Νόμος 3050/02 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Σύσταση - Μεταφορά - Διάρθρωση θέσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων συνιστώνται εκατόν είκοσι οκτώ (128) οργανικές θέσεις Προσωπικού ως εξής:

 

α) εξήντα πέντε (65) θέσεις Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοίκησης με βαθμούς Α7 - Α4,

β) σαράντα (40) θέσεις Κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού με βαθμούς ΤΕ8 - ΤΕ3,

γ) δεκατρείς (13) θέσεις Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών με βαθμούς Α6 - Α4,

δ) πέντε (5) θέσεις Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών με βαθμούς Α5 - Α2,

ε) πέντε (5) θέσεις Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής με βαθμούς Α7 - Α4.

 

Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων ορίζονται τα προβλεπόμενα από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001).

 

2. Μεταφέρονται εκατόν είκοσι μία (121) κενές θέσεις και συγκεκριμένα:

 

έντεκα (11) του Κλάδου Προσωπικού Η/Υ,
δεκαεπτά (17) του Κλάδου Δακτυλογράφων,
μία (1) του Κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών,
τριάντα δύο (32) του Κλάδου Βοηθών Φαρμακείου,
μία (1) του Κλάδου Τεχνικού,
είκοσι τρεις (23) του Κλάδου Αρχειοθετών,
δέκα (10) του Κλάδου Ιατρών,
δύο (2) του Κλάδου Νυχτοφυλάκων,
εννέα (9) του Κλάδου Εργατών,
δύο (2) του Κλάδου Προσωπικού Ασφαλείας και
δεκατρείς (13) του Κλάδου Καθαριστριών,

 

στους Κλάδους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κατηγορίας ως εξής:

 

είκοσι τρεις (23) θέσεις στον Κλάδο Διοίκησης,
δέκα (10) στον Κλάδο Ιατρών,
επτά (7) στον Κλάδο Φαρμακοποιών,
οκτώ (8) στον Κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής,
εξήντα πέντε (65) στον Κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Διοικητικό - Λογιστικό και
οκτώ (8) στον Κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

3. Το σύνολο των προβλεπόμενων κατά κλάδο οργανικών θέσεων προσωπικού του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων κατανέμεται μεταξύ κεντρικής και περιφερειακών υπηρεσιών του, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

4. Ο Κλάδος (Διεύθυνση) Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων που συστήθηκε με το νόμο [Ν] 2458/1997 διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα και Γραφεία:

 

1. Τμήμα Ασφαλιστικού Έργου και Ενημέρωσης

2. Τμήμα Υπαγωγής στην Ασφάλιση

3. Τμήμα Ασφάλισης Αλλοδαπών

4. Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων

5. Τμήμα Είσπραξης Εισφορών

6. Γραφείο Γραμματείας.

 

5. Η Υπηρεσία Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων μετονομάζεται στο εξής σε Κλάδο (Διεύθυνση) Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων και διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα και Γραφεία:

 

1. Τμήμα Ασφαλιστικών Σχέσεων με χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. Τμήμα Ασφαλιστικών Σχέσεων με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

3. Τμήμα Παροχών Ασθενείας

4. Τμήμα Μεταφράσεων

5. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

6. Γραφείο Γραμματείας.

 

6. Στον Κλάδο (Διεύθυνση) Συντάξεων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων συνιστάται Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης.

 

7. Το Τμήμα Συντάξεων Ανασφαλίστων του Κλάδου Συντάξεων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων μετονομάζεται σε Τμήμα Συντάξεων Επιζώντων και Ανασφαλίστων Υπερηλίκων.

 

8. Προϊστάμενοι των Τμημάτων των παραγράφων 4 έως και 7 τοποθετούνται υπάλληλοι με βαθμό Α2 ή Α3 του Κλάδου Διοίκησης εκτός από το Τμήμα Μεταφράσεων στο οποίο προΐσταται υπάλληλος με βαθμό Α2 ή Α3 του Κλάδου Μεταφραστών.

 

Προϊστάμενοι των Γραφείων Γραμματείας τοποθετούνται υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού με βαθμό ΤΕ1 ή ΤΕ2 και εν ελλείψει αυτών υπάλληλοι με βαθμό Δ1 ή Δ2 του Κλάδου Διοικητικών Υπαλλήλων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 17 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2003).

 

9. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες των παραπάνω Υπηρεσιακών Μονάδων καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.