Νόμος 3054/02 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Αγωγός Αεροπορικών Καυσίμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υπέρ, στο όνομα και για λογαριασμό της εδρεύουσας στο Μαρούσι Αττικής, ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Εταιρία Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία, που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2593/1998 (ΦΕΚ 59/Α/1998) και λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εγκρίνεται η διέλευση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση για τον καθοριζόμενο στη παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου χρόνο, των εγκαταστάσεων Αγωγού Τροφοδοσίας Αεροπορικού Καυσίμου του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος στα Σπάτα (ο Αγωγός), σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, μη απαιτουμένης ουδεμίας άλλης διατύπωσης, έγκρισης ή άδειας υπέρ του έργου και της παραπάνω αναφερόμενης εταιρίας:

 

α. τη χάραξη που επισυνάπτεται στον παρόντα ως Παράρτημα 1,

 

β. τους περιβαλλοντικούς όρους που επισυνάπτονται στον παρόντα ως Παράρτημα 2.

 

2. Σκοπός της Εταιρίας Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών είναι η σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, ασφαλής και συνεχής τροφοδοσία του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος με αεροπορικά καύσιμα, με ιδιαίτερα θετικές συνέπειες στο περιβάλλον, ο οποίος συνιστά σκοπό δημοσίου συμφέροντος.

 

α. Προς το σκοπό αυτόν και για την κατασκευή του Αγωγού η Εταιρία Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών δύναται να επιχορηγηθεί στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης από κρατικούς πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) ή/και κοινοτικές επιδοτήσεις, σύμφωνα με απόφαση που εκδίδεται προς τούτο από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης και στην οποία καθορίζονται οι όροι, το ύψος της επιχορήγησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Για το σκοπό αυτόν η σχετική πίστωση εγγράφεται στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

β. Η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών είναι η ακόλουθη:

 

Μέτοχος

Ποσοστό συμμετοχής

Ελληνικά πετρέλαια ανώνυμη εταιρεία

34%

Διεθνής αερολιμένας Αθηνών ανώνυμη εταιρεία

17%

Ολυμπιακή Αεροπορία ανώνυμη εταιρεία

17%

Motor Oil (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου ανώνυμη εταιρεία

16%

Πετρόλα Ελλάς ΑΕΒΕ

16%

 

γ. Η μεταβολή της ανωτέρω μετοχικής σύνθεσης της Εταιρίας Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση και συναίνεση του Υπουργού Ανάπτυξης, την οποία ο τελευταίος δεν μπορεί να αρνηθεί αναιτιολόγητα.

 

3. Η Εταιρία Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών υποχρεούται:

 

α. Να παρέχει ισότιμη πρόσβαση στους χρήστες, με εύλογο αντίτιμο διέλευσης ανά μονάδα διακινούμενου όγκου, κοινό για όλους τους χρήστες χωρίς διάκριση υπέρ των μετόχων αυτής. Ως χρήστης του αγωγού θεωρείται, για τις ανάγκες της εφαρμογής του παρόντος, οποιαδήποτε εταιρία πληρούσα τις προϋποθέσεις του νόμου ικανή να προμηθεύσει στους αερομεταφορείς αεροπορικό καύσιμο.

 

β. Να μην παρεμποδίζει κατά την κατασκευή και λειτουργία του αγωγού την απρόσκοπτη κατασκευή και λειτουργία του έργου του Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής (Αττική Οδός).

 

γ. Να καλύπτει ασφαλιστικά με δαπάνες της τους κινδύνους του έργου και για όλη τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του και ειδικότερα:

 

i. τα περιουσιακά στοιχεία του Αγωγού, περιλαμβανομένης και οποιασδήποτε από τις κατασκευές, εγκαταστάσεις ή εξοπλισμού του για την πλήρη αξία αντικατάστασης, ήτοι ασφάλισης υλικών ζημιών κατά παντός κινδύνου με επέκταση κάλυψης καυσίμου,

 

ii. την αστική ευθύνη προς τρίτους σε σχέση με απώλεια ή ζημία προκύπτουσα από τη μελέτη, κατασκευή, ολοκλήρωση, συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση του Αγωγού για εύλογο ποσό κατά συμβάν και συνολικό που ήθελε ορίσει συνετό πρόσωπο που ασκεί την εκμετάλλευση έργου τοιούτου μεγέθους και χαρακτηριστικών αναλόγων προς αυτά του Αγωγού,

 

iii. τους κινδύνους ζημίας σε υλικό και εξοπλισμό που προορίζονται για τον Αγωγό, για την πλήρη αξία αντικατάστασής τους.

 

4. Ο Αγωγός, μετά το πέρας της αρχικής χρονικής περιόδου εκμετάλλευσης, που καθορίζεται με το άρθρο 4 της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου που κυρώθηκε με το νόμο 2338/1995 (ΦΕΚ 202/Α/1995 ), θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία στο Ελληνικό Δημόσιο. Η παράδοση αυτή, καθώς και κάθε δικαιοπραξία σχετιζόμενη με αυτήν απαλλάσσεται αντικειμενικά από κάθε φόρο, τέλος ή άλλο βάρος.

 

5. Η εποπτεία της κατασκευής του Αγωγού ασκείται από την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Την επίβλεψη της κατασκευής του έργου ασκεί όργανο που υποδεικνύει η Εταιρία Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών. Η παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας του Αγωγού ασκείται από την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το Ελληνικό Δημόσιο ή οποιαδήποτε αρχή δεν θα παρέμβει ή θα διακόψει τη λειτουργία, διαχείριση και ανάπτυξη του Αγωγού από την Εταιρία Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών παρά αποκλειστικά για λόγους εθνικής άμυνας και ασφάλειας ή για λόγους ανωτέρας βίας και ασφάλειας. Η χορήγηση οποιασδήποτε άδειας τομής στην περιοχή διέλευσης του Αγωγού προϋποθέτει την προηγούμενη ενημέρωση της Εταιρίας Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών από τον αρμόδιο για τη χορήγησή της φορέα ή υπηρεσία.

 

6. Ο Υπουργός Ανάπτυξης δύναται:

 

α. να εγκρίνει κάθε αναγκαία μεταβολή των όρων της λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Αγωγού, ύστερα από εισήγηση της Εταιρίας Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών,

 

β. να εγκρίνει, για εύλογη αιτία, την παράταση της περιόδου λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Αγωγού από την Εταιρία Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών, μετά την πάροδο δεκαετίας από την έναρξη λειτουργίας του.

 

7. Κάθε διαφορά μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εταιρίας Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών σε σχέση με τον Αγωγό θα επιλύεται με διαιτησία, εφόσον δεν επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός. Η διαιτησία θα διεξάγεται στην Αθήνα από δύο διαιτητές και έναν επιδιαιτητή σύμφωνα με τους κανόνες διαιτησίας του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και των παραγράφων 1 εδάφιο δεύτερο και 2 του άρθρου 49 του εισαγωγικού του νόμου.

 

8. Κάθε ρύθμιση με αντίθετο περιεχόμενο δεν εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η ρύθμιση του παρόντος εφαρμόζεται αναδρομικά από την ίδρυση της Εταιρίας Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.