Νόμος 2853/1922 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα έργα εκτελούνται είτε απολογητικώς είτε δι' εργολαβιών κατά τα περί δημοσίων έργων διατεταγμένα. Η εκτέλεσις αυτών γίνεται υπό την επίβλεψη του ειδικού Υδραυλικού Ταμείου, τελούσα υπό την εποπτεία του Κράτους, δύναται όμως καθ' ον τρόπον και η μελέτη ν' ανατεθεί εις μηχανικούς των Δημοσίων Έργων κατά τις διατάξεις του άρθρου ενδεκάτου.

 

Εν περιπτώσει αμελείας του ειδικού Υδραυλικού Ταμείου περί την εκτέλεσιν των υποχρεώσεών του εις ο,τι αφορά είτε μελέτη, είτε την εκτέλεσιν, είτε την συντήρηση ή επισκευή των υπ' αυτού εκτελούμενων έργων ο Υπουργός της Συγκοινωνίας δύναται να διατάξει την μελέτη, εκτέλεσιν ή συντήρηση του έργου εις βάρος της πιστώσεως του άρθρου 3, εισπραττομένων των καταβληθεισών δαπανών παρά του υπόχρεου Υδραυλικού Ταμείου. Οι Νομομηχανικοί του Κράτους οφείλουν να επιθεωρούν άπαξ τουλάχιστον κατ' έτος τα εν τη περιφέρεια των εκτελεσθέντα έργα και να διατάσσουν την εκπόνηση μελετών συντηρήσεως ή επισκευής αυτών. Οι μελέτες αυτές δια δαπάνες κάτω των 5.000 δραχμών διαβιβάζονται υπό του Προέδρου του ειδικού Ταμείου δια του Νομομηχανικού εις τον Νομάρχη, όστις διατάσσει την εκτέλεσιν των έργων. Δια δαπάνες άνω των 5.000 δραχμών υποβάλλονται εις το Υπουργείον Συγκοινωνίας ως αρμόδιο όπως διατάξει την εκτέλεσιν ταύτη.

 

Προκειμένου περί προμήθειας μηχανημάτων ή κατασκευής, επισκευής και συντηρήσεως εγκαταστάσεων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν δια την εκτέλεσιν, επισκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση τόσον των υδραυλικών όσον και των λιμενικών έργων, δύναται η σχετική δαπάνη να βαρύνει από κοινού τα υδραυλικά και λιμενικά ταμεία, της αναλογούσης πιστώσεως προτεινομένης αναλόγως των εξυπηρετηθησομένων αναγκών εφ' εκάστου των ταμείων, δι' ειδικής πράξεως και εγκρινομένης υπό του Υπουργού όστις κανονίζει οριστικώς τον καταμερισμό της δαπάνης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του από 19-08-1925 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 236/Α/1925).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.