Νόμος 2892/01 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας ή το εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο και της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΛΘ ΑΕ), παραχωρείται στη δεύτερη το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των κτιρίων, γηπέδων και άλλων εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 4 και 7 του έβδομου άρθρου του νόμου [Ν] 2688/1999 (ΦΕΚ 40/Α/1999).

 

Στην παραπάνω σύμβαση ορίζονται:

α) η διάρκεια παραχώρησης του παραπάνω δικαιώματος, καθώς και η δυνατότητα και ο τρόπος παράτασής της, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά (αρχικός χρόνος και τυχόν παρατάσεις) τα εκατό (100) έτη,

β) το καταβαλλόμενο τίμημα, το οποίο μπορεί να καθοριστεί και σε ποσοστό επί του συνόλου ή μέρους των εσόδων της εταιρείας,

γ) το ειδικότερο περιεχόμενο του ανωτέρω δικαιώματος, καθώς και ο τρόπος και οι όροι άσκησης αυτού,

δ) η τιμολογιακή πολιτική του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ετήσια βάση, καθώς και οι υποχρεώσεις της και ιδιαίτερα οι σχετικές με την πληρότητα των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών, τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας αυτών,

ε) οι λόγοι και η διαδικασία ανάκλησης του δικαιώματος ή άλλες τυχόν κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης ή της κείμενης νομοθεσίας.

 

Από την παραχώρηση του παραπάνω δικαιώματος δεν θίγεται το δικαίωμα του Δημοσίου σχετικά με τη χρήση χώρων ή εγκαταστάσεων για τη στέγαση και τη λειτουργία των υπηρεσιών του εντός της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

 

Επιτρέπεται η απευθείας εκμίσθωση στο Δημόσιο ή στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ), για χρονικό διάστημα έως 35 έτη, κτιρίου ή κτιρίων που ανεγείρονται στην ανωτέρω λιμενική ζώνη με δαπάνες του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, για την εγκατάσταση δικαστηρίων. Το μίσθωμα ορίζεται, ύστερα από έκθεση της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου, με σύμβαση μεταξύ των ως άνω φορέων και αναπροσαρμόζεται ανά εξαετία, με όμοια διαδικασία. Σε περίπτωση διαφωνίας, το θεμιτό μίσθωμα καθορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης κατά τη διαδικασία των μισθωτικών διαφορών. Η μίσθωση που καταρτίζεται διέπεται κατά τα λοιπά από τις διατάξεις του νόμου 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 3554/2007 (ΦΕΚ 80/Α/2007).

 

2. Με τη σύμβαση της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να προβλέπεται η υποχρέωση της εταιρείας ή του Ελληνικού Δημοσίου για την πραγματοποίηση επενδύσεων εντός της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης, ο τρόπος χρηματοδότησης των επενδύσεων αυτών, καθώς και η δυνατότητα πραγματοποίησης επενδύσεων με τη μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης από τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης ή τρίτο σε σχέση με τις δραστηριότητες του άρθρου 3 του Καταστατικού του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.

 

3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του έκτου άρθρου του νόμου [Ν] 2688/1999 (ΦΕΚ 40/Α/1999) προστίθενται οι λέξεις εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.

 

4. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης καταργείται.

 

5. Μέχρι τη σύναψη της σύμβασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ασκεί το δικαίωμα χρήσεως και εκμετάλλευσης των κτιρίων, γηπέδων και άλλων εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις συμβάσεις παραχώρησης χρήσης κτιρίων, γηπέδων και άλλων εγκαταστάσεων που έχει συνάψει έως την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

 

7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης αυξάνονται σε έντεκα (11) και οι εκπρόσωποι του Δημοσίου σε πέντε (5).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.