Νόμος 3057/02 - Άρθρο 61

Άρθρο 61


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 128Θ του νόμου 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 128Ι ως εξής:

 

{Άρθρο 128Ι: Αρμόδια πειθαρχικά όργανα

 

1. Αρμόδια πρωτοβάθμια πειθαρχικά όργανα για παραβάσεις ντόπινγκ σε πρώτο βαθμό είναι τα προβλεπόμενα στα άρθρα 119, 127Β και 129 του παρόντος νόμου των οικείων αθλητικών ομοσπονδιών, τα οποία εξετάζουν τις υποθέσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πειθαρχικό κανονισμό της οικείας ομοσπονδίας και στους νόμους.

 

2. Στον ανωτέρω πειθαρχικό κανονισμό προβλέπονται ιδίως διατάξεις για την απαγγελία της πειθαρχικής κατηγορίας, τη διαδικασία ενώπιον του οργάνου και την ακρόαση του διωκομένου προσώπου. Τις αποφάσεις των πιο πάνω οργάνων μπορεί να προσβάλει σε δεύτερο βαθμό αυτός στον οποίο επιβλήθηκε η κύρωση ή το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ με προσφυγή στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών ή την Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του παρόντος νόμου. Το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ προσφεύγει σε περιπτώσεις που εκτιμά ότι η πειθαρχική κύρωση που επιβλήθηκε δεν είναι ανάλογη με το είδος της παράβασης.

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου οφείλει να διαβιβάσει στο οικείο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο τις περιπτώσεις για παράβαση ντόπινγκ μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, αφότου έλαβε γνώση μιας παράβασης ντόπινγκ ή αφότου διαβιβάσθηκαν τα θετικά αποτελέσματα ενός ελέγχου ντόπινγκ κατ' άρθρο 128ΣΤ περίπτωση στ' του παρόντος. Η παραβίαση της παραπάνω υποχρέωσης τιμωρείται πειθαρχικά, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχει περίπτωση συγκάλυψης.

 

4. Η έναρξη της κύρωσης για μια παράβαση ντόπινγκ υπολογίζεται από την ημερομηνία λήψης του δείγματος και, εάν επιβλήθηκε για άρνηση υποβολής σε έλεγχο ντόπινγκ, υπολογίζεται από την ημερομηνία της άρνησης ή της μη συμμόρφωσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ποινή υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης από το οικείο πειθαρχικό όργανο.

 

5. Οι διαδικασίες του ελέγχου ντόπινγκ και τα σχετικά με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων τους θέματα υπόκεινται στους περιορισμούς των διατάξεων του νόμου [Ν] 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/1997) για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.