Νόμος 3016/02 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Λειτουργική και διοικητική υποστήριξη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εργασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της εταιρείας και την εκπλήρωση του σκοπού της διενεργούνται από το προσωπικό που προσλαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 και από το προσωπικό που αποσπάται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το εδάφιο ι)β' του άρθρου 15 του νόμου 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α/2004)

 

2 Το προσωπικό προσλαμβάνεται στην εταιρεία με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις ανάγκες της και ύστερα από προκήρυξη, στην οποία καθορίζονται τα προσόντα, η διαδικασία επιλογής και η επιτροπή αξιολόγησης των αντίστοιχων θέσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το εδάφιο ι)γ' του άρθρου 15 του νόμου 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α/2004)

 

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, καταρτίζεται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας.

 

Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται τα εξής:

 

i) Η οργάνωση, λειτουργία και διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας.

ii) Η κατανομή αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες της.

iii) Ο αριθμός των θέσεων προσωπικού και η κατανομή τους στις διοικητικές μονάδες της εταιρείας.

iv) Τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης και εργασίας και η μισθολογική εξέλιξη του κάθε φύσης προσωπικού.

v) Το πλαίσιο πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού.

vi) Το καθεστώς εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τα εδάφια ι)δ', ι)ε' και ι)στ' του άρθρου 15 του νόμου 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α/2004)

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών,Πολιτισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, επιτρέπεται να αποσπώνται στην εταιρεία μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και λοιπών φορέων και υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα χωρίς να απαιτείται η γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων των παραπάνω υπηρεσιών ή άλλων κατά περίπτωση οργάνων.

 

Η απόσπαση γίνεται με σχετική αίτηση του υπαλλήλου ύστερα από δημόσια πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή η οριζόμενη απ' αυτό επιτροπή αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των ενδιαφερομένων και την εμπειρία τους σε θέματα αρμοδιότητας της εταιρείας και προβαίνει στην επιλογή τους. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι δύο (2) έτη και μπορεί να παρατείνεται για άλλα δύο (2) έτη. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια. Οι αποσπώμενοι στην εταιρεία λαμβάνουν από την εταιρεία το σύνολο των αποδοχών τους με τα πάσης φύσεως γενικά επιδόματα της οργανικής τους θέσης. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που εγκρίνεται με απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών, είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτούς και ειδικής μηνιαίας αποζημίωσης. Σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο το ποσό της ειδικής μηνιαίας αποζημίωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) των ακαθάριστων συνολικών μηναίων αποδοχών τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 41 του νόμου 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003)

 

5. Με βάση την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία μπορεί να προσλάβει έναν ή περισσότερους εσωτερικούς νομικούς συμβούλους ή να συγκροτήσει εσωτερική νομική υπηρεσία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί επίσης με απόφασή του να αναθέτει το χειρισμό δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και σε εξωτερικούς δικηγόρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση και πείρα στις υποθέσεις που τους ανατίθενται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το εδάφιο ι)ζ' του άρθρου 15 του νόμου 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α/2004)

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.