Νόμος 3130/03 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τρόποι διενέργειας μισθώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παραπάνω μισθώσεις ακινήτων διενεργούνται με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό (δημοπρασία), μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης για τη στέγαση υπηρεσίας ή της προϊσταμένης αυτής αρχής, σύμφωνα με τους όρους των επόμενων άρθρων.

 

Στις διαδικασίες μίσθωσης ακινήτων προς το δημόσιο δικαιούνται να υποβάλουν προσφορές οι κύριοι των ακινήτων και οι κάτοχοι αυτών δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), εφόσον προσκομίζουν έγγραφη συναίνεση του κυρίου του ακινήτου. Ο κύριος του ακινήτου συνυπογράφει την σύμβαση μίσθωσης, διασφαλίζοντας την αδιακώλυτη χρήση του μισθίου από το δημόσιο καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, σε περίπτωση δε καταγγελίας της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης υπεισέρχεται ως εκμισθωτής στη σύμβαση με το δημόσιο για την υπόλοιπη διάρκεια αυτής, με τους ίδιους όρους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 166 του νόμου 4099/2012 (ΦΕΚ 250/Α/2012).

 

2. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η μίσθωση ακινήτων χωρίς δημοπρασία, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Στέγασης, εφόσον:

 

α) συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη. Η μίσθωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι ίσο χρονικό διάστημα, ή

 

β) το προς μίσθωση ακίνητο είναι ιδιοκτησίας νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, δημόσιας επιχείρησης και οργανισμού, Ανώνυμης Εταιρείας της οποίας η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει στο Δημόσιο ή εθνικού κληροδοτήματος που εποπτεύεται από το Δημόσιο, ή

 

γ) συντρέχουν κατεπείγουσες στρατιωτικές ανάγκες λόγω γενικών ασκήσεων ασφάλειας της χώρας, για όσο χρόνο διαρκούν οι ανάγκες αυτές, ή

 

δ) πρόκειται για τη στέγαση υπηρεσιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε παραμεθόριες περιοχές, ή

 

ε) πρόκειται για την επέκταση ήδη εγκατεστημένης υπηρεσίας σε μη μισθωμένους χώρους του ίδιου ή παρακείμενου ακινήτου, οι οποίοι δεν υπερβαίνουν την επιφάνεια του ήδη μισθωμένου ακινήτου. Η μίσθωση συνάπτεται για όσο χρόνο διαρκεί η κύρια μίσθωση, ή

 

στ) συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη μίσθωσης καταλυμάτων ενισχυτικών δυνάμεων, αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Η μίσθωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, ή

 

ζ) έχει λήξει η μίσθωση ακινήτου για στέγαση Δημόσιας Υπηρεσίας, έχουν διενεργηθεί δύο τουλάχιστον άγονες δημοπρασίες για τη μίσθωση άλλου ακινήτου και έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση έξωσης της στεγασμένης υπηρεσίας, ή

 

η) πρόκειται για μίσθωση κατοικιών ή δωματίων ξενοδοχείων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του γενικού γραμματέα Περιφέρειας, με διάρκεια μίσθωσης τεσσάρων χρόνων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται το ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα και η αναπροσαρμογή του. Τα παραπάνω ισχύουν και για τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 216 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

3. Εφόσον κρίνεται δημοσιονομικά σκόπιμη η συγκέντρωση της στέγασης δημόσιων υπηρεσιών προς εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών και προς επίτευξη μισθώματος κατά 50% τουλάχιστον μικρότερου του συνόλου των ήδη επί μέρους καταβαλλόμενων μισθωμάτων ακολουθείται η διαδικασία της παρούσας παραγράφου, μετά από εισήγηση του κατά νόμον (άρθρο 3Β του νόμου 2362/1995, όπως ισχύει) Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του οικείου φορέα και έγκριση του Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού:

 

α) Η κατά τόπον αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία δημοσιεύει πρόσκληση με περιεχόμενο αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 7 του παρόντος νόμου. Η πρόσκληση δημοσιεύεται περιληπτικά στο δικτυακό τόπο των προς στέγαση δημόσιων υπηρεσιών ή της Προϊσταμένης ή Εποπτεύουσας Αρχής αυτών, διαφορετικά, σε περίπτωση μη υπάρξεως δικτυακού τόπου, σε μία ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα, όταν η δημοσίευση αφορά μίσθωση στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής ή σε μία τοπική εφημερίδα, όταν αφορά μίσθωση εκτός αυτής. Με την πρόσκληση ορίζονται τα σχετικά με την υποβολή των προσφορών και την εξέταση αυτών και των προσφερόμενων ακινήτων ως προς την καταλληλότητα, τη θέση, την επιφάνεια, τις ειδικότερες συνθήκες και το ύψος του μισθώματος.

 

β) Οι προσφορές και τα προσφερόμενα ακίνητα, κατά τον προσδιοριζόμενο με την πρόσκληση χρόνο, εξετάζονται ενώπιον τριμελούς επιτροπής που ορίζεται από την Προϊσταμένη Αρχή ή τον Προϊστάμενο των προς στέγαση υπηρεσιών, μεταξύ άλλων και ως προς την αναγκαία προϋπόθεση της επιτεύξεως μισθώματος συνολικά μέχρι το ήμισυ του ήδη καταβαλλόμενου για τη στέγαση των ίδιων υπηρεσιών.

 

γ) Τα πρακτικά εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 6)α του άρθρου 42 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.