Νόμος 3130/03 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Ρύθμιση θεμάτων των ακινήτων των περιοχών Καράβολα και Μάχης της Κρήτης για την αναβάθμιση της εισόδου της Ολυμπιακής Πόλης του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. για την τέλεση αγωνισμάτων των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Ολυμπιακή Πόλη του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης επιτρέπεται η καταβολή από το Ελληνικό Δημόσιο:

 

(α) αποζημιώσεως για τη μεταβίβαση της κυριότητας στο Δημόσιο ακινήτων των οποίων οι κάτοχοι έχουν τίτλους ιδιοκτησίας και

 

(β) επιδότησης για την κοινωνική αποκατάσταση των κατόχων ακινήτων.

 

Τα ακίνητα αποτυπώνονται στο κτηματολογικό διάγραμμα, κλίμακας 1:1.000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οδικών Έργων της γενικής γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού ορίζονται τα κριτήρια με τα οποία η Επιτροπή της επόμενης παράγραφο καθορίζει το ύφος της αποζημίωσης ή της επιδότησης για την κοινωνική αποκατάσταση ανά δικαιούχο και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

n.2947.01.2b

 

2. Συνιστάται πενταμελής Επιτροπή, καλούμενη στη συνέχεια η Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από:

 

α. Τον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Δικαστικό γραφείο Ηρακλείου Κρήτης, ως Πρόεδρο, με το νόμιμο αναπληρωτή του.

 

β. Ανώτερο υπάλληλο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Ηρακλείου Κρήτης, με το νόμιμο αναπληρωτή του, που διορίζεται με πράξη του Προϊσταμένου.

 

γ. Ανώτερο υπάλληλο της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου με τον αναπληρωτή του, που διορίζονται από τον Διευθυντή της ίδιας υπηρεσίας.

 

δ. Ανώτερο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, με το νόμιμο αναπληρωτή του.

 

ε. Έναν δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, με τον αναπληρωτή του, που διορίζονται με απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου.

 

Στην Επιτροπή αποσπάται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, ως γραμματέας αυτής, ένας υπάλληλος του Δήμου τούτου.

 

3. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο της και συνεδριάζει στο Κεντρικό Κατάστημα του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

 

Η Επιτροπή προσκαλεί τους κυρίους ή κατόχους των ακινήτων να καταθέσουν στο γραμματέα της, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης, αίτηση για την καταβολή της παραπάνω αποζημίωσης ή επιδότησης. Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από:

 

α) Τους τίτλους ιδιοκτησίας μετά των σχετικών πιστοποιητικών.

 

β) Ένορκη βεβαίωση δύο ατόμων, περί της κατοχής και της διάρκειας αυτής επί του ακινήτου.

 

γ) Την προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 του νόμου 2690/1999 υπεύθυνη δήλωση περί αναλήψεως από τον αιτούντα του κινδύνου τυχόν αποζημιώσεως τρίτων, που εγείρουν δικαιώματα επί του ακινήτου, και

 

δ) Λοιπά συναφή έγγραφα που προσκομίζει ο αιτών κατά την κρίση του, τα οποία αποδεικνύουν τη βασιμότητα της αιτήσεως.

 

Στην αίτηση αναγράφεται υποχρεωτικά η ακριβής διεύθυνση του αιτούντος και ο διορισμός αντικλήτου στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτης.

 

Η πιο πάνω πρόσκληση της Επιτροπής δημοσιεύεται σε τρία συνεχόμενα φύλλα, δύο ημερήσιων τοπικών εφημερίδων και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Κεντρικού Καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, επί τρεις τουλάχιστον ημέρες.

 

Αντίγραφα των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, με πράξη καταθέσεως του γραμματέα της Επιτροπής περί της καταθέσεως τους, παραδίδονται στην Επιτροπή την επομένη από τη λήξη της προθεσμίας.

 

Η Επιτροπή ορίζει ημέρες και ώρες συζήτησης των αιτήσεων, καλώντας τους ενδιαφερομένους να παραστούν κατά τη συζήτηση, με πρόσκληση, που επιδίδεται στους ίδιους ή στον ορισθέντα με την αίτηση αντίκλητο τους με δικαστικό επιμελητή πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραστούν αυτοπροσώπως ή να εκπροσωπηθούν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, που υπογράφει την αίτηση τους, ή από δικηγόρο που διορίζεται με απλή εξουσιοδότηση τους, βεβαίας χρονολογίας. Η διαδικασία αναγνώρισης των δικαιούχων δεν κωλύεται από τη μη εκπροσώπηση ή τη μη προσέλευση όλων των ενδιαφερομένων, που προσκλήθηκαν για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση της Επιτροπής.

 

Η Επιτροπή, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή των αιτήσεων μετά των σχηματισθέντων φακέλων, υποχρεούται να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση, ενιαία για όλους τους δικαιούχους, η οποία περιλαμβάνει τους κατ' ιδίαν δικαιούχους της αποζημίωσης ή επιδότησης, καθώς και το ύψος αυτής ανά δικαιούχο.

