Νόμος 3182/03 - Άρθρο 37

Άρθρο 37


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του νόμου [Ν] 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/1975) εφαρμόζονται και για τη Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής, εφόσον είναι πλοιοκτήτρια, καθώς και τους μετόχους αυτής.

 

2. Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, εκτός τελών χαρτοσήμου:

 

α) η διανομή κερδών και το καθαρό προϊόν εκκαθάρισης αυτής, με εξαίρεση τις αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου, που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του έβδομου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με το νόμο 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994),

 

β) η ανάληψη κεφαλαίου και οι σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις,

 

γ) οι εγγραφές στα τηρούμενα από την εταιρεία βιβλία, τα εισερχόμενα στην Ελλάδα δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα που αφορούν πράξεις της εταιρείας στην αλλοδαπή,

 

δ) οι καταθέσεις και τα προς την εταιρεία δάνεια των μετόχων. Η απαλλαγή δεν καταλαμβάνει το φόρο εισοδήματος για τους τόκους καταθέσεων της εταιρείας, καθώς και τους τόκους που προκύπτουν από δάνεια που χορηγούν οι μέτοχοι στην εταιρεία,

 

ε) η κεφαλαιοποίηση των κερδών και στ) η μη ανάληψη από τους μετόχους των κερδών. Ως προς το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζονται για Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής, οι οποίες διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται επαγγελματικά πλοία αναψυχής κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2743/1999 τα οποία ανήκουν σε τρίτους, αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους σχετικά με το φόρο εισοδήματος.

 

4. Οι Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται επαγγελματικά πλοία αναψυχής που ανήκουν σε τρίτους, τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας και έχουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής που είναι πλοιοκτήτριες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής έχουν υποχρέωση να τηρούν στην ελληνική γλώσσα βιβλίο εσόδων εξόδων, να εκδίδουν, να λαμβάνουν και να φυλάσσουν τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα αυτόν παραστατικά των συναλλαγών τους, καθώς και να υποβάλλουν στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας τις προβλεπόμενες δηλώσεις και φορολογικά στοιχεία.

 

5. Οι Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής που έχουν στην κυριότητά τους πλοία των οποίων η χορηγούμενη κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2743/1999 άδεια επαγγελματικού σκάφους έπαυσε να ισχύει, έχουν τις ίδιες φορολογικές υποχρεώσεις που ισχύουν και για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής.

 

6. Οι διατάξεις που αφορούν στην αναστολή του εισαγωγικού δασμού και στην απαλλαγή από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και στις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις του άρθρου 42 του παρόντος νόμου, ισχύουν και για τα πλοία αναψυχής που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2743/1999, των οποίων Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής έχει την κυριότητα, την εκμετάλλευση ή τη διαχείρισή τους, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο αυτό.

 

7. Οι Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής που έχουν στην κυριότητά τους πλοία των οποίων η χορηγούμενη κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2743/1999 άδεια επαγγελματικού πλοίου έπαυσε να ισχύει, υποχρεούνται να καταβάλουν το φόρο που αναλογεί σε αυτά κατά το χρόνο που εκδίδεται η διοικητική πράξη παύσης της ισχύος της άδειας του επαγγελματικού πλοίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά κοινοτικές και εθνικές τελωνειακές και φορολογικές διατάξεις. Κατά το χρόνο που εκδίδεται η διοικητική πράξη με την οποία παύει η ισχύς της επαγγελματικής άδειας, οι Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής υποχρεούνται να καταβάλουν τους φόρους που αναλογούν στα καύσιμα και λιπαντικά, για τους οποίους έτυχαν απαλλαγής για τον προαναφερόμενο λόγο, από το χρόνο που έπαυσε να ισχύει η άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, όπως αυτός ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2743/1999 και εφεξής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 1 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.