Νόμος 2937/01 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα πάγια στα οποία πραγματοποιούνται τα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έργα υπό εκτέλεση της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εμφανίζονται στο λογαριασμό Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση του ισολογισμού της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης της 31-12-2000, και τα οποία εκτελούνται για την ύδρευση στις περιοχές των στοιχείων α' της παραγράφου 1 του άρθρου 26 και για την αποχέτευση στις περιοχές του υποστοιχείου α)α' του στοιχείου β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, μεταβιβάζονται στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 8 του άρθρου 22.

 

Τα πάγια στα οποία πραγματοποιούνται τα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έργα υπό εκτέλεση της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εμφανίζονται στο λογαριασμό Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση του ισολογισμού της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης της 31-12-2000, και τα οποία εκτελούνται για την αποχέτευση στις περιοχές των στοιχείων β)β' έως και ε)ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 26, μεταβιβάζονται στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 22.

 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ως φορέα εκτέλεσης των έργων αυτών μέχρι την οριστική παραλαβή τους.

 

2. Κάθε διάταξη η οποία αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος παύει να ισχύει από την έναρξη ισχύος του, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε αυτόν.

 

3. Με προεδρικό διάταγμα δύνανται να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, ιδίως δε εκείνες του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1563/1939 (ΦΕΚ 15/Α/1939), του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 787/1970 (ΦΕΚ 292/Α/1970), του νόμου [Ν] 2352/1995 (ΦΕΚ 229/Α/1995), του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 156/1997 (ΦΕΚ 132/Α/1997), του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 157/1997 (ΦΕΚ 133/Α/1997) και του άρθρου 20 του νόμου 2651/1998.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.