Νόμος 2873/00 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Φορολογική διαδικασία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης εκχώρησης εισοδημάτων στο Δημόσια, τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν, η διαδικασία βεβαίωσης των ποσών των εισοδημάτων που εκχωρούνται στο Δημόσιο, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου.}

 

2. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ) Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται για περίοδο δύο (2) μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας για την αποποίηση της κληρονομιάς, εφόσον η λήξη αυτής της προθεσμίας συμπίπτει με ημερομηνία πριν από την παρέλευση έξι (6) μηνών από το θάνατο του υπόχρεου φορολογουμένου. Η προθεσμία αυτή υπολογίζεται ανάλογα και για τους εκ διαθήκης κληρονόμους του αποβιώσαντος, εφόσον αυτοί δεν καλούνται στην κληρονομία κατά την τάξη της εξ αδιαθέτου διαδοχής.

 

Αν δημοσιευθεί διαθήκη με την οποία ο αποβιώσας διαθέτει την περιουσία του διαφορετικά από ό,τι προβλέπεται κατά την τάξη της εξ αδιαθέτου διαδοχής, για τους μη τετιμημένους, οι οποίοι είχαν, κατ' αρχή, υποχρέωση υποβολής δήλωσης ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του αποβιώσαντος, δεν επιβάλλονται κυρώσεις για τη μη υποβολή δήλωσης. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, τυχόν κυρώσεις που επιβλήθηκαν στους μη τετιμημένους, αλλά εξ αδιαθέτου κληρονόμους του αποβιώσαντος, αίρονται οίκοθεν από τη φορολογική αρχή, μετά τη δημοσίευση της διαθήκης αυτού, ανεξάρτητα από την υποβολή δήλωσης από τους κληρονόμους με βάση την οικεία διαθήκη.

 

Αν δημοσιευθεί διαθήκη με την οποία η κληρονομιαία περιουσία διατίθεται διαφορετικά από ό,τι προβλέπεται στη εξ αδιαθέτου διαδοχή, για τους τετιμημένους, οι οποίοι δεν καλούνται άμεσα κατά την τάξη αυτής της διαδοχής, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται για περίοδο δύο (2) μηνών μετά την πάροδο της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομιάς, εφόσον η λήξη της προθεσμίας αυτής συμπίπτει με ημερομηνία πριν από την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της διαθήκης του υπόχρεου. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και σε περιπτώσεις διαδοχικών αποποιήσεων κληρονομιάς ή δημοσίευσης περισσότερων διαθηκών.}

 

3. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Όσοι έχουν εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές το έτος.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι μισθωτές ακινήτων πάσης φύσεως, καθώς και θαλάσσιων σκαφών αναψυχής, έχουν υποχρέωση να δηλώνουν αναλυτικά κάθε οικονομικό έτος, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, τα ενοίκια που κατέβαλαν κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος για τις μισθώσεις αυτές, το ονοματεπώνυμο του εκμισθωτή, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και τη διεύθυνση κατοικίας του.}

 

5. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του νόμου 2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Στις συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάσσονται για τη μεταβίβαση ή με σκοπό τη μεταβίβαση ακινήτων, οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να αναγράφουν, εκτός των λοιπών στοιχείων των αντισυμβαλλομένων και τον αριθμό φορολογικού μητρώου αυτών.}

 

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κρατικές υπηρεσίες ή κρατικοί φορείς, αρμόδιοι για την έγκριση και καταβολή επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων σε δικαιούχους, αναγράφουν υποχρεωτικά στις εγκριτικές ή διαπιστωτικές πράξεις που συντάσσουν, εκτός των λοιπών στοιχείων των δικαιούχων, και τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια για τη φορολογία του δικαιούχου Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.}

 

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 76 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Αν ο υπόχρεος σε δήλωση μεταβάλει την κατοικία ή τη διαμονή του, έχει υποχρέωση να υποβάλλει μέχρι τη λήξη του οικείου έτους, στον προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας που είναι αρμόδιος πριν από τη μεταβολή, τη δήλωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 της [Α] 1027411/842/ΔΜ/26-02-1998 (ΦΕΚ 193/Β/1998) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, για τον τόπο της νέας κατοικίας ή διαμονής του.}

 

8. Τίτλοι είσπραξης που δημιουργούνται μετά την εκκαθάριση δηλώσεων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), καταχωρούνται σε βιβλίο Παραλαβής και Βεβαίωσης Εισπρακτέων Εσόδων που τηρείται ηλεκτρονικά από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων με ενιαία αρίθμηση για λογαριασμό κάθε Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας της χώρας.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι διαδικασίες τήρησης του βιβλίου αυτού, οι ορισμοί καταχώρησης ανά Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, η μεταφορά των καταχωρημένων εσόδων από το βιβλίο αυτό στο αντίστοιχο βιβλίο που τηρεί η κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω.

