Νόμος 3054/02 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Ειδικός Λογαριασμός Πετρελαιοειδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, για τους σκοπούς του νόμου αυτού, διακρίνεται η χώρα σε γεωγραφικά διαμερίσματα ανάλογα με τις ανάγκες του ομαλού εφοδιασμού της χώρας σε πετρελαιοειδή προϊόντα.

 

2. Ο ειδικός λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδος με την επωνυμία Λογαριασμός Χρηματοδότησης Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών για Μεταφορές Καυσίμων στις Προβληματικές Περιοχές της Χώρας, που συστάθηκε με την υπ' αριθμό Δ2/Γ/8570/14-04-1995 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 330/Β/1995) κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1571/1985, συνεχίζει να λειτουργεί με τις εξής τροποποιήσεις:

 

α. Η ειδική εισφορά ορίζεται σε ποσοστό ένα κόμμα δύο τοις εκατό (1,2%) στην προ εισφορών και φόρων αξία των πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούν:

 

α) οι κάτοχοι Άδειας Εμπορίας,

β) οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με στοιχεία α' και β' της παραγράφου 3 του άρθρου 7,

γ) οι Προμηθευτικοί Συνεταιρισμοί ή οι Κοινοπραξίες της παραγράφου 10 του άρθρου 7 και

δ) οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές,

 

για τις απευθείας αγορές τους από τους κατόχους Άδειας Διύλισης στη χώρα ή από εισαγωγές τους, εκτός από τα καύσιμα των Ενόπλων Δυνάμεων, τα αεροπορικά καύσιμα, τα καύσιμα της ακτοπλοΐας και της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

 

β. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται και εισπράττεται κατά τη διαδικασία του εκτελωνισμού των πετρελαιοειδών προϊόντων και αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού, ο οποίος διατίθεται για την επιδότηση κατόχων Άδειας Εμπορίας που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καλύπτουν τις ανάγκες σε πετρελαιοειδή προϊόντα των προβληματικών περιοχών της χώρας, για την κάλυψη κοινωφελών σκοπών, δαπανών μελετών και ερευνών στον τομέα της ενέργειας, δαπανών αποζημίωσης, πέραν των ήδη προβλεπομένων, για μετάβαση εκτός έδρας των υπαλλήλων των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων, λειτουργικών δαπανών των Κλιμακίων Ελέγχου και Διακίνησης Καυσίμων και αμοιβών των μελών τους, χρηματοδότησης προγραμμάτων και παροχής κινήτρων που έχουν σχέση με το νόμο αυτόν, ιδίως συγχωνεύσεις εταιρειών, κατασκευή νέων αγωγών μεταφοράς, νέων αποθηκών, δημιουργία πρατηρίων που εφαρμόζουν, με πρωτοποριακό και ιδιαίτερα προβαλλόμενο τρόπο, νέες ηλεκτρονικές και περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες και ποσοστό ύψους 15% της εισφοράς για ετήσια ενίσχυση περιβαλλοντικών προγραμμάτων των δήμων, στην περιφέρεια των οποίων είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν Διυλιστήρια. Επίσης, το προϊόν του λογαριασμού διατίθεται και για τους σκοπούς της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1571/1985 (ΦΕΚ 192/Α/1985), όπως αυτή έχει προστεθεί με το άρθρο 14 παράγραφος 5 του νόμου 2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α/1995), καθώς και για χρηματοδότηση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών και Υγραερίων (ΤΕΑΠΕΠ).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α/2005).

 

3. Οι λεπτομέρειες της διάθεσης του λογαριασμού καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. Με την απόφαση ρυθμίζονται το ύψος της διάθεσης ή της επιδότησης κατά περιοχή και κατά προϊόν και κατά δικαιούχο και σκοπό, ο τρόπος βεβαίωσης και είσπραξης της εισφοράς, η διαδικασία χορήγησης της επιδότησης, ο διοικητικός και οικονομικός έλεγχος του λογαριασμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.