Νόμος 2940/01 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εκκρεμείς αιτήσεις εργοληπτικών επιχειρήσεων για εγγραφή ή αναθεώρηση της εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο της υποβολής τους.

 

2. Με εξαίρεση τη διαγραφή από ορισμένες ή όλες τις κατηγορίες ή τον υποβιβασμό της τάξης της επιχείρησης μετά από έκτακτη αναθεώρηση που γίνεται με πρωτοβουλία της υπηρεσίας, η ισχύς των βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων με βάση την παλαιά κατάταξη παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την έκδοση απόφασης κατάταξης στις τάξεις της νέας διαβάθμισης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 4.

 

Εργοληπτική επιχείρηση, που προέρχεται από συγχώνευση εργοληπτικών επιχειρήσεων του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, μέχρι τη χορήγηση της βεβαίωσης εγγραφής και κατάταξής της στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού, συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής αναδόχου δημοσίου έργου, είτε με τη χρήση σωρευτικά όλων ή ορισμένων από τις βεβαιώσεις εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που είχαν εκδοθεί με βάση τις προγενέστερες διατάξεις, στις εργοληπτικές επιχειρήσεις που συγχωνεύτηκαν, αν από το διαγωνισμό απαιτείται συμμετοχή κοινοπραξιών, είτε με τη χρήση μιας μόνον από αυτές.

 

3. Αν η συγχώνευση εργοληπτικών επιχειρήσεων, με μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 17 αλλά έχουν ληφθεί οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων για συγχώνευση, μπορεί να συμμετέχει σε κάθε δημοπρασία επιλογής αναδόχου δημοσίου έργου, μόνο με μία από τις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται με τη χρήση της βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, που έχει εκδοθεί με βάση τις προγενέστερες διατάξεις.

 

Για εργοληπτική επιχείρηση οποιασδήποτε άλλης μορφής, αν δεν έχει ολοκληρωθεί η συγχώνευση μέχρι τις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 17 αλλά έχουν συναφθεί οι σχετικές συμβάσεις συγχώνευσης, μπορεί να συμμετέχει σε κάθε δημοπρασία επιλογής αναδόχου δημοσίου έργου, μόνο με μία από τις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται με τη χρήση της βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, που έχει εκδοθεί με βάση τις προγενέστερες διατάξεις.

 

4. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, που συγχωνεύονται και λειτουργούν με τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας ή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, υποχρεούνται να γνωστοποιούν μέσα σε ένα μήνα στην υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των μετόχων ή των εταίρων για τη συγχώνευση.

 

Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιαδήποτε άλλη μορφή, οι οποίες υποχρεούνται να γνωστοποιούν μέσα σε ένα μήνα στην υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων τις συμβάσεις συγχώνευσης.

 

5. Σε περιπτώσεις εκκρεμών ανοιχτών ή κλειστών (με προεπιλογή) δημοπρασιών, στις οποίες έχουν υποβληθεί προσφορές από εργοληπτικές επιχειρήσεις πριν από τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων για συγχώνευση ή πριν από τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων συγχωνεύσεων, οι προσφορές αυτές διατηρούν την ισχύ τους και μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 1.

 

6. Σε περιπτώσεις εκκρεμών διαδικασιών επιλογής αναδόχων με τη διαδικασία της προεπιλογής (κλειστές διαδικασίες), στις οποίες πριν από τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων για συγχώνευση ή πριν από τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων συγχωνεύσεων έχουν υποβληθεί χωριστές αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις συγχωνευόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις (αυτοτελώς ή ως μέλη χωριστών κοινοπραξιών ή ομίλων), η συμμετοχή των επιχειρήσεων αυτών γίνεται δεκτή μόνο αν στην κυρίως δημοπρασία υποβληθεί εκ μέρους τους μία μόνο προσφορά.

 

Για το σκοπό αυτόν επιτρέπεται στις επιχειρήσεις, κοινοπραξίες και ομίλους που συμμετείχαν, κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος και προεπιλέχθηκαν, να προβούν σε μεταβολές, με τη σύσταση νέων κοινοπραξιών ή ομίλων ή τη μεταβολή των υφιστάμενων κοινοπραξιών ή ομίλων. Η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας μπορεί, σε περίπτωση που εκτιμά ότι μεταβλήθηκε ουσιωδώς η δυναμικότητα των προεπιλεγέντων, να αποφασίσει την επανάληψη της αξιολόγησης αυτής, προκειμένου να διαπιστώσει αν η δυναμικότητα των διαγωνιζομένων διατηρείται στο επίπεδο που προβλέπεται από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

7. Σε όλες τις περιπτώσεις που γίνεται χρήση των παλαιών βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις που σχετίζονται με αυτές, ως προς την ισχύ τους, την παράταση της ισχύος τους, τα όρια ανεκτέλεστου από άλλες συμβάσεις, εκτός των περιπτώσεων που στο νόμο αυτόν ορίζονται διαφορετικά.

 

8. Οι διατάξεις του άρθρου 1 εφαρμόζονται και στις συμβάσεις που καταρτίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του.

 

9. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου αυτού εφαρμόζονται στις δημοπρασίες για την επιλογή αναδόχων εκτέλεσης δημοσίων έργων, οι οποίες διενεργούνται με βάση διακηρύξεις που δημοσιεύονται ένα μήνα μετά την έναρξη ισχύος του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.