Νόμος 3054/02 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Μηχανισμοί ελέγχου και εποπτείας αγοράς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστώνται στο Υπουργείο Ανάπτυξης Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων.

 

2. Τα κλιμάκια απαρτίζονται από υπαλλήλους των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Υπουργείων Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και από υπαλλήλους των αυτών κατηγοριών των κατά περίπτωση Γενικών Γραμματειών Περιφερειών και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

3. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης τηρείται Μητρώο Ελεγκτών που καταρτίζεται κάθε δεκαοκτώ μήνες. Στο Μητρώο Ελεγκτών εγγράφονται δημόσιοι υπάλληλοι οριζόμενοι ύστερα από πρόταση του αντίστοιχου Υπουργείου, Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η θητεία των ελεγκτών είναι ορισμένης διάρκειας, όχι μεγαλύτερης των δεκαοκτώ μηνών, μετά την πάροδο της οποίας λήγει αυτοδικαίως και δεν επιτρέπεται να παραταθεί. Μετά τη λήξη της θητείας για την οποία ορίστηκε ο υπάλληλος, η εκ νέου εγγραφή του στο Μητρώο Ελεγκτών επιτρέπεται μετά πάροδο τουλάχιστον δεκαοκτώ μηνών από τη λήξη της προηγούμενης θητείας του.

 

4. Η συγκρότηση των κλιμακίων ελέγχου γίνεται από τους περιλαμβανόμενους στο ως άνω Μητρώο με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τα κλιμάκια μπορεί να συνεπικουρούνται από τεχνικούς ή άλλους εμπειρογνώμονες ή να υποστηρίζονται στο έργο τους από φορείς και οργανισμούς ειδικής τεχνογνωσίας.

 

5. Έργο των κλιμακίων είναι η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε εγκαταστάσεις και άλλα μέσα διύλισης, αποθήκευσης, μεταφοράς, τελικής πώλησης και γενικότερα διακίνησης προϊόντων, καθώς και σε οποιασδήποτε μορφής βιομηχανικές ή άλλες εγκαταστάσεις πιθανολογείται αποθήκευση ή διακίνηση προϊόντων, ιδίως όσον αφορά:

 

α. τις Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας και των σχετικών πιστοποιητικών και εγγράφων,

β. την τήρηση των όρων που επιβάλλονται για τους κατόχους αδειών του παρόντος νόμου,

γ. τον τύπο και ποιότητα των διακινούμενων προϊόντων,

δ. όλα τα στοιχεία σχετικά με τη διακίνηση και μεταφορά προϊόντων και των μέσων μεταφορά τους,

ε. τα εμπορικά σήματα που φέρουν τα πρατήρια.

 

6. Η μη επίδειξη κατά τον έλεγχο των εγγράφων και στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, άλλων ζητούμενων στοιχείων ή η παρεμπόδιση του ελέγχου εξαιτίας της συμπεριφοράς του ελεγχόμενου φορέα ή των οργάνων του τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 17 του νόμου αυτού.

 

7. Αν διαπιστωθεί παράβαση, τα όργανα των κλιμακίων ελέγχου διαβιβάζουν το φάκελο στο όργανο που είναι αρμόδιο για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και στον αρμόδιο εισαγγελέα, αν υπάρχει ποινική παράβαση.

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση των Κλιμακίων, τη διαδικασία και τα τεχνικά ζητήματα του ελέγχου, τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων, καθώς και τη συγκρότηση γραμματείας για την υποστήριξη του έργου των Κλιμακίων.

 

9. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζεται η αμοιβή των μελών των Κλιμακίων ελέγχου και της Γραμματείας. Η σχετική δαπάνη καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες των κλιμακίων βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Πετρελαιοειδών του άρθρου 19.

 

10. Το άρθρο 20Α του νόμου [Ν] 1571/1985, όπως έχει προστεθεί με το άρθρο 9 του νόμου 2008/1992 (ΦΕΚ 16/Α/1992), διατηρείται σε ισχύ. Ειδικά ο φυσικοχημικός έλεγχος των πετρελαιοειδών προϊόντων μπορεί να γίνεται για όλη την Ελλάδα και σε πιστοποιημένα εργαστήρια).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 18 καταργήθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.