Νόμος 2725/99 - Άρθρο 120

Άρθρο 120: Αρμοδιότητες πρωτοβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο είναι αρμόδιο:

 

α) για την εκδίκαση των πειθαρχικών και λοιπών παραβάσεων και την επιβολή ποινών οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των κανονισμών αγώνων του οικείου αθλήματος. Οι παραβάσεις πρέπει να έχουν σχέση με τη διεξαγωγή των αγώνων και τα αποτελέσματά τους,

 

β) για την εκδίκαση των παραβάσεων που αφορούν υποθέσεις δωροδοκίας ή δωροληψίας, για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνων και την επιβολή των ποινών,

 

γ) για την εκδίκαση των ενστάσεων κατά του κύρους του αγώνα,

 

δ) για την εκδίκαση κάθε άλλης παράβασης και την επιβολή των αντίστοιχων ποινών που ανατίθεται στο όργανο αυτό με διατάξεις του παρόντος νόμου ή με κανονισμούς ή με αποφάσεις της οικείας ομοσπονδίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 

2. α. Στις περιπτώσεις α' και γ' της προηγούμενης παραγράφου οι σχετικές αναφορές ή ενστάσεις, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στους κανονισμούς του κάθε αθλήματος, αναγράφονται στο φύλλο αγώνα και υποστηρίζονται εντός δύο ημερών από την τέλεση του αγώνα.

 

β. Στην περίπτωση α' της προηγούμενης παραγράφου το δικαιοδοτικό όργανο επιλαμβάνεται της εκδίκασης πειθαρχικών παραβάσεων με βάση το φύλλο αγώνα και με τη μαγνητοσκόπηση (video) του αγώνα ή την αναφορά του αρμόδιου για τον αθλητισμό Εισαγγελέα ή όπου δεν υπηρετεί αυτός του κατά τόπον αρμόδιου Εισαγγελέα ή της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας ή της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή του επαγγελματικού συνδέσμου, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο μη δεσμευόμενο από τυχόν μη αναφορά της πειθαρχικής παράβασης στο φύλλο αγώνα.

 

Για πειθαρχικές παραβάσεις που συνδέονται με τα αδικήματα βίας που αναφέρονται στο άρθρο 41ΣΤ ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Εισαγγελέας ή ο Εισαγγελέας στην περιφέρεια του οποίου τελέστηκαν αυτά μπορεί να υποβάλλει στο αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο έγγραφη έκθεση για τα γεγονότα που συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της αθλητικής συνάντησης εντός ή εκτός του αγωνιστικού χώρου.

 

γ. Στις υπό στοιχεία α' και β' περιπτώσεις οι αποφάσεις των πιο πάνω Οργάνων εκδίδονται μέσα σε επτά ημέρες από την τέλεση του αγώνα και είναι αμέσως εκτελεστές, έστω και αν έχουν προσβληθεί ενώπιον των δευτεροβάθμιων οργάνων.

 

Οι αποφάσεις που αφορούν διεξαγωγή του αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) αθλητικού σωματείου, Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών ή Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας εκτελούνται την επόμενη από την έκδοσή τους αγωνιστική ημέρα κατά την οποία το σωματείο, το Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών ή η Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία είναι γηπεδούχοι, εκτός εάν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από πέντε ημέρες, οπότε η απόφαση εκτελείται τη μεθεπόμενη αγωνιστική.

 

Οι αποφάσεις του δευτεροβάθμιου Οργάνου που αφορούν διεξαγωγή χωρίς θεατές του αγώνα αθλητικού σωματείου, Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών ή Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας εκδίδονται υποχρεωτικά πριν από την προαναφερθείσα ημερομηνία εκτέλεσης της ποινής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 3262/2004 (ΦΕΚ 173/Α/2004).

 

3. Η πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού της έδρας, όπου αυτή προβλέπεται στους οικείους κανονισμούς και διατάξεις, καταργείται και αντί αυτής επιβάλλεται αντίστοιχη ποινή διεξαγωγής του αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 3262/2004 (ΦΕΚ 173/Α/2004).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.