Νόμος 3044/02 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Ένωση για την αντισεισμική προστασία των κρατών - μελών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ένωση για την Αντισεισμική Προστασία των Κρατών - Μελών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου ΟΣΕΠ και με διακριτικό τίτλο ΕΑΣΠ - ΟΣΕΠ αντίστοιχη δε επωνυμία στην αγγλική γλώσσα Association for Seismic Protection of the BSEC Member States και διακριτικό τίτλο ASP BSEC. Η Ένωση για την Αντισεισμική Προστασία των Κρατών - Μελών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου έχει νομική, οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια, δεν υπάγεται στον ελληνικό δημόσιο τομέα και έχει διεθνή χαρακτήρα κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. Η Ένωση για την Αντισεισμική Προστασία των Κρατών - Μελών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο και δημοτικό φόρο, εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οφείλει κατά τον ελληνικό νόμο να αποδίδει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Η Ένωση για την Αντισεισμική Προστασία των Κρατών - Μελών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη. Η Γραμματεία της Ένωσης για την Αντισεισμική Προστασία των Κρατών - Μελών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου υποστηρίζεται διοικητικό και τεχνικά από το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που ιδρύθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 1349/1983 (ΦΕΚ 52/Α/1983), εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων Το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών δύναται να συμμετέχει από κοινού με την Ένωση για την Αντισεισμική Προστασία των Κρατών - Μελών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου σε ερευνητικά προγράμματα που εμπίπτουν στους σκοπούς των δύο αυτών νομικών προσώπων, τα οποία και μπορεί να διαχειρίζεται δια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών θα συνάψει προγραμματική συμφωνία με την Ένωση για την Αντισεισμική Προστασία των Κρατών - Μελών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου, με την οποία καθορίζεται το ακριβές έργο υποστήριξης από το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών της λειτουργίας της Ένωσης για την Αντισεισμική Προστασία των Κρατών - Μελών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 19 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ 330/Α/2002).

 

2. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομίας και Οικονομικών, ρυθμίζονται η φύση, ο χαρακτήρας, ο σκοπός, τα μέλη, τα όργανα, καθώς και τα θέματα λειτουργίας της Ένωσης για την Αντισεισμική Προστασία των Κρατών - Μελών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου και καταρτίζεται ο οργανισμός της στη βάση του καταστατικού που υιοθετήθηκε από τις αντιπροσωπείες των Κρατών Μελών της Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου, οι οποίες συμμετείχαν στην Ιδρυτική Συνδιάσκεψη της Ένωσης για την Αντισεισμική Προστασία των Κρατών - Μελών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου, που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 08-06-2001 και 09-06-2001. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορούν να ορίζονται μέχρι τρεις (3) νέες οργανικές θέσεις μόνιμου ερευνητικού προσωπικού (ΜΕΠ), καθώς και μέχρι τρεις (3) νέες θέσεις ειδικού επιστημονικού ή διοικητικού ή τεχνικού προσωπικού απασχολούμενου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες μπορούν να δημιουργηθούν στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών για τις ανάγκες υποστήριξης από αυτό της λειτουργίας της Ένωσης για την Αντισεισμική Προστασία των Κρατών - Μελών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου. Για τον ίδιο σκοπό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών δύναται να αποφασίζει την απόσπαση πάσης φύσεως προσωπικού του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών στην Ένωση για την Αντισεισμική Προστασία των Κρατών - Μελών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου, για χρονικό διάστημα που θα ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, κατά παρέκκλιση των περί του χρόνου αποσπάσεως εκάστοτε ισχυουσών δια τάξεων. Το ούτως αποσπασμένο προσωπικό θα αμείβεται κανονικό από το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών και θα θεωρείται για τις ανάγκες προαγωγής ή εξέλιξής του, ότι παρέχει τις υπηρεσίες του κανονικά στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών για όσο χρονικό διάστημα τελεί αποσπασμένο στην Ένωση για την Αντισεισμική Προστασία των Κρατών - Μελών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.