Νόμος 2853/1922 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εφ' όσον υφίσταται ειδικό υδραυλικό Ταμείον και δια τεχνικής και οικονομικής προμελέτης υπό της υπηρεσίας του Υπουργείου καταρτιζόμενης, βεβαιώνεται η επάρκεια τούτου δια την εκτέλεσιν των έργων, η τε τοπογραφική εργασία και η πλήρης μελέτη εκτελούνται κατά κανόνα επιμέλεια και δαπάναις του Κράτους.

 

Δύνανται εν τούτοις ν' αναθέτουν αυτές παρά του Υδραυλικού Ταμείου είτε εις ιδιώτες μηχανικούς δι' ειδικής συμβάσεως, ήτις, εφόσον η δαπάνη υπερβαίνει τις 10.000 δραχμές δέον να θεωρηθεί παρά του Υπουργείου της Συγκοινωνίας, είτε εις μηχανικούς του Δημοσίου, διατασσόμενους προς τούτο παρά του Υπουργού επί αμοιβή οριζόμενη και καταβαλλομένη αυτούς παρά του Υδραυλικού Ταμείου υποκείμενη όμως εις την έγκριση του Υπουργού.

 

Οι μελέτες υποβάλλονται κατά τα κεκανονισμένα προς γνωμάτευση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και έγκριση του Υπουργείου.

 

Ιδιώτες μηχανικοί εκπονούντες τοιαύτας μελέτες, εξομοιώνονται προς δημοσίους υπαλλήλους και τυγχάνουν πάσης προστασίας εκ μέρους των δημοσίων αρχών.

 

Οι δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες παρέχουν εις αυτούς παν στοιχείον και οδηγία, το δε Υπουργείον αποφαίνεται επί οιασδήποτε αμφιβολίας ως προς τον τρόπον της συντάξεως της μελέτης.

 

Οι ιδιοκτήτες είναι υπόχρεοι να δέχονται εις την ύπαιθρον ιδιοκτησία των τους μηχανικούς και το προσωπικόν αυτών, ν' ανέχονται επ' αυτής την ίδρυση τοπογραφικών σημάνσεων δικαιούμενοι αποζημιώσεως δια την εκ τούτων προσγενομένη εις το κτήμα ή εις την καλλιέργεια ζημίαν.

 

Οι παραβαίνοντες τ' ανωτέρω τιμωρούνται δια χρηματικής ποινής από 10 - 1000 δραχμών.

 

Η μελέτη των έργων θα συνοδεύεται υπό ιδιαιτέρου διαγράμματος της ωφελείας. Τούτο συνίσταται εξ απλής οριζοντιογραφίας της ωφελούμενης εκτάσεως. Η μελέτη των έργων θα συνοδεύεται επίσης, εφόσον παρίσταται ανάγκη, και υπό οικονομικής μελέτης συντασσόμενης υπό γεωπόνου δαπάναις και επιμέλεια του ειδικού Ταμείου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.