 

Με όμοιες αποφάσεις ως άνω είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται με την ίδια διαδικασία και άλλες κατηγορίες τίτλων είσπραξης που προβλέπονται από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 16/1989 (ΦΕΚ 6/Α/1989).

 

9. Τα ατομικά ή συγκεντρωτικά φύλλα έκπτωσης που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων καταχωρούνται στο Βιβλίο Επιστροφών και Διαγραφών που τηρείται ηλεκτρονικά από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων με ενιαία αρίθμηση για κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της χώρας που λειτουργεί μηχανογραφικά.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται και οι διαδικασίες τήρησης του βιβλίου αυτού, οι αριθμοί καταχώρησης ανά Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και η μεταφορά των καταχωρημένων εκπτώσεων από το βιβλία αυτό στο αντίστοιχο βιβλίο που τηρεί η κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω.

 

10. Όλα τα προβλεπόμενα βιβλία, τίτλοι είσπραξης και λοιπά στοιχεία που ορίζονται στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 16/1989, όπως αυτό ισχύει σήμερα, δύναται να τηρούνται ηλεκτρονικά από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες που λειτουργούν μηχανογραφικά.

 

Όσα από το παραπάνω είναι απαραίτητα για τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου εκτυπώνονται υποχρεωτικά εφόσον ζητηθούν.

 

11. Οι διατάξεις των παραγράφων 8, 9 και 10 του άρθρου αυτού ισχύουν από 01-05-2000.

 

12. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε μία ελεγκτική Αρχή η αρμοδιότητα διενέργειας τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου όλων των εκκρεμών υποθέσεων των υπόχρεων, των οποίων οι εκκρεμείς υποθέσεις υπάγονται, κατά τις κείμενες διατάξεις, στην ελεγκτική αρμοδιότητα διαφορετικών Υπηρεσιών.

 

Στις περιπτώσεις αυτές ο προϊστάμενος της ελεγκτικής αρχής στον οποίο ανατίθεται η ελεγκτική αρμοδιότητα, καθίσταται αρμόδιος για την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, την επίλυση των διαφορών και τη βεβαίωση των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου, κατά το χρόνο έκδοσης των οικείων καταλογιστικών πράξεων, καθώς και για κάθε περαιτέρω ενέργεια που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

 

13. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1995) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο ενεργεί και επανέλεγχο των φορολογικών υποθέσεων των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων, τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα ενεργούν και επανέλεγχο των φορολογικών υποθέσεων των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 179/2000 και τα Τοπικά Ελεγκτικά Κέντρα ενεργούν και επανέλεγχο των φορολογικών υποθέσεων των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών.}

 

14. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων, ο επανέλεγχος των φορολογικών υποθέσεων των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2343/1995, ενεργείται από τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα.

 

Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων, μπορεί να ανατίθεται, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, η διενέργεια επανελέγχου των φορολογικών υποθέσεων των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα.

 

15. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2753/1999 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Εξαιρετικά, φορολογικές διαφορές από καταλογιστικές πράξεις γενικά που εκκρεμούν ενώπιον των διαιτητικών πρωτοδικείων και αφορούν υποθέσεις για τις οποίες εκκρεμεί ο τακτικός έλεγχος, μπορεί να επιλύονται με δικαστικό συμβιβασμό, ανεξάρτητα από το χρόνο που παρήλθε από την κατάθεση των σχετικών προσφυγών, εφόσον η επίλυση των διαφορών συντελείται ταυτόχρονα με τη διοικητική επίλυση των τυχόν διαφορών του τακτικού ελέγχου.}

 

16. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 2523/1997, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Δεν επιβάλλεται το πρόστιμο του πρώτου εδαφίου επί ανακρίβειας της δήλωσης, εφόσον το ύψος της προκύπτουσας διαφοράς κύριου και συμπληρωματικού φόρου, τέλους ή εισφοράς ανέρχεται μέχρι του ποσού για το οποίο αμελείται η βεβαίωση κατά τις κείμενες διατάξεις.}

 

17. Στο τέλος της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν συνυποβάλλονται με την οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος, αλλά φυλάσσονται από τον υπόχρεο, για την επίδειξή τους στην αρμόδια φορολογική αρχή, μέχρι να παραγραφεί το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84.}

 

18. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2592/1998 (ΦΕΚ 54/Α/1998) μετά τις λέξεις και των Διοικητών των ασφαλιστικών οργανισμών προστίθεται η φράση καθώς επίσης και για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται στα πολιτικά κόμματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 5 του νόμου 2892/2001 (ΦΕΚ 46/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.