Νόμος 2873/00 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος που ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μειώνεται από σαράντα τοις εκατό (40%) σε τριάντα επτά και πενήντα τοις εκατό (37,50%) για τα εισοδήματα οικονομικού έτους 2002 και σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2003 και των επομένων.

 

2. Ο συντελεστής παρακράτησης που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 114 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μειώνεται σε τριάντα επτά και πενήντα τοις εκατό (37,50%) για τα ποσά τόκων που καταβάλλονται στην αλλοδαπή από 01-01-2001 μέχρι και 31-12-2001 και σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) από την 01-01-2002 και εφεξής.

 

3. Οι συντελεστές παρακράτησης που ορίζονται από τις περιπτώσεις α', β' και γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μειώνονται από τέσσερα τοις εκατό (4%), τέσσερα και ογδόντα τοις εκατό (4,80%) και δέκα τοις εκατό (10%) σε τρία και εβδομήντα πέντε τοις εκατό (3,75%), τέσσερα και πενήντα τοις εκατό (4,50%) και εννέα και τριακόσια εβδομήντα πέντε τοις εκατό (9,375%), αντίστοιχα για τα ποσά που καταβάλλονται από 01-01-2001 μέχρι και 31-12-2001 και σε τρία και πενήντα τοις εκατό (3,50%), τέσσερα και είκοσι τοις εκατό (4,20%) και οκτώ και εβδομήντα πέντε τοις εκατό (8,75%) αντίστοιχα για τα ποσά που καταβάλλονται από την 01-01-2002 και εφεξής.

 

4. Ο συντελεστής παρακράτησης φόρου της περίπτωσης α' του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 54 και της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μειώνεται από σαράντα τοις εκατό (40%)) σε τριάντα επτά και πενήντα τοις εκατό (37,50%) από 01-01-2000 και σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) από 01-01-2002 και εφεξής.

 

5. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Τα εισοδήματα από οικοδομές γενικά και από εκμίσθωση γαιών που ανήκουν στις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, στον Πανάγιο Τάφο, στην Ιερά Μονή Σινά, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και στα Πατριαρχεία Ιεροσολύμων και Αλεξανδρείας.}

 

6. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα κέρδη από την εκμετάλλευση πλοίων υπό ελληνική σημαία, που αποκτώνται από ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, συνεταιρισμούς ή ενώσεις συνεταιρισμών, τα οποία υπόκεινται στον ειδικό φόρο για τα πλοία, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.}

 

7. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Τα τεκμαρτά εισοδήματα από οικοδομές που ανήκουν σε δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα και σε δημόσια ή δημοτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, εφόσον αυτές χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία τους.}

 

8. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στην περίπτωση αυτήν ο παρακρατηθείς ή καταβληθείς, κατά περίπτωση, στα ανωτέρω εισοδήματα φόρος συμψηφίζεται με αυτόν που αναλογεί στο νομικό πρόσωπο για τα εισοδήματα αυτά.}

 

9. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθενται δύο νέα εδάφια, που έχουν ως εξής:

 

{Όταν δηλώνεται εισόδημα από την εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, υποκείμενο σε φορολογία εισοδήματος, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τις 15 Απριλίου του οικείου οικονομικού έτους.

 

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται ανάλογα και στα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.}

 

10. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3765/1957 (ΦΕΚ 196/Α/1957) καταργούνται.

 

Η κατάργηση αυτή ισχύει για ισολογισμούς που κλείνουν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και εφεξής.

 

11. Η προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1297/1972 (ΦΕΚ 217/Α/1972), όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι και την 31-12-2002.

 

12. Το κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/1975) ποσά φόρου προσαυξάνονται για την πενταετία 2001 - 2005 κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως. Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της προσαύξησης προστίθεται στα διαμορφωθέντα κατά το έτος 2000 ποσά φόρου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 27/1975 και σε αυτά των επόμενων ετών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέσα στην παραπάνω πενταετία.

 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τον υπολογισμό της κατά το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 27/1975 οφειλόμενης εισφοράς.

 

13. Τα κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 29/1975 (ΦΕΚ 75/Α/1975) ποσά εισφοράς προσαυξάνονται για την πενταετία 2001 - 2005 κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως.

 

Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της προσαύξησης προστίθεται στα διαμορφωθέντα κατά το έτος 2000 ποσά εισφοράς, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 29/1975 και σε αυτά των επόμενων ετών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέσα στην παραπάνω πενταετία.

 

14. Στο άρθρο 9 του νόμου 2578/1998 (ΦΕΚ 30/Α/1998) προστίθεται νέα περίπτωση ε' ως εξής:

 

{ε) θυγατρική εταιρία της εταιρίας της προηγούμενης περίπτωσης δ' ή εταιρία των περιπτώσεων α' και β' στο κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει κατά ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) η εταιρία της προηγούμενης περίπτωσης δ'.}

 

15. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου 2578/1998 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

 

{Επίσης, εκπίπτουν και τα πιο πάνω ποσά φόρου εισοδήματος εταιρίας της περίπτωσης ε' του άρθρου 9 που αναλογούν σε διανεμηθέντα από αυτήν κέρδη, τα οποία κτώνται τελικώς από την ημεδαπή μητρική ανώνυμη εταιρία, μέσω θυγατρικής εταιρίας στην αλλοδαπή, εφόσον τα διανεμηθέντα αυτά κέρδη δεν υπάγονται σε φορολογία στο Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο ευρίσκεται η έδρα της θυγατρικής εταιρίας.}

 

18. Στο άρθρο 11 του νόμου 2578/1998 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

 

{Επίσης, η έκπτωση των φόρων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του παρόντος δεν επιτρέπεται, εάν η θυγατρική εταιρία της ημεδαπής μητρικής ανώνυμης εταιρίας δεν διατηρεί για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα το οριζόμενο από την περίπτωση ε' του άρθρου 9 του παρόντος ποσοστό.}

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.