Νόμος 3182/03 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2743/1999 (ΦΕΚ 211/Α/1999)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2743/1999 προστίθεται περίπτωση ι)γ' που έχει ως ακολούθως:

 

{ι)γ) Παραδοσιακό πλοίο: Το πρωτότυπο και κάθε μεμονωμένο ομοίωμα ιστορικού πλοίου, που σχεδιάστηκε πριν το έτος 1965 και κατασκευάστηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος από τα αρχικά υλικά.}

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2743/1999 προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως:

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και τα ειδικότερα τεχνικά και λεπτομερειακά κριτήρια, για το χαρακτηρισμό επαγγελματικού ή ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, ως παραδοσιακού και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2743/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Η άδεια υπόκειται σε τακτική θεώρηση, από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ανά πενταετία και ειδικότερα το τελευταίο εξάμηνο πριν από τη συμπλήρωση πέντε ετών: α)α) από την έκδοση ή β)β) την προηγούμενη θεώρηση ή γ)γ) τη λήξη της κατ' εξαίρεση θεώρησης που τυχόν έχει χορηγηθεί και εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι όροι που καθορίζονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 3.

 

Για τη θεώρηση προσκομίζονται:

 

α) απόδειξη είσπραξης παραβόλου ή έντυπο παραβόλου,

β) επικυρωμένο αντίγραφο του Ειδικού Εντύπου Πληροφοριακών Στοιχειών Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής,

γ) βεβαίωση από το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος ότι δεν υπάρχουν οφειλές προς αυτό και

δ) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του δικαιούχου.}

 

4. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2743/1999 οι λέξεις 3 ετών αντικαθίστανται με τις λέξεις 5 ετών.

 

5. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2743/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Με την αίτηση υποβάλλονται τα στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα πιο πάνω περιστατικά, καθώς και η απόδειξη είσπραξης του παραβόλου ή το έντυπο του παραβόλου που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 7.}

 

6. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2743/1999 η λέξη τριετία αντικαθίσταται με την λέξη πενταετία και οι λέξεις 3 ετών αντικαθίστανται με τις λέξεις 5 ετών.

 

7. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2743/1999 οι λέξεις 3 ετών αντικαθίστανται με τις λέξεις 5 ετών.

 

8. Η περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2743/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β) Για την παύση ισχύος εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, στην οποία ορίζεται και η ημερομηνία της παύσης. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της ημερομηνίας έναρξης της παύσης ισχύος της άδειας του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2.}

 

9. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2743/1999 προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως:

 

{Οι διατάξεις της παραγράφου 5 για τον τρόπο υπολογισμού της ημερομηνίας παύσης της ισχύος της άδειας εφαρμόζονται αναλόγως.}

 

10. Η περίπτωση β' της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2743/1999 καταργείται και η περίπτωση γ' αναριθμείται ως β'.

 

11. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2743/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β) Το δικαίωμα εκτέλεσης των ταξιδιών που αναφέρονται στην περίπτωση α' επεκτείνεται και στα πλοία αναψυχής που αναφέρονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 10, εφόσον τα πλοία αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση ενδομεταφορών στα κράτη που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο και έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού.}

 

12. Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2743/1999 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{α) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής πρέπει να συμπληρώνει κατώτατο, ανά πενταετία, όριο ημερών ναύλωσης, το οποίο ορίζεται σε τριακόσιες ημέρες, όταν εκναυλώνεται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, σε διακόσιες ημέρες όταν εκναυλώνεται με πλοίαρχο και πλήρωμα και σε εβδομήντα πέντε ημέρες όταν πρόκειται για χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, ανεξάρτητα αν αυτό εκναυλώνεται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα. Για τη συμπλήρωση των ορίων αυτών υπολογίζονται οι ημέρες ναύλωσης που πραγματοποιούνται μέσα ή έξω από την ελληνική επικράτεια, εφόσον αποδεικνύονται ή πιστοποιούνται. Οι ημέρες ναύλωσης μέσα στην ελληνική επικράτεια αποδεικνύονται από το Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται η διαδικασία, ο τρόπος πιστοποίησης των ημερών ναύλωσης που πραγματοποιούνται έξω από την ελληνική επικράτεια και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

