Νόμος 2716/99 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προσωπικό της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/1998) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΠΙΚΠΑ, του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας και του Κέντρου Βρεφών Η ΜΗΤΕΡΑ, που επιλέγεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας να ενταχθεί στο νέο φορέα Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής Φροντίδας και μετά από δήλωσή του εντάσσεται σε μόνιμες θέσεις δημοσίου δικαίου, κατατάσσεται σε βαθμό και μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο νομικό πρόσωπο από το οποίο προέρχεται, με τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο κατατάσσεται. Ο χρόνος που τυχόν πλεονάζει στο βαθμό κατάταξης του υπαλλήλου θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο βαθμό αυτόν, για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό και την επιλογή του ως Προϊσταμένου οργανικής μονάδας. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας, που έχει διανυθεί στο νομικό πρόσωπο από το οποίο προέρχεται ο υπάλληλος, θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία για θέματα υπηρεσιακής του κατάστασης.

 

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου έχει εφαρμογή και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/1998) των καταργουμένων νομικών προσώπων ΠΙΚΠΑ, Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας και ΚΒ Η ΜΗΤΕΡΑ που μετά τη συγχώνευσή τους στο νέο φορέα Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής Φροντίδας μετατάσσονται σε εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή σε υπηρεσίες της Περιφέρειας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού και εντάσσονται, μετά από δήλωσή τους, σε μόνιμες θέσεις δημοσίου δικαίου. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/1998), καθώς και η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου, έχουν εφαρμογή και στο προσωπικό των εξοχών του ΠΙΚΠΑ, των βρεφικών - παιδικών σταθμών, βρεφονηπιοκομείων και νηπιαγωγείων του ΠΙΚΠΑ, του Κέντρου Βρεφών Η ΜΗΤΕΡΑ και αντιστοίχων προγραμμάτων βρεφονηπιακής φροντίδας, που λειτουργούν στο πλαίσιο άλλων δραστηριοτήτων του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας, των ταπητουργείων, κιλιμοποιίων, εργαστηρίων και γενικά των υπηρεσιών οικοτεχνίας του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας, των Ιατροκοινωνικών Κέντρων και της Παιδικής Πολυκλινικής του ΠΙΚΠΑ ως και του προσωπικού των Βρεφονηπιακών Σταθμών Αθηνών (ΙΒΣΑ), Θεσσαλονίκης (ΙΒΣΘ) και Λάρισας (ΙΒΣΛ), του Κοινωνικού Κέντρου Οικογένειας και Νεότητας και των κατασκηνώσεων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, που μεταφέρεται και μετατάσσεται στις υπηρεσίες πρόνοιας των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β βαθμού, στις υπηρεσίες υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σε Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.