Νόμος 2956/01 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Εταιρεία Επαγγελματική Κατάρτιση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Επαγγελματική Κατάρτιση Ανώνυμη Εταιρεία, με έδρα την Αθήνα.

 

2. Σκοπός της Εταιρείας είναι η εφαρμογή της Επαγγελματικής Κατάρτισης, της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και της δια βίου μάθησης. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού η Εταιρεία:

 

α) Συνιστά και έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Κέντρων Καταπολέμησης Κοινωνικού Αποκλεισμού (ΚΕΚ Καταπολέμησης Κοινωνικού Αποκλεισμού) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο. Σε περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί Επιχειρησιακό Σχέδιο ή δεν προβλέπεται στο εγκεκριμένο Σχέδιο η σύσταση και λειτουργία των ανωτέρω Ινστιτούτων και Κέντρων, την απόφαση για τη σύσταση και λειτουργία τους λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Για τη σύσταση και λειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 6 του νόμου 2009/1992 (ΦΕΚ 18/Α/1992).

 

β) Συνδέει την εκπαιδευτική διαδικασία με την απασχόληση, στο πλαίσιο εφαρμογής της Επαγγελματικής και της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε συνεργασία με την Εταιρεία Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία προβαίνει στην τοποθέτηση των καταρτιζομένων σε θέσεις πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.

 

γ) Προσαρμόζει και αναβαθμίζει τα προσόντα και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και στις τεχνολογικές εξελίξεις με την εκτέλεση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και τη σύνδεσή τους με δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης.

 

δ) Υποστηρίζει το ανθρώπινο δυναμικό, μέσω της δια βίου μάθησης, με στόχο τη συνεχή βελτίωσή του και την προσαρμογή των προσόντων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του στις εκάστοτε μεταβολές του τεχνολογικού και παραγωγικού περιβάλλοντος.

 

ε) Διευκολύνει την επαγγελματική ένταξη των νέων και ενηλίκων στην αγορά εργασίας με την παροχή της Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

στ) Εφαρμόζει ειδικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για άτομα με αναπηρίες.

 

ζ) Οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης που της ανατίθενται

 

η) Εκπονεί μελέτες για την επίτευξη του σκοπού της. Για τις μελέτες αυτές μπορεί να συνεργάζεται με τις Εταιρείες Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική Ανώνυμη Εταιρεία και Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού Ανώνυμη Εταιρεία ή και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς με συναφείς αρμοδιότητες.

 

θ) Συνεργάζεται με άλλους δημόσιους φορείς, παρεμφερούς χαρακτήρα, για το σχεδιασμό και εφαρμογή κοινών προγραμμάτων ή δράσεων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.

 

ι) Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας ή πληροφοριών που έχουν σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση.

 

ι)α) Σχεδιάζει, εκτελεί και διαχειρίζεται προγράμματα, δράσεις και ενέργειες που της ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ή από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συναφείς με το σκοπό της.

 

ι)β) Σχεδιάζει, εκτελεί και διαχειρίζεται προγράμματα, δράσεις και ενέργειες που της ανατίθενται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση.

 

ι)γ) Συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3174/2003 (ΦΕΚ 205/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του νόμου 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α/2004).

 

3. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας Επαγγελματική Κατάρτιση Ανώνυμη Εταιρεία τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος λειτουργούντα στους νομούς της χώρας Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Κέντρα Καταπολέμησης Κοινωνικού Αποκλεισμού (Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης Καταπολέμησης Κοινωνικού Αποκλεισμού) και Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού εξακολουθούν να λειτουργούν ως έχουν. Μετά την έναρξη λειτουργίας της, η Εταιρεία αναλαμβάνει την αρμοδιότητα για τη λειτουργία αυτών.

 

Κατ' εξαίρεση, τη διαχειριστική ευθύνη των προγραμμάτων τα οποία υλοποιούνται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και των οποίων η υλοποίηση έχει αρχίσει πριν την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας, τη διατηρεί ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μέχρι την ολοκλήρωση των προγραμμάτων αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 67 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.