Νόμος 2880/01 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Δημοτικοί και κοινοτικοί χώροι άθλησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου τα νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί, με την υπ' αριθμόν οίκοθεν [Α] ΣΤ/19750/07-09-1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Πολιτισμού (ΦΕΚ 1042/Β/1998), ως δημοτικής σημασίας, με εξαίρεση το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας, το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου, το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας και το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας, υπάγονται στην εποπτεία των δήμων στη διοικητική περιφέρεια των οποίων λειτουργούν. Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα λειτουργούν εφεξής ως δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του άρθρου 203 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 και διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τα νομικά πρόσωπα αυτά. Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία εκδίδεται με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 203 του προεδρικού διατάγματος 410/1995, προσαρμόζονται οι συστατικές πράξεις των νομικών προσώπων στις διατάξεις αυτές. Με όμοιες αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων μπορεί να συγχωνεύονται σε ένα δημοτικό νομικό πρόσωπο περισσότερα από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που τα δημοτικά συμβούλια δεν προβούν με απόφασή τους στην προσαρμογή, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η σχετική πράξη προσαρμογής των συστατικών πράξεων εκδίδεται με μόνη απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

 

2. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί των κινητών και ακινήτων του Δημοσίου, τα οποία χρησιμοποιούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα για την εκπλήρωση του σκοπού τους, μεταβιβάζεται χωρίς αντάλλαγμα στα νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη των περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεων. Σε περίπτωση κατάργησης των νομικών προσώπων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 201 του προεδρικού διατάγματος 410/1995.

 

Μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα όργανα διοίκησης των ανωτέρω νομικών προσώπων υποχρεούνται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που, κατά τις διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου, περιέρχονται στην κυριότητα του νομικού προσώπου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Απόσπασμα της εγκεκριμένης εκθέσεως, που περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα από το νομικό πρόσωπο ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 533/1963 (ΦΕΚ 147/Α/1963), καταχωρείται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου.

 

3. Το υπηρεσιακό καθεστώς του μόνιμου και του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των ανωτέρω νομικών προσώπων διέπεται από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου από τις διατάξεις του Α' και Γ' μέρους του νόμου [Ν] 1188/1981 (ΦΕΚ 204/Α/1981). Οι ανωτέρω υπάλληλοι καταλαμβάνουν αντίστοιχες θέσεις στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των ανωτέρω νομικών προσώπων, οι οποίοι εκδίδονται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφος 3 του άρθρου 198 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Αν στους οργανισμούς αυτούς δεν προβλέπονται αντίστοιχες θέσεις, οι ανωτέρω καταλαμβάνουν συνιστώμενες προσωρινές θέσεις, οι οποίες καταργούνται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο έξοδό τους από την υπηρεσία.

 

Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που είχε πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου.

 

4. Με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου αίρονται οι αποσπάσεις του κάθε κατηγορίας και κλάδου προσωπικού των ανωτέρω νομικών προσώπων με εξαίρεση τις αποσπάσεις για λόγους συνυπηρέτησης, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 287/1976.

 

5. Με απόφαση των δημοτικών συμβουλίων που εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, καθορίζεται, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 198 του προεδρικού διατάγματος 410/1995, ο κανονισμός λειτουργίας των ανωτέρω νομικών προσώπων, με βάση πρότυπο κανονισμό λειτουργίας, που εκδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι τη σύνταξη νέων κανονισμών λειτουργίας τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανονισμούς.

 

6. Από τις πιστώσεις του άρθρου 25 του νόμου 1828/1989 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καλύπτονται στο εξής και οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης των ανωτέρω νομικών προσώπων, καθώς και οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού τους. Οι ανωτέρω πιστώσεις ενισχύονται με τα ποσά της επιχορήγησης που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού για το σκοπό αυτόν. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, οι ανωτέρω πιστώσεις κατανέμονται για την κατ' έτος υποχρεωτική επιχορήγηση των δήμων, στην εποπτεία των οποίων μεταφέρονται τα νομικά πρόσωπα του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.