Νόμος 2955/01 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Από 01-01-2002, το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των πάσης φύσεως εσόδων του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων, όπως αυτό προβλέπεται από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του νόμου 2065/1992, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης των εσόδων αυτών, τροποποιείται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

 

Β. 1. Συνιστάται στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ειδικός λογαριασμός για την αξιοποίηση των κονδυλίων που διατίθενται σε αυτόν από την εκτέλεση ερευνητικών, επιμορφωτικών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μελετών, έργων και από παροχή σχετικών υπηρεσιών, που χρηματοδοτούνται από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιώτες ή δημόσιους φορείς.

 

2. Σκοπός του Λογαριασμού είναι η διάθεση και διαχείριση των κονδυλίων για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών έργων, για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη χρηματοδότηση επιστημονικών εκδόσεων, τη συμμετοχή σε διεθνείς επιστημονικές επιτροπές, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην καλύτερη ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων.

 

3. Για την υποστήριξη και επίτευξη των σκοπών του Λογαριασμού, ο Ελληνικός Οργανισμός Φαρμάκων μπορεί να προσλαμβάνει ειδικούς επιστήμονες με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίοι θα απασχολούνται ειδικά και μόνο για το έργο για το οποίο προσελήφθησαν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

4. Οι πόροι του ειδικού αυτού λογαριασμού προέρχονται από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έσοδα από παροχές υπηρεσιών σε τρίτους, ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, άλλους δημόσιους φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, διεθνείς οργανισμούς, άλλα τυχόν έσοδα που θα προβλεφθούν από ειδικές διατάξεις νόμων, πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται μέσω του ειδικού λογαριασμού και δωρεές κάθε είδους με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου.

 

5. Ο λογαριασμός διοικείται από τριμελή Επιτροπή που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Ειδικότερα θέματα σχετικά με τη σύσταση, διαχείριση και λειτουργία του ειδικού αυτού λογαριασμού ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.

 

Γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 2737/1999 (ΦΕΚ 174/Α/1999), με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 20 του νόμου [Ν] 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/1997), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η Ειδική Επιτροπή είναι εννεαμελής και συγκροτείται από πέντε (5) καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές των σχολών επιστημών υγείας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή γιατρούς με βαθμό διευθυντή του Εθνικού Συστήματος Υγείας, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας θα είναι παθολόγος και ένας φαρμακολόγος, έναν φαρμακοποιό με προϋπηρεσία άνω των πέντε (5) ετών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έναν γιατρό ή φαρμακοποιό του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων, καθώς και έναν γιατρό ή φαρμακοποιό του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, που προτείνεται από τις Διοικήσεις τους. Για καθένα από τα μέλη ορίζεται αντίστοιχα και αναπληρωτής. Πρόεδρος ορίζεται καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

Έργο της Ειδικής Επιτροπής είναι η κατάρτιση νέου ή η αναθεώρηση του καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς και το Δημόσιο, με αντικειμενικά κριτήρια, όπως η αποδεδειγμένη θεραπευτική αποτελεσματικότητά τους, η ανεκτικότητα και ασφάλεια, το μέσο κόστος ημερήσιας θεραπείας, η χορήγησή τους από τις κοινωνικές ασφαλίσεις άλλων χωρών, καθώς και κάθε άλλο ενδεδειγμένο κριτήριο κατά την κρίση της Επιτροπής, τα οποία ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους. Η Επιτροπή δύναται, κατά την κρίση της, να αναθέτει σε ειδικούς εισηγητές ή σε ειδικές εισηγητικές επιτροπές τη μελέτη θεμάτων της αρμοδιότητάς της, συμπεριλαμβανομένων και φαρμακοοικονομικών μελετών.}

 

Δ. 1. Η προθεσμία για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης, που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νόμου 2161/1993 (ΦΕΚ 119/Α/1993), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2256/1994 (ΦΕΚ 196/Α/1994), παρατείνεται μέχρι την 31-12-2003. Από την έκδοση του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας, το ήδη υπηρετούν προσωπικό του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου εντάσσεται στις προβλεπόμενες θέσεις, ανάλογα με τα προσόντα και την ειδικότητά τους με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003).

 

2. Το άρθρο 3 του νόμου 2161/1993, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α/1994), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και αποτελείται από καταξιωμένα και αναγνωρισμένα πρόσωπα του οικονομικού και επιστημονικού χώρου του ιδιωτικού τομέα ή της δημόσιας διοίκησης, που μπορούν με τις γνώσεις και την πείρα τους να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών του Οργανισμού.

 

Στο επταμελές διοικητικό συμβούλιο υποχρεωτικά συμμετέχουν, οι ίδιοι ή οι αναπληρωτές τους, ο επικεφαλής του συντονιστικού οργάνου δίωξης ναρκωτικών και ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας. Εκ των υπολοίπων μελών ένας θα είναι πτυχιούχος σχολών επιστημών υγείας, ένας ανθρωπιστικών επιστημών (ψυχολόγος, κοινωνιολόγος) και ένας επιστημών νομικής.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Με την απόφαση διορισμού του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών ορίζεται και το καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης του Αντιπροέδρου στον Οργανισμό.

