ/1996) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Στο οικοδομικό τετράγωνο 1083 επιτρέπεται η χρήση περίθαλψης, όπως προσδιορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ίδιου ως άνω προεδρικού διατάγματος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.