Νόμος 2853/1922 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πόροι των υδραυλικών Ταμείων ορίζονται:

 

α) Ετησία στρεμματική εισφορά μη δυναμένη να υπερβεί τις 5 δραχμές κατά στρέμμα επιβαλλομένη επί των εκτάσεων της περιοχής των υδραυλικών έργων, δυναμένη δε να επεκταθεί εφ' όλης της περιφέρειας των ενδιαφερομένων Δήμων και Κοινοτήτων. Μέχρι της συντάξεως της μελέτης των έργων και του κατά το άρθρο 11 διαγράμματος της ωφελείας, η περίμετρος της υποκείμενης εις την εισφορά ταύτη περιοχής και εφ' όσον αυτή δεν επεκτείνεται εφ' όλης της περιφέρειας των Δήμων ή Κοινοτήτων, ορίζεται υπό της διοικούσης Επιτροπής ή των τοπικών Επιτροπών της βεβαιώσεως των πόρων των Ταμείων.

 

β) Πρόσθετος ετησία στρεμματική εισφορά επί των αμεσότερο εκ των έργων ωφελουμένων εκτάσεων, μη δυναμένη να υπερβεί, δια μεν τις εκτάσεις που αποστραγγίζονται ή εξυγιαίνονται, τις δέκα δραχμές κατά στρέμμα, δια δε τις εκτάσεις, ων εκ της εκτελέσεως των έργων, καθίσταται δυνατή η άρδευσις, τις είκοσι δραχμές κατά στρέμμα, και δια τις αποξηραινομένας ελώδεις εκτάσεις ή λίμνες τις είκοσι πέντε δραχμές κατά στρέμμα. Τα όρια των προσθέτων τούτων εισφορών δύνανται ν' αυξηθούν κατά δραχμάς πέντε ανά στρέμμα, εφ' όσον της αποχετεύσεως των υδάτων επιτυγχανομένης δια φυσικής ροής γίνεται χρήσις μηχανικών μέσων δια την ανύψωση των υδάτων τούτων.

 

γ) Το αντίτιμον της πωλήσεως του προς άρδευση ύδατος, όπερ δεν δύναται να υπερβεί τα λεπτά πέντε ανά m3 εφ' όσον η άρδευσις γίνεται δια φυσικής ροής και τα λεπτά δέκα, εφ' όσον απαιτείται μηχανική ανύψωσις του ύδατος.

 

δ) Τα εκ της παραχωρήσεως του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως της τυχόν εκ των έργων προερχομένης υδραυλικής δυνάμεως, εφόσον ο Υπουργός της Συγκοινωνίας δεν κρίνει σκοπιμότερη ή επωφελέστερη την διάθεση της δυνάμεως ταύτης, καθ' ον τρόπον διατίθενται και οι λοιπές υδραυλικές δυνάμεις του Κράτους, οπότε το Υδραυλικό Ταμείον λαμβάνει ανάλογη αποζημίωση, κανονιζόμενη δι' αποφάσεως των επί της Συγκοινωνίας και των Εσωτερικών Υπουργών, μετά γνώμη του Συμβουλίου των Δημοσίων Έργων.

 

ε) Τα εκ της πωλήσεως ή ενοικιάσεως των εις το Δημόσιον ανηκουσών εκ των αποκαλυπτομένων εκτάσεων, εφ' όσον δι' αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου ήθελον παραχωρηθεί αυτές, εν όλω ή εν μέρει, εις το Υδραυλικό Ταμείον.

 

στ) Ειδικό τέλος επιβαλλόμενο επί των οικοδομών των προσβαλλόμενων ή οπωσδήποτε απειλουμένων υπό των πλημμυρών συνοικισμών, χωρίων ή πόλεων, μη δυνάμενο να υπερβεί ετησίως τα δύο εκατοστά της αξίας της οικοδομής.

 

ζ) Ετησία ή εφ' άπαξ εισφορά σιδηροδρομικών ή άλλων επιχειρήσεων ωφελουμένων τυχόν εκ της εκτελέσεως των έργων.

 

η) Ετησία ή εφ' άπαξ εισφορά του Δημοσίου ή των δήμων ή κοινοτήτων δια την εκ των έργων προστασία των συγκοινωνιών ή άλλων ανηκόντων σε αυτούς έργων, ή δι' οιανδήποτε ετέρα προσγινομένη σε αυτούς ωφέλεια.

 

θ) Αρωγή του Δημοσίου.

 

ι) Οι εκούσιες υπέρ του Ταμείου εισφορές.

 

ι)α) Ειδικό τέλος επί των παραγομένων εν τη περιφέρεια των απαρτιζόντων το Ταμείον δήμων ή κοινοτήτων ή επί των εξαγομένων εκ της περιφέρειας ταύτης φυσικών προϊόντων, μη δυνάμενο να υπερβεί τα δύο εκατοστά της αξίας του είδους κατά τον χρόνον της επιβολής. Η επιβολή του ειδικού τούτου τέλους αποκλείει την επιβολή της υπό στοιχείο α' ετησίας στρεμματικής εισφοράς.