 

4. Η απόφαση της Επιτροπής εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού. Η απόφαση της Επιτροπής και η εγκριτική της πράξη αναρτώνται στο Κεντρικό Κατάστημα του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης και επιδίδονται με δικαστικό επιμελητή στους αναγνωρισθέντες, μαζί με πρόσκληση, με την οποία καλούνται οι τελευταίοι να προσέλθουν ενώπιον του Προέδρου της Επιτροπής και να δηλώσουν ότι αποδέχονται την απόφαση της. Η δήλωση αποδοχής γίνεται ενώπιον του Προέδρου της Επιτροπής χωρίς όρους, αιρέσεις και επιφυλάξεις συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρακτικού. Οι δηλώσεις αποδοχής της πιο πάνω απόφασης της Επιτροπής, όπως αυτή έχει εγκριθεί, μπορούν να γίνουν και από πληρεξούσιους δικηγόρους των ενδιαφερομένων, ειδικά εξουσιοδοτημένους προς τούτο με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

 

Η σύμφωνα με τα παραπάνω αποδοχή της απόφασης της Επιτροπής, με την οποία επιτρέπεται η αντίστοιχη παρακατάθεση του ποσού της αποζημίωσης ή οικονομικής επιδότησης, καθιστά την απόφαση αυτή εκτελεστό τίτλο έναντι των δικαιούχων που αναγνωρίσθηκαν, ως και κάθε προσώπου, που έλκει δικαιώματα από αυτούς και παρέχει στο Δημόσιο το δικαίωμα να προβεί σε αναγκαστική αποβολή τούτων από τα κατεχόμενα ακίνητα.

 

5. Όσοι από τους ενδιαφερομένους κατέθεσαν εκπρόθεσμα τις αιτήσεις για την αναγνώριση τους ή δεν αναγνωρίσθηκαν με την απόφαση της Επιτροπής ως δικαιούχοι εν όλω ή εν μέρει ή δεν κατέθεσαν τη δήλωση αποδοχής της περιπτώσεως της παραγράφου 4, έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ανακοπή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της απόφασης σε αυτούς. Το Δικαστήριο δικάζει κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών σύμφωνα με τα άρθρα 663 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Με την κατάθεση της προσφυγής προσδιορίζεται δικάσιμος, η οποία δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες.

 

Ορίζεται δεκαήμερη προθεσμία επιδόσεως της ανακοπής στον Πρόεδρο της Επιτροπής ως εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου. Το Δικαστήριο εκδίδει την απόφαση του μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από τη συζήτηση. Η απόφαση αυτή είναι αμετάκλητη.

 

Το Δημόσιο παρακαταθέτει το ποσό της αποζημίωσης ή της επιδότησης υπέρ των αναγνωρισθέντων, με τις πιο πάνω δικαστικές αποφάσεις. Μετά την παρακατάθεση αυτή οι δικαστικές αποφάσεις αποτελούν τίτλο εκτελεστό κατά των αναγνωρισθέντων δικαιούχων, ως και κάθε προσώπου που έλκει δικαιώματα από αυτούς και παρέχει στο Δημόσιο το δικαίωμα να προβεί σε αναγκαστική αποβολή τούτων από τα κατεχόμενα ακίνητα.

 

6. για όσους από τους δικαιούχους έχει αναγνωρισθεί με την απόφαση της Επιτροπής, όπως αυτή εγκρίθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4, δικαίωμα κυριότητας επί ακινήτων, μεταγράφονται ατελώς, για τη μεταβίβαση της κυριότητας τους στο Δημόσιο, τα εξής:

 

α) η απόφαση της Επιτροπής με την κάτωθι αυτής έγκριση των Υπουργών, σύμφωνα με την παράγραφο 4,

 

β)τα σχετικά πρακτικά αποδοχής των αποφάσεων αυτών,

 

γ) οι δικαστικές αποφάσεις της παραγράφου 5, που αναγνωρίζουν ως δικαιούχους αποζημιώσεως δυνάμει δικαιώματος κυριότητας και

 

δ) σχετικό διάγραμμα που συντάσσεται από την αρμόδια κτηματική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με βάση το περιεχόμενο των πιο πάνω στοιχείων αυτών.

 

7. Διαγράφονται όλα τα οφειλόμενα ποσά αποζημιώσεων ή προστίμων προς το Δημόσιο λόγω αυθαίρετης χρήσης των αντίστοιχων ακινήτων, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την ημερομηνία της πιο πάνω παρακατάθεσης του ποσού της αποζημίωσης ή της επιδότησης και απαλλάσσονται όλοι οι κατά τα παραπάνω αναγνωρισθέντες δικαιούχοι από την υποχρέωση καταβολής των πιο πάνω οφειλόμενων ποσών. Η διαγραφή θα γίνει με την έκδοση ατομικού φύλλου έκπτωσης από τη βεβαιούσα αρχή. Τυχόν καταβληθέντα ποσά για τις παραπάνω αιτίες δεν αναζητούνται

 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται αποζημίωση των μελών της Επιτροπής και του γραμματέα της, καθώς και οι αναγκαίες δαπάνες για την περάτωση της διαδικασίας.

 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.