Νόμος 2733/99 - Άρθρο 35

Άρθρο 35


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ανώνυμη εταιρεία, οι μετοχές της οποίας ανήκουν κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο, το μετοχικό κεφάλαιο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ανώνυμη εταιρεία θα αυξηθεί κατά το ποσό των διακοσίων δισεκατομμυρίων (200.000.000.000) δραχμών εντός του έτους 1999 και κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα πέντε δισεκατομμυρίων (175.000.000.000) δραχμών εντός του έτους 2000.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2322/1995 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{γ. Για την κάλυψη πιθανών ζημιών τραπεζών, των οποίων οι μετοχές ανήκουν κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο, από επισφάλειες κάθε φύσεως δανείων που χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις ορισμένων κλάδων και δραστηριοτήτων και μέχρι 30% των ιδίων κεφαλαίων.}

 

3. Τα ποσά που αναλαμβάνει να καλύψει προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ανώνυμη εταιρεία το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο της ρύθμισης χρεών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2538/1997, δύναται να καταβληθούν έως το σύνολό τους (ποσό από 100%), με τη διάθεση στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ανώνυμη εταιρεία, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, ίσης αξίας μετοχών ή άλλων κινητών αξιών που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο ή η Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών ανώνυμη εταιρεία, οι οποίες αποτιμώνται από τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις όργανα. Το είδος, ο αριθμός και η αξία των μεταβιβαζομένων ως άνω μετοχών ή άλλων κινητών αξιών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η μεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαιώματα του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

 

Κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στην παρούσα ή ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα, καθώς και κάθε άλλος περιορισμός, προϋπόθεση, έγκριση κ.λ.π. που προβλέπεται στους ιδρυτικούς ή άλλους νόμους, όπως ισχύουν, και στα καταστατικά των παραπάνω εταιριών ή επιχειρήσεων δεν ισχύουν για τη μεταβίβαση των άνω μετοχών ή κινητών αξιών προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Μετά την παραπάνω μεταβίβαση των μετοχών η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ανώνυμη εταιρεία διαδέχεται αυτοδικαίως το Ελληνικό Δημόσιο ή τη Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών ανώνυμη εταιρεία από μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών ή επιχειρήσεων αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999).

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να διατίθενται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ανώνυμη εταιρεία, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, μετοχές οποιωνδήποτε εταιρειών ή επιχειρήσεων, εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, συνολικής αξίας διακοσίων δισεκατομμυρίων (200.000.0000.0000) δραχμών, που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο ή η Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών ανώνυμη εταιρεία. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το είδος, ο αριθμός και η αξία των μεταβιβαζομένων μετοχών, η οποία αποτιμάται από τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις όργανα.

 

Μετά την παραπάνω μεταβίβαση των μετοχών η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ανώνυμη εταιρεία διαδέχεται αυτοδικαίως κατά τον αριθμό των μετοχών αυτών το Ελληνικό Δημόσιο ή τη Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών ανώνυμη εταιρεία στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών ή επιχειρήσεων αυτών. Η παραπάνω μεταβίβαση των μετοχών απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα του Δημοσίου ή τρίτου. Κάθε αντίθετη διάταξη, περιορισμός, προϋπόθεση, έγκριση κ.λ.π. που προβλέπεται στους ιδρυτικούς νόμους, όπως ισχύουν και στα καταστατικά των παραπάνω εταιρειών ή επιχειρήσεων, δεν ισχύουν για τη μεταβίβαση των μετοχών της παρούσας παραγράφου.

 

5. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρύει, με οποιαδήποτε θυγατρική της εταιρεία, ανώνυμη εταιρεία συμμετοχών, με σκοπό, εκτός των άλλων, την εξαγορά μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και εταιρικών μερίδων ή μεριδίων εταιρειών του ομίλου της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ανώνυμη εταιρεία που κατέχει στο χαρτοφυλάκιό της. Κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων η παραπάνω μεταβίβαση δεν φορολογείται ως εισόδημα και η σχετική σύμβαση και εν γένει συναλλαγή απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα του Δημοσίου ή τρίτου.

 

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2322/1995 δεν έχουν εφαρμογή για τις εγγυήσεις που παρέχονται από το Ελληνικό Δημόσιο για την κάλυψη δανείων που χορηγούνται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ανώνυμη εταιρεία ή σε θυγατρικές της εταιρείες, καθώς και για την κάλυψη πιθανών ζημιών αυτής από επισφάλειες χορηγηθέντων δανείων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.