Νόμος 2730/99 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Ελεγκτική Επιτροπή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 12 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998 (ΦΕΚ 66/Α/1998) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Η Ελεγκτική Επιτροπή:

 

α) Εδρεύει στο κεντρικό κατάστημα της εταιρείας, όπου της παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση και υποστήριξη για την εκτέλεση του έργου της, έχει δε πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική άσκηση του ελέγχου. Έγκυρα μπορεί να συνεδριάζει για διάσκεψη και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

β) Προεδρεύεται από το κάθε φορά ανώτερο ή αρχαιότερο στο βαθμό μέλος της. Η ιδιότητα των δικαστικών λειτουργών ως μελών της Επιτροπής, η θητεία των οποίων λήγει με την εκκαθάριση της Εταιρείας, δεν επηρεάζεται από την προαγωγή ή συνταξιοδότησή τους, ούτε οι μεταβολές αυτές αποτελούν λόγο αντικατάστασής τους.

 

γ) Διέπεται κατά τα λοιπά από ης αρχές λειτουργίας των συλλογικών οργάνων.

 

Με τον προβλεπόμενο στο πρώτο εδάφιο τρόπο ορίζονται ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη για να αναπληρώνουν τα τακτικά όταν απουσιάζουν ή κωλύονται, καθώς και δύο δικαστικοί λειτουργοί του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με βαθμό εισηγητή και δύο πτυχιούχοι υπάλληλοι αυτού, που προτείνονται από την Επιτροπή, για την επικούρηση του έργου της. Στον Πρόεδρο και τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής χορηγείται ειδική αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, και η οποία καταβάλλεται από την Εταιρεία. Με την ίδια απόφαση, η παραπάνω ειδική αποζημίωση μπορεί να επεκτείνεται και στους ως άνω εισηγητές και υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.