Νόμος 2742/99 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης. Το Κέντρο εδρεύει στην Αθήνα, είναι κοινωφελούς χαρακτήρα, έχει πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

2. Σκοποί του Κέντρου είναι:

 

Η παροχή αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών για το περιβάλλον, η ταξινόμηση και η επεξεργασία τους.
Η επιστημονική συμβολή στην επεξεργασία, εφαρμογή και αξιολόγηση πολιτικών, προγραμμάτων και μέτρων που αφορούν το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, σε συνάρτηση και με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές δραστηριότητες της χώρος, η αντίστοιχη επιστημονική υποστήριξη της διοίκησης και η υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους φορείς.
Η ευρεία διάδοση των περιβαλλοντικών πληροφοριών και η παροχή ελεύθερης πληροφόρησης του κοινού.

 

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται:

 

α. Οι ειδικότεροι σκοποί και οι αρμοδιότητες του Κέντρου.

 

β. Η ειδικότερη νομική μορφή, τα όργανο της διοίκησης, η συγκρότησή τους, οι αρμοδιότητες κάθε οργάνου μέλους οργάνου διοίκησης, η σύνθεση των οργάνων διοίκησης και η εποπτεία του πιο πάνω νομικού προσώπου.

 

γ. Οι πόροι.

 

δ. Το προσωπικό και η διάρθρωση των υπηρεσιών του Κέντρου. Οι θέσεις του προσωπικού επιτρέπεται να καλύπτονται με απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί με οποιοδήποτε σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ύστερο από αίτηση του ενδιαφερομένου και κοινή απόφαση του Υπουργού περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

ε. Τα όργανα, ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης οικονομικού ελέγχου.

 

στ. Η διαδικασία σύνταξης και έγκρισης του εσωτερικού κανονισμού, του οργανισμού και των λοιπών κανονισμών, όπως προσλήψεων, προμηθειών, ανάθεσης έργων κ.λ.π.

 

ζ. Κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση ή λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.