 

ι)β) Ετησία εισφορά Λιμενικών Ταμείων δια την τυχόν εκ των έργων προσγινομένη άμεση ή έμμεση ωφέλεια των λιμένων, καθοριζομένη με απόφαση του Υπουργού εις ποσοστόν επί των εσόδων αυτών και αναγραφομένη στους προϋπολογισμούς αμφοτέρων των Ταμείων, εφόσον δεν μεταβάλλεται δια νεωτέρας αποφάσεως.

 

Το οριζόμενο ποσό ως ανώτατο όριο των φόρων τούτων δύναται εις ειδικές περιπτώσεις να αυξηθεί και μέχρι του διπλάσιου μετά προηγούμενη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με βασιλικό διάταγμα εκδιδομένου υπό του Υπουργού της Συγκοινωνίας.

 

Επιβάλλονται δε οι φόροι αυτοί, ως και οι εισφορά εν εκάστη περιπτώσει είτε αθροιστικά άπαντες είτε κεχωρισμένως τινές τούτων δια βασιλικού διατάγματος, δια του οποίου καθορίζονται και οι καθ' έκαστα λεπτομέρειες οι οποίες αφορούν τούτους και ιδία ως προς το αντικείμενον, το ποσόν, την διάρκειαν κ.λ.π. των επιβαλλομένων φόρων και εισφορών. Το περί τούτου βασιλικό διάταγμα εκδίδεται μετά προηγούμενη γνωμοδότηση επιτροπής απαρτιζόμενης υπό του αρμοδίου Νομάρχου, Νομομηχανικού, Νομογεωπόνου και εάν δεν υπάρχει τοιούτος υπό του προέδρου των Πρωτοδικών, και Οικονομικού Εφόρου ή των νομίμων αναπληρωτών των, εξ ενός αντιπροσώπου εκάστου των ενδιαφερομένων δήμων ή κοινοτήτων και εξ ενός αντιπροσώπου των ενδιαφερομένων σιδηροδρομικών εταιρειών ή άλλων επιχειρήσεων.

 

Αρμόδιοι εκ των ανωτέρω υπαλλήλων είναι εκείνοι εις την περιφέρεια της δικαιοδοσίας των οποίων υπάγονται τα δι' α οι φόροι και οι εισφορές έργα και εφ' όσον συμπίπτει η δικαιοδοσία περισσότερων αποφαίνεται περί του αρμοδίου εκάστοτε ο Υπουργός της Συγκοινωνίας, όστις και γενικώς αποφαίνεται περί οιασδήποτε σχετικής ως προς την αρμοδιότητα των προσώπων αμφιβολίας ή αμφισβητήσεως.

 

Οι υποκείμενοι εις την φορολογία δύνανται να υποβάλλουν ενστάσεις κατά της γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής εντός μηνός από της εις δημόσια κέντρα των ενδιαφερομένων δήμων και κοινοτήτων τοιχοκολλήσεως ταύτης, εφ' ων αποφασίζει τελεσιδίκως ο Υπουργός της Συγκοινωνίας, ως αρμόδιος δια την έκδοση του σχετικού βασιλικού διατάγματος, μετά σύμφωνον γνωμοδότηση και των Υπουργών των Οικονομικών και των Εσωτερικών.

 

Δια την υπό στοιχείο θ' αρωγή του Δημοσίου αναγράφεται κατ' έτος η αναγκαιούσα πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον και άρθρον στον προϋπολογισμό του Κράτους.

 

Επίσης αναγράφεται ειδική πίστωσις στον προϋπολογισμό του Κράτους υπό ίδιον κεφάλαιον και άρθρον δια την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων των ως άνω Επιτροπών.

 

Η αρωγή του Δημοσίου ορίζεται εις 30% επί των εισπράξεων του Ταμείου κατά το προηγηθέν έτος. Εις τις εισπράξεις δεν συμπεριλαμβάνεται η αρωγή του Δημοσίου και οι εισφορές των Δήμων, Κοινοτήτων και Λιμενικών Ταμείων. Δια το πρώτον έτος της λειτουργίας του Ταμείου η αρωγή ορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού, μετά γνωμοδότηση του Συμβουλίου των Δημοσίων Έργων.

 

Η υπό στοιχείο η' εισφορά του Δημοσίου καταβάλλεται εκ του κεφαλαίου της συντηρήσεως οδών.

 

Ο τρόπος της βεβαιώσεως των υπό στοιχείων στ' και ι)α' ειδικών τελών κανονισθήσεται δια βασιλικού διατάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 385/Α/1923), με το άρθρο 2 του από 19-08-1925 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 236/Α/1925).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.