β) Το έλλειμμα από τις ημέρες που αναφέρονται στην περίπτωση α' συμπληρώνεται από τυχόν πλεόνασμα της προηγούμενης πενταετίας.}

 

13. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2743/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκτέλεσης ταξιδιών, όταν το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής δεν είναι ναυλωμένο.}

 

14. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2743/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ολικού μήκους μέχρι είκοσι μέτρα, επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετούν σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα. Στις περιπτώσεις αυτές, με την απόφαση της παραγράφου 3, μπορεί να ορίζονται πρόσθετα μέτρα ασφάλειας των επιβαινόντων και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που αφορούν κυρίως στην επιτρεπόμενη έκταση των πλόων, στον εξοπλισμό ασφαλείας και στη συγκράτηση πετρελαιοειδών και λυμάτων, καθώς και κάθε άλλης ρυπογόνου ουσίας.}

 

β. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2743/1999 παύει να ισχύει.

 

15. Το άρθρο 7 του νόμου [Ν] 2743/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 7: Παράβολα

 

1. Για την έκδοση άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, την έκδοση νέας άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2, την κατ' εξαίρεση θεώρηση της άδειας, που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 2 και την εκπρόθεσμη θεώρηση αυτής, που προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 2, καταβάλλεται παράβολο, το ύψος του οποίου ορίζεται σε τριάντα ευρώ ανά μέτρο ολικού μήκους του πλοίου.

 

2. Για την τακτική θεώρηση της άδειας για μια πενταετία, καταβάλλεται παράβολο, το ύψος του οποίου ορίζεται σε δεκαπέντε ευρώ ανά μέτρο ολικού μήκους του πλοίου.

 

3. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων, το κλάσμα μέτρου στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα, ενώ το 0,5 στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα.}

 

16. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2743/1999 καταργείται και οι παράγραφοι 5 και 6 αναριθμούνται ως 4 και 5 αντίστοιχα.

 

17. Η περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2743/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{α) Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία με ολικό μήκος μεγαλύτερο των δέκα μέτρων εφοδιάζονται με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕΚΠΑ), που χορηγείται από τη λιμενική αρχή του τόπου μόνιμου ελλιμενισμού και αν δεν υπάρχει μόνιμος ελλιμενισμός, από τη λιμενική αρχή του λιμένα στον οποίο καταπλέουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται τα κριτήρια, η διάρκεια και ο τρόπος απόδειξης του μόνιμου ελλιμενισμού.

 

Το Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής, με ευθύνη του κυβερνήτη, προσκομίζεται για θεώρηση στη λιμενική αρχή κάθε λιμένα, στον οποίο καταπλέει ή από τον οποίο αποπλέει το πλοίο.}

 

18. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2743/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. α) Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 9 εφαρμόζονται και για τα πλοία αναψυχής με ξένη σημαία.

 

β) Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 εφαρμόζεται και για τα πλοία αναψυχής με ξένη σημαία, τα οποία είναι μόνιμα ελλιμενισμένα στην Ελλάδα και κυκλοφορούν για ιδιωτικούς λόγους.}

 

19. H παράγραφος 4 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2743/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 εφαρμόζονται και για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ξένη σημαία.}

 

20. Το άρθρο 11 του νόμου [Ν] 2743/1999 καταργείται.

 

21. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2743/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί να καθορίζονται ορισμένες κατηγορίες, μόνιμα ελλιμενισμένων στην Ελλάδα, επαγγελματικών και ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, με βάση το ολικό μήκος ή τη χωρητικότητα ή τη μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες ή την έκταση των πλόων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση να θεωρούν τα ναυτιλιακά τους έγγραφα και το Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής και να λαμβάνουν άδεια απόπλου ή να υποχρεώνονται σε περιοδική θεώρησή τους και λήψη άδειας απόπλου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 39 του νόμου 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.