Νόμος 3054/02 - Άρθρο p2

Παράρτημα 2: Περιβαλλοντικοί όροι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Γενικά

 

Ο κύριος του έργου οφείλει, κατά τη διαδικασία κατασκευής να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται:

 

η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον κατασκευαστή
η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του κατασκευαστή κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.

 

2. Φάση κατασκευής

 

2.1 Πριν από την έναρξη των εργασιών θα ειδοποιηθούν εγκαίρως και έγγραφες οι συναρμόδιες για την περιοχή Εταιρείες Αρχαιοτήτων (Β' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Γ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων), εντεταλμένοι εκπρόσωποι των οποίων θα παρακολουθούν τις εργασίες. Οι εκπρόσωποι αυτοί θα προσληφθούν από τον ανάδοχο του έργου και θα αμείβονται από τις πιστώσεις του. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων οι εργασίες θα διακοπούν για να διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα στο εύρος κατάληψης του έργου, η συνολική δαπάνη της οποίας και ακολούθως προβολής και δημοσίευσης των ευρημάτων, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Έργου. Για την προστασία των αρχαιοτήτων που έχουν ήδη εντοπισθεί ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να προσαρμόσει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού (Β' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Γ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων).

 

2.2 Θα επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαμόρφωση των θέσεων πρόσβασης (επισκεψιμότητα) κατά μήκος του αγωγού, επί των οδικών και άλλων υπαρχουσών υποδομών ώστε να μην παρακωλύονται κυκλοφοριακές και λοιπές λειτουργίες κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής, συντήρησης κλπ.

 

2.3 θα ακολουθηθούν όλες οι απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας κατασκευής και λειτουργίας του αγωγού με δεδομένο το γεγονός ότι το μεγαλύτερο τμήμα του διέρχεται από δομημένη περιοχή (εντός ή σε γειτνίαση με εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια).

 

2.4 Να γίνεται συνεχής διαβροχή των χώρων εργασιών κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, κάλυψη των αποθέσεων υλικών και των οχημάτων μεταφοράς υλικών, γρήγορη αποκομιδή, και γενικότερη συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις. (πράξη υπουργικού συμβουλίου 99/1987 (ΦΕΚ 135/Α/1987), πράξη υπουργικού συμβουλίου 25/1988 (ΦΕΚ 52/Α/1988)). Απαγορεύεται αυστηρά η εναπόθεση προϊόντων εκσκαφών σε ρέματα και κατακλυζόμενους χώρους σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, καθώς και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.

 

2.5 Να ληφθεί κάθε δυνατό μέτρο για την μείωση των εκπομπών σκόνης και θορύβου κατά την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, και συγκεκριμένα τα Φορτηγά αυτοκίνητα να έχουν σκεπασμένα τα υλικά που μεταφέρουν, η ταχύτητα κίνησης των βαρέων οχημάτων μέσα στους οικισμούς να μην υπερβαίνει τα 10 km/hr. Οι εκσκαφές να διακόπτονται σε περιόδους ισχυρών ανέμων για αποφυγή της επιφανειακής διάβρωσης του εδάφους.

 

2.6 Για τις εργασίες κατασκευής, να τηρηθούν τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις των:

 

υπουργικής απόφασης Α5/2375/1978 (ΦΕΚ 689/Β/1978),
υπουργικής απόφασης [Α] 56206/1613/1986 (ΦΕΚ 570/Β/1986),
υπουργικής απόφασης [Α] 69001/1988 (ΦΕΚ 751/Β/1988),
υπουργικής απόφασης [Α] 765/1991 (ΦΕΚ 118/1991),
υπουργικής απόφασης [Α] 13736/1985 (ΦΕΚ 304/Β/1985) Μέτρα κατά των εκπομπών αερίων από πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων,
υπουργικής απόφασης [Α] 28432/2447/1992 (ΦΕΚ 536/Β/1992) Μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες Ντίζελ.

