Νόμος 3051/02 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ρυθμίσεις για το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστώνται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού σαράντα (40) θέσεις ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού η πλήρωση των οποίων γίνεται μετά την 01-06-2003.

 

2. Προσόντα διορισμού ορίζονται τα ακόλουθα: Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών.

 

Η άριστη ή πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας αποτελεί συνεκτιμώμενο στοιχείο για την αξιολόγηση των υποψηφίων.

 

Τα κωλύματα διορισμού του Υπαλληλικού Κώδικα ισχύουν και για τις θέσεις του ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού. Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων εξειδικεύονται κάθε φορά οι απαιτούμενοι κατά θέση τίτλοι σπουδών, βασικοί και μεταπτυχιακοί, καθώς και η απαιτούμενη εμπειρία, ανάλογα με τις ανάγκες του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

3. Η επιλογή του ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. Ο διορισμός γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Το ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό έχει την ιδιότητα του τακτικού δημοσίου υπαλλήλου. Με κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να γίνεται διαβάθμιση των θέσεων του προσωπικού αυτού και να καθορίζονται τα αντίστοιχα καθήκοντα ανάλογα με τις ειδικότητες αυτού. Κατά τα λοιπά, για την υπηρεσιακή κατάσταση του ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

Οι αρμοδιότητες υπηρεσιακού συμβουλίου που αφορούν το Ειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ) του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ασκούνται από ειδικό πενταμελές Τμήμα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του και αποτελείται από:

 

α) 1 Αντιπρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, που επιλέγονται με κλήρωση, η οποία διεξάγεται από τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, μεταξύ των Αντιπροέδρων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού,

 

β) 2 συμβούλους του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους, που επιλέγονται με κλήρωση, η οποία διεξάγεται από τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, μεταξύ των συμβούλων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και

 

γ) 2 αιρετούς εκπροσώπους του ΕΕΠ που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των υπηρετούντων ως ΕΕΠ υπαλλήλων, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους..

 

Τα όργανα και ο τρόπος αξιολόγησης του ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού καθορίζονται με τον κανονισμό λειτουργίας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Για την επικουρική ασφάλιση του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών και με βάση τη διαβάθμιση των θέσεων κατά το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου καθορίζονται οι αποδοχές του προσωπικού του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 75 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019).

 

5. Καθήκοντα βοηθού επιθεωρητή, κατά το άρθρο 8 του νόμου 2190/1994, μπορεί να ανατίθενται και σε μέλη του ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού. Στην περίπτωση αυτή ο βοηθός επιθεωρητής μπορεί να διεξάγει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και πράξεις επιθεώρησης. Η έκθεση επιθεώρησης όμως γίνεται μόνο από τον επιθεωρητή.

 

6. Η κατά το άρθρο 10 του νόμου 2190/1994 ετήσια έκθεση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.