Νόμος 1262/82 - Άρθρο 26

Άρθρο 26


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σωματεία, συνεταιρισμοί, ανώνυμες εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα με κοινωφελείς σκοπούς, η δραστηριότητα των οποίων συνδέεται με την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική και το δημόσιο συμφέρον και συμβάλλει στην εφαρμογή μέτρων για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, δύνανται να επιχορηγούνται για τις δραστηριότητες αυτές από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Οι επιχορηγήσεις αυτές θεωρούνται Δημόσιες Επενδύσεις κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2957/1954 Περί Δημοσίων Επενδύσεων και συμπληρώσεως των σχετικών προς αυτές διατάξεων του Δημοσίου Λογιστικού και εγκρίνονται με την ένταξη αντίστοιχων έργων στις οικείες Συλλογικές Αποφάσεις Έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που υπογράφει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Υπουργού, στην αρμοδιότητα ή στην εποπτεία του οποίου υπάγονται οι επιχορηγούμενες δραστηριότητες.

 

Αποφάσεις επιχορηγήσεων, που εκδόθηκαν πριν από τις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου για όμοιες περιπτώσεις, θεωρούνται έγκυρες, νόμιμα εντάσσονται και βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/1997).

 

2. Οι συμβάσεις έργου που ανατέθηκαν με αποφάσεις του Υπουργού Συντονισμού σε μόνιμους και με σύμβαση υπαλλήλους κατά τα έτη 1980 και 1981 και αφορούν τη μηχανογράφηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, την προετοιμασία μελετών σκοπιμότητας δημοσίων έργων για χρηματοδότηση από διεθνείς οργανισμούς και τη σύνταξη ειδικών προγραμμάτων ανάπτυξης για περιοχές της Χώρας, θεωρούνται έγκυρες και οι αποζημιώσεις που έχουν καταβληθεί γι' αυτές θεωρούνται νόμιμες.

 

3. Εξαιρετικά για το οικονομικό έτος 1981 δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών η προθεσμία που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 321/1965 περί Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού μέχρι τέλος Ιουλίου 1982.

 

4. Για την εκπόνηση και κατάρτιση προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της Χώρας το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) μπορεί να αναθέτει με αμοιβή σχετικές μελέτες κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του νόμου 716/1977 περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών σε σχολές ή καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε Ερευνητικά Κέντρα και Ιδρύματα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.