Νόμος 2892/01 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Επιστροφή δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επιστροφές δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα δεν αποτελούν από 01-01-2002 δαπάνη κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995).

 

2. Οι επιστροφές εσόδων υπέρ νομικών προσώπων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα πραγματοποιούνται από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα.

 

3. Τα παραστατικά επιστροφής των δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα αποτελούν οριστικούς τίτλους εξόφλησης των δικαιούχων και μαζί με τα λοιπά λογιστικά στοιχεία του υπολόγου αποστέλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το οποίο και ελέγχονται κατασταλτικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αναγκαίοι λογαριασμοί για τη λογιστική εμφάνιση της παραπάνω διαδικασίας,από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος. Με τις ίδιες αποφάσεις δύνανται να ρυθμίζονται ανάλογα και επιστροφές εσόδων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 31-12-2001 και δεν έχουν τακτοποιηθεί.

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 2362/1995 προστίθεται περίπτωση ζ' ως ακολούθως:

 

{ζ. Η δαπάνη πληρωμής τόκων για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων δημόσιων εσόδων.}

 

6. Η περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) καταργείται.

 

7. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 01-01-2002.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.