Νόμος 2745/99 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Διαχείριση περιουσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας μεταβιβάζονται κατά κυριότητα, εκμισθώνονται ή παραχωρούνται κατά χρήση τμήματα γης ακίνητης περιουσίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας για την προώθηση και - εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος, χωρίς να απαιτείται σύμπραξη ή άδεια ή έγκριση από οποιαδήποτε άλλη αρχή ή φορέα, κατά παρέκκλιση από τις ρυθμίσεις διαχείρισης ή διοίκησης της περιουσίας του και από τις κείμενες διατάξεις για τα δημόσια κτήματα και τα ακίνητα και κινητό του Δημοσίου. Με την ίδια διαδικασία και τις ίδιες παρεκκλίσεις το Ταμείο Εθνικής Άμυνας αποκτά ακίνητα τα οποία διατίθενται αποκλειστικώς για την προώθηση και εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού, στην οποία καθορίζονται οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις, επιτρέπεται για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος να παραχωρούνται κατά κυριότητα ή κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας εκτάσεις, ακίνητα και κινητά του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για τη δημιουργία νέων στρατοπέδων. Αν το ακίνητο ή κινητό που παραχωρείται ανήκει σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, για την παραχώρησή του απαιτείται και απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του.

 

3. Οι ανωτέρω μεταβιβάσεις δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε τέλος, παρά μόνο στα κατώτατα όρια υποχρεωτικών αμοιβών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

 

4. Η απόφαση για την παραχώρηση της κυριότητας ή της χρήσης ακινήτων μετεγγράφεται στα οικεία βιβλία μεταγραφών.

 

5. Για τη διάθεση και τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, που διατίθεται για την εξυπηρέτηση του Εθνικού Προγράμματος Στρατηγικής Αναδιάταξης Στρατοπέδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς και των ακινήτων και κινητών που παραχωρούνται στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας, κατά χρήση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 δεν εφαρμόζονται ο νόμος για τα δημόσια κτήματα και η λοιπή νομοθεσία που διέπει τα ακίνητα και κινητά του Δημοσίου.

 

6. Οι πόροι που αποκτά το Ταμείο Εθνικής Άμυνας από τη μεταβίβαση της κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος ή από την αξιοποίηση με άλλο πρόσφορο τρόπο τμημάτων της ακίνητης περιουσίας του, καθώς και οι πόροι που προέρχονται από την περαιτέρω διαχείριση των παραπάνω πόρων διατίθενται για τη χρηματοδότηση των νέων στρατοπέδων, τη βελτίωση της υποδομής των υπαρχόντων αλλά και για τη γενικότερη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 2984/2002 (ΦΕΚ 15/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.