 

Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελευθέρως ανακλητά και η αντικατάστασή τους, για το υπόλοιπο της θητείας, γίνεται με την ίδια διαδικασία. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πλήρους απασχόλησης. Οι αμοιβές και οι κάθε είδους αποζημιώσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας. Οι αποδοχές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αποδοχές που κάθε φορά λαμβάνουν οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας. Με όμοια απόφαση ορίζονται και η αμοιβή και κάθε είδους αποζημιώσεις των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Μεταξύ των παρόντων πρέπει υποχρεωτικά να είναι και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.

 

Ο διορισμός νέου μέλους, κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω κενώσεως θέσεως από οποιαδήποτε αιτία, γίνεται για το μέχρι της λήξης τη θητείας των λοιπών μελών χρόνο. Σε περίπτωση κενώσεως θέσεων μελών και μέχρι να διορισθούν νέα μέλη, το διοικητικό συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα για τρεις μήνες, εφόσον παραμένουν τουλάχιστον τέσσερα από τα ορισθέντα μέλη του, συμπεριλαμβανομένου σε αυτά του Προέδρου ή Αντιπροέδρου.

 

Η θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει μετά τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003).

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του νόμου 2161/1993 (ΦΕΚ 119/Α/1993) Καταπολέμηση διάδοσης των ναρκωτικών και άλλες διατάξεις αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών συνιστάται μία θέση Γενικού Διευθυντή, με τριετή θητεία. Η θέση αυτή πληρώνεται με δημόσια προκήρυξη. Η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι μηνιαίες αποδοχές του. Απαραίτητα προσόντα για την κατάληψή της είναι:

 

α) η κατοχή πτυχίου ανώτατης σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,

β) η ευδόκιμη υπηρεσία σε υψηλόβαθμες θέσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και

δ) πείρα στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται ο οργανισμός ή εμπειρία στη διοίκηση μεγάλων μονάδων, οργανισμών ή επιχειρήσεων.

 

Ο Γενικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Οργανισμού και συντονίζει τη δράση τόσο των κεντρικών υπηρεσιών, όσο και των επί μέρους μονάδων της αρμοδιότητας του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών.}

 

Οι προβλεπόμενες, από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, θέσεις διευθυντών πληρώνονται κατόπιν προκήρυξης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας τριών ετών. Το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού δύναται, κατόπιν αξιολόγησης, να ανανεώνει τη σύμβαση αυτή για ίσο ή μικρότερο διάστημα.

 

4. Συνιστάται Επιτροπή Διυπουργικού Συντονισμού, όπου μετέχουν οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, Τμημάτων ή Γραφείων που είναι αρμόδια για την εφαρμογή και παρακολούθηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι διευθυντικό στέλεχος του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών. Η Επιτροπή θα συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Αντικείμενό της είναι ο συντονισμός και η προώθηση των αναγκαίων μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων, εκ μέρους των συναρμόδιων Υπουργείων, στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, καθώς και η παρακολούθηση εφαρμογής τους.

 

Ε. 1. Το άρθρο 19 του νόμου 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/1999), που αντικατέστησε το άρθρο 12 του νόμου 2161/1993 (ΦΕΚ 119/Α/1993), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η χορήγηση ουσιών για υποκατάσταση της εξάρτησης απαγορεύεται. Κατ' εξαίρεση η χορήγηση των ουσιών αυτών επιτρέπεται από: α) δημόσιες, ειδικές προς τούτο, μονάδες στις οποίες χορηγείται η σχετική άδεια, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας μετά από γνώμη του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών, β) τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών, μετά από σχετική άδεια που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Στις ανωτέρω αποφάσεις καθορίζονται ειδικώς οι ουσίες, των οποίων επιτρέπεται η χορήγηση και οι όροι κάτω από τους οποίους θα χορηγούνται.

 

2. Η χορήγηση ανταγωνιστικών ουσιών που αδρανοποιούν τη λειτουργία των υποδοχέων των οπιούχων επιτρέπεται για τις ενδείξεις που αναφέρονται στην άδεια κυκλοφορίας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας μετά από γνώμη του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών καθορίζονται ειδικώς οι ουσίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης, συνταγογράφησης και διάθεσης των ουσιών αυτών από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και ιατρούς.

 

3. Όποιος χορηγεί ουσίες για υποκατάσταση της εξάρτησης, κατά παράβαση αυτής της διάταξης και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 2161/1993.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας μπορεί να καθορίζονται οι γενικοί όροι, οι προϋποθέσεις και άλλες λεπτομέρειες για την εκτέλεση και εφαρμογή προγραμμάτων υποκατάστασης από δημόσιους φορείς.}

 

ΣΤ. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/1999) Εκσυγχρονισμός υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές είναι εννεαμελής και αποτελείται από:

 

α) έναν ψυχίατρο και έναν παιδοψυχίατρο,

β) δύο κοινωνικούς λειτουργούς,

γ) έναν από τους λοιπούς επαγγελματίες ψυχικής υγείας,

δ) δύο νομικούς,

ε) δύο εκπροσώπους των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας ή των συλλόγων οικογενειών των χρηστών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.