Νόμος 2738/99 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στο άρθρο 9 του νόμου [Ν] 301/1976 (ΦΕΚ 91/Α/1976) Περί της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιευομένης ύλης και ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις την έκδοση και κυκλοφορία ταύτης προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής:

 

{4. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η διάθεση, με οποιονδήποτε τεχνικό ή ηλεκτρονικό τρόπο, των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός του Δημοσίου, με σκοπό το κέρδος. Η διαπίστωση της παράβασης της διάταξης αυτής γίνεται με αιτιολογημένη πράξη του προϊσταμένου του Εθνικού Τυπογραφείου και επιβάλλεται με αυτήν υποχρεωτικά σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών. Σε περίπτωση κάθε περαιτέρω υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών. Το παραπάνω πρόστιμο βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του [Π] Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Η πράξη επιβολής προστίμου δεν ανακαλείται.}

 

β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 301/1976 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την έντυπη και ηλεκτρονική κυκλοφορία, πώληση και διάθεση των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και την παροχή σχετικών πληροφοριών στους πολίτες, στους εγγραφόμενους συνδρομητές και στις δημόσιες αρχές, καθώς και η εκάστοτε καθοριζόμενη τιμολόγηση των προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών.

 

Η τιμολόγηση των ως άνω ειδών και υπηρεσιών ενεργείται μετά από γνώμη τριμελούς επιτροπής από υπαλλήλους του Εθνικού Τυπογραφείου με βαθμό Διευθυντή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η ίδια επιτροπή γνωμοδοτεί και για τον καθορισμό της τιμής πώλησης κάθε άλλου εντύπου που εκτυπώνεται από το Εθνικό Τυπογραφείο και διατίθεται στο κοινό προς πώληση.}

 

2. Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο η χρήση του τίτλου Συνήγορος του Πολίτη ή τίτλου παρεμφερούς που μπορεί να δημιουργήσει στο κοινό σύγχυση σε σχέση με το ως άνω όργανο.

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 2190/1994 μετά τις λέξεις απευθείας διοριζόμενων γενικών διευθυντών προστίθενται οι λέξεις ή διευθυνόντων συμβούλων.

 

4. Στο τέλος του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2527/1997 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Με την πράξη διορισμού των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας ορίζονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.}

 

5. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καταβάλλει από το έτος 1999 στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, που εδρεύει στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας, το ποσό της εισφοράς της Ελλάδας βάσει της από 21-03-1995 συμφωνίας συνεργασίας, όπως αυτό καθορίζεται εκάστοτε.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Οικονομικών επιτρέπεται η δωρεάν διάθεση σε ομοσπονδίες ελληνικών κοινοτήτων, ελληνικές κοινότητες και σε συλλόγους Ελλήνων εγκατεστημένων σε χώρες των δημοκρατιών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και σε δήμους και κοινότητες της Δημοκρατίας της Αλβανίας στους οποίους κατοικούν Έλληνες το γένος, καθώς και σε ελληνικές κοινότητες και παροικίες ξένων, ιδίως μη ανεπτυγμένων οικονομικώς χωρών, κάθε είδους τροχοφόρων οχημάτων, που ανήκουν στο Δημόσιο, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (α' και β' βαθμίδας) και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Αν η κυριότητα των παραπάνω τροχοφόρων ανήκει σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για τη διάθεση απαιτείται και η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ανώτατου συλλογικού οργάνου διοίκησής τους. Μετά την υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου αυτής για την έγκριση της δωρεάν διάθεσης τροχοφόρων οχημάτων, οι φορείς που έχουν στην κυριότητά τους τα εν λόγω οχήματα, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού, προβαίνουν στις απαραίτητες τελωνειακές διαδικασίες εξαγωγής των επιλεγέντων προς το σκοπό αυτόν οχημάτων, με μόνα δικαιολογητικά σχετική βεβαίωση των στοιχείων του προς εξαγωγή οχήματος και την κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών. Για τα ανάριθμα αυτοκίνητα εφαρμογή έχει η με αριθμό Δ567/21/1996 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 524/Β/1996).

 

7. Στο άρθρο 6 του νόμου [Ν] 2225/1994 (ΦΕΚ 121/Α/1994) προστίθεται παράγραφος 5 που έχει ως εξής:

 

{5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται μηνιαία ή κατά συνεδρίαση αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997), για τον Πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας του Απορρήτου των Επικοινωνιών, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2225/1994, καθώς και τους Ειδικούς Τεχνικούς Συμβούλους που ορίζονται από τους εκπροσώπους των κομμάτων, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις.}

 

8. Η διοργάνωση του 25ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Διοικητικών Επιστημών στην Ελλάδα το έτος 2001 από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών μπορεί, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από αίτημα του ανωτέρω Ινστιτούτου, να εντάσσεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του νόμου 1262/1982, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/1997), ως έργο επιχορηγούμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και υλοποιούμενο από το Ινστιτούτο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.