Νόμος 2733/99 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Διατάξεις περί Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στα Μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών εγγράφεται και κάθε ελεγκτική εταιρία που το σύνολο των κοινών μετά ψήφου μετοχών της είναι ονομαστικές και κατέχεται από μία ή περισσότερες εταιρίες της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 226/1992, όπως ισχύει εκάστοτε.

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 47 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές που διενεργούν, με βάση τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, τον τακτικό έλεγχο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά ή άλλους νόμους, υποχρεούνται να αναγράφουν στο οικείο πιστοποιητικό ελέγχου τις ουσιώδεις επιδράσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες διαπιστώνουν κατά τον έλεγχό τους.}

 

3. Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΕ) μετονομάζεται σε Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ). Όπου σε διατάξεις νόμων υπάρχει αναφορά στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών ή σε Ορκωτό Ελεγκτή, νοείται ότι η αναφορά αυτή αφορά στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή σε Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

 

4. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, επιτρέπεται η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων περί του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των μεταγενέστερων διατάξεων που άμεσα ή έμμεσα τροποποιούν ή συμπληρώνουν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η μεταβολή της σειράς των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων, η διαγραφή, σύμπτυξη ή προσθήκη νέων άρθρων, ως και οποιαδήποτε αναγκαία φραστική μεταβολή, χωρίς αλλοίωση της έννοιας του ισχύοντος κειμένου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.