 

2.7 Να εξασφαλισθούν τα απαιτούμενα υλικά από δανειοθαλάμους γειτονικούς και νομίμως λειτουργούντες. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αμμοληψία ή η δημιουργία ανεξέλεγκτων δανειοθαλάμων λήψης αδρανών υλικών.

 

2.8 Τα κάθε είδους άχρηστα υλικά να συλλέγονται και να διατίθενται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όπως κοινή υπουργική απόφαση 69728/824/1996 (ΦEΚ 358/Β/1996). Η διάθεση των πλεοναζόντων ακατάλληλων υλικών εκσκαφών να γίνει, μετά από έγκριση μελέτης διάθεσης στερεών αποβλήτων που θα υποβληθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της αντίστοιχης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε νομίμως λειτουργούντες Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της περιοχής Υλικά εκσκαφής ρυπασμένα από πετρελαιοειδή, καμένα λάδια, κ.λ.π., να συλλέγονται χωριστά σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται στον αδειοδοτημένο χώρο προσωρινής εναπόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων των Ελληνικών Πετρελαίων.

 

2.9 Να εφοδιαστούν τα συνεργεία εργασίας με κάδους απορριμάτων και χημικές τουαλέτες.

 

2.10 Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου, η απόρριψη λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των οποίων θα γίνεται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση [Α] 98012/2001/1996. Η αλλαγή των λαδιών να γίνεται σε συγκεκριμένο χώρο στον οποίο να υπάρχει πρόβλεψη αποφυγής ρύπανσης του εδάφους με τσιμεντόστρωση και δίκτυο συλλογής των διαρροών.

 

2.11 Να γίνει αποκατάσταση και αναβάθμιση της υφισταμένης βλάστησης μετά το πέρας του έργου, με προγραμματισμένα έργα φύτευσης και αποκατάστασης. Κατά την αποκατάσταση της ζώνης εργασίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυξημένη ποικιλία φυτών, προσαρμοσμένα στους βιοτικούς παράγοντες της εκάστοτε περιοχής.

 

2.12 Να εφαρμόσουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή της διάβρωσης του αγωγού. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε σημεία πιθανής διάβρωσης π.χ. διασταυρώσεις ρεμάτων.

 

2.13 Όλα τα εργοταξιακά μηχανήματα να είναι εξοπλισμένα με φίλτρα συγκρότησης σκόνης.

 

2.14 Ο ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει τους ιδιοκτήτες την ελεύθερη πρόσβαση και καλλιέργεια των αγρών τους (όπου υπάρχουν) καθώς και κάθε είδους εργασίες παρακείμενων ιδιοκτησιών.

 

2.15 Ο ανάδοχος οφείλει να εκπονήσει πρόγραμμα εργασιών του συνόλου της χάραξης και να ειδοποιεί τους πολίτες δύο βδομάδες πριν την έναρξη των εργασιών, με προσωπικά σημειώματα πριν την έναρξη των οποιονδήποτε εργασιών.

 

2.16 Να αποφεύγεται η συσσώρευση μεγάλων όγκων προϊόντων εκσκαφής ειδικά σε κατοικημένες περιοχές.

 

2.17 Τα ακατάλληλα και πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών να διατεθούν σε κατάλληλες περιοχές που δεν θα επηρεάζεται η ροή των υδάτων και μακριά από οικισμούς και λοιπά κτίσματα. Για τους χώρους διάθεσης των υλικών αυτών να εκπονηθεί ειδικό σχέδιο το οποίο να υποβληθεί και να εγκριθεί από την Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος της Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ανατολικής και Δυτικής Αττικής).

 

2.18 Σε κάθε περίπτωση που θα απαιτηθεί διάθεση στερεών απαιτείται ή λήψη της άδειας διάθεσης στερεών αποβλήτων από τον οικείο Νομάρχη, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 69728/824/1996 (ΦΕΚ 358/Β/1996) Μέτρα και όροι για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

 

2.19 Σε κάθε περίπτωση που ο αγωγός διασταυρώνεται με άλλα δίκτυα οι εργασίες να γίνονται με συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς των δικτύων αυτών (Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, ΕΡΓΟΣΕ κ.λ.π).

 

2.20 Τα όρια του ορύγματος ολόκληρο το χρονικό διάστημα που θα είναι ανοικτό θα είναι κατάλληλα περιφραγμένα και σηματοδοτημένα επαρκώς για την ασφάλεια των κατοίκων.

 

2.21 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα σε συνεργασία με την Τροχαία για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας με κατάλληλες παρακάμψεις και σηματοδοτήσεις.

 

2.22 Να ληφθεί άδεια κοπής δέντρων (αν απαιτηθεί κοπή) από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Διεύθυνση Πολεοδομίας, Διεύθυνση Δασών). Να γίνει σήμανση των δέντρων που θα κοπούν ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη κοπή δέντρων ή η κοπή δέντρων μεγάλης ηλικίας.

 

2.23 Να αποφευχθεί η ανάμειξη της καλλιεργήσιμης γης με το υποκείμενο στρώμα, έτσι ώστε να ξαναχρησιμοποιηθεί στην τελική επικάλυψη. Για τον λόγο αυτό το στρώμα φυτικής γης να εναποτίθεται χωριστά από το υπόλοιπο στρώμα των εκσκαφών. Το στρώμα της φυτικής γης θα πρέπει να επαναστρωθεί εντός έτους. Η άροση του εδάφους μετά το πέρας της κατασκευής και τη διάστρωση του ανώτερου εδαφικού στρώματος θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης του νομού.

 

2.24 Όλες οι υποδομές, σημάνσεις, δίκτυα, καλωδιώσεις κ.λ.π, πρέπει να αποκαθίστανται και να εναποτίθενται ξανά μετά την ολοκλήρωση των έργων. Τυχόν ζημιές θα αποκαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου.

 

2.25 Μετά το πέρας της κατασκευής η περίφραξη της ζώνης εργασίας να απομακρυνθεί και η περιοχή να αποδοθεί στην προγενέστερη χρήση της.

 

2.26 Όλες οι βαφές που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή των σημάνσεων στη ζώνη δουλείας να μην είναι τοξικές.

 

2.27 Ο αγωγός να τοποθετηθεί σε υψόμετρο χαμηλότερο από αυτό των αγωγών ύδρευσης της περιοχής σε περίπτωση διασταύρωσης.

 

2.28 Οι προσωρινές παρακάμψεις θα τεθούν εκτός λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση των έργων της Αττικής Οδού και την κατασκευή της μόνιμης εγκατάστασης και πάντως όχι αργότερα από το Α' Τρίμηνο το 2004.

 

2.29 Σε όλο το μήκος διέλευσης του αγωγού να υπάρχει επαρκής σήμανση που θα διασφαλίζει και διαχρονικά την υπόμνηση της ύπαρξής του.

 

2.30 Να ορισθεί υπεύθυνος Μηχανικός για τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.

 

2.31 Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι που αναφέρονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου εκτός αν έρχονται σε αντίθεση με τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις.

 

2.32 Να εξεταστεί η αναγκαιότητα εγκατάστασης πρόσθετου συστήματος ελέγχου της στεγανότητας του αγωγού (έξυπνα γουρουνάκια).

 

3. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης

 

Πριν από την έναρξη λειτουργίας του έργου να εκπονηθεί και κατατεθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και της αντίστοιχης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης πλήρες σχέδιο έκτακτης ανάγκης με το οποίο:

 

α) θα καθορίζονται ποιοι θα κληθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (ονόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα)

 

β) θα καθορίζονται οι ενέργειες για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης και την αποκατάσταση του Περιβάλλοντος.

 

γ) θα επαναληφθούν οι εκτιμήσεις για την εκπεμπόμενη θερμική ακτινοβολία με βάση τα όρια που έχουν θεσπισθεί για το επιχειρησιακό κέντρο (3 kW/m2, 6 kW/m2, 15 kW/m2) και θα δοθούν στην αρμοδία Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.