Νόμος 2646/98 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Συγχώνευση νομικών προσώπων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου), ο Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) και το Κέντρο Βρεφών Η ΜΗΤΕΡΑ (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και συγχωνεύονται με τον Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής Φροντίδας. Οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες αυτών μεταφέρονται και ασκούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής Φροντίδας του άρθρου 6, πλην:

 

α. Των εξοχών του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης, που μεταφέρονται στις υπηρεσίες πρόνοιας των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μετά του προσωπικού που υπηρετούσε σε αυτές κατά την 31-05-1998.

 

β. Των βρεφικών - παιδικών σταθμών, βρεφονηπιοκομείων και νηπιαγωγείων του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης, του Κέντρου Βρεφών Η ΜΗΤΕΡΑ και αντίστοιχων προγραμμάτων που λειτουργούν στο πλαίσιο άλλων δραστηριοτήτων του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας που μεταφέρονται στους οικείους δήμους και κοινότητες, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994) και του άρθρου 9 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997), μετά του προσωπικού που υπηρετούσε σε αυτούς κατά την 31-05-1998. Μέχρι της ολοκλήρωσης της μεταφοράς, οι ανωτέρω σταθμοί λειτουργούν στο πλαίσιο του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας.

 

γ. Των ταπητουργείων, κιλιμοποιίων, εργαστηρίων και γενικά των υπηρεσιών οικοτεχνίας του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας που μεταβιβάζονται στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, α' βαθμού, μετά του προσωπικού που υπηρετούσε σε αυτές κατά την 31-05-1998. Η μεταβίβαση αυτή γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Υπηρεσίες που δεν θα έχουν μεταβιβαστεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καταργούνται αυτοδικαίως και για το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 2 και μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης ή μέχρι το τέλος του ενός (1) έτους, σε περίπτωση που δεν θα έχουν μεταβιβαστεί οι ανωτέρω υπηρεσίες, παραμένουν στην αρμοδιότητα του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας.

 

δ. Των Ιατροκοινωνικών Κέντρων και της Παιδικής Πολυκλινικής του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης που μεταφέρονται στις υπηρεσίες υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας του νόμου [Ν] 1397/1983, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, μετά του προσωπικού που υπηρετούσε σε αυτά κατά την 31-05-1998, πλην των ιατρών και οδοντιάτρων, για τους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του παρόντος άρθρου.

 

2. Εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες και η διαδικασία της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών των περιπτώσεων α', β', γ' και δ' της προηγούμενης παραγράφου, τα θέματα ένταξης και κατάταξης του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί, τα της περιουσίας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

3. Το μόνιμο προσωπικό του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης που θα επιλεγεί για να ενταχθεί στο νέο φορέα εντάσσεται σε οργανικές θέσεις του νέου Οργανισμού του ίδιου ή αντίστοιχου κλάδου και κατηγορίας με εκείνο που κατείχαν κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας, του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας και του Κέντρου Βρεφών Η ΜΗΤΕΡΑ, που θα επιλεγεί για να ενταχθεί στο νέο φορέα, εντάσσεται μετά από δήλωσή του σε μόνιμες θέσεις του νέου Οργανισμού ή σε προσωρινές και προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες θα προέλθουν από μετατροπή ισάριθμων αντίστοιχης κατηγορίας και αντίστοιχου ή παρεμφερούς κλάδου οργανικών θέσεων, οι οποίες καταργούνται με την, για οποιονδήποτε λόγο, αποχώρηση των υπαλλήλων αυτών από την Υπηρεσία. Μέχρι την κατάργηση των παραπάνω προσωρινών θέσεων, απαγορεύεται η πλήρωση αντίστοιχου αριθμού οργανικών θέσεων μονίμων υπαλλήλων.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την ένταξη του παραπάνω προσωπικού.

 

Το μεταφερόμενο και εντασσόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2470/1997. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στο φορέα από τον οποίο προέρχεται λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική του εξέλιξη. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, η οποία θα μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών μέχρι την πλήρη εξίσωσή τους με τις αποδοχές της νέας θέσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2920/2001 (ΦΕΚ 131/Α/2001).

 

4. Η επιλογή του προσωπικού που θα ενταχθεί στον Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής Φροντίδας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, που λειτουργεί για τη συγκεκριμένη περίπτωση ως υπηρεσιακό συμβούλιο και το οποίο λαμβάνει υπόψη και συνεκτιμά τα ακόλουθα κριτήρια:

 

α. τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,

β. εμπειρία,

γ. εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών,

δ. υπηρεσιακή απόδοση,

ε. πειθαρχικά παραπτώματα - ποινές.

 

5. Το προσωπικό που δεν θα επιλεγεί για να ενταχθεί στο νέο φορέα μετατάσσεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, σε εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή σε υπηρεσίες της Περιφέρειας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού, αφού ληφθούν υπόψη οι υπηρεσιακές ανάγκες και η δήλωση προτίμησής του. Η μετάταξη του με σχέση δημοσίου δικαίου μονίμου προσωπικού του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης γίνεται σε κενές οργανικές θέσεις του ίδιου ή αντίστοιχου κλάδου και κατηγορίας με εκείνον που κατείχαν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, του δε με σχέση ιδιωτικού δικαίου του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης, του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας και του Κέντρου Βρεφών Η ΜΗΤΕΡΑ σε κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετά από δήλωσή του. Αν οι κενές οργανικές θέσεις δεν επαρκούν, συνιστώνται, με τις αποφάσεις μετάταξης, προσωποπαγείς θέσεις οι οποίες καταργούνται με την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρησή τους από την υπηρεσία.

 

Η μετάταξη γίνεται σε υπηρεσίες του νομού που υπηρετεί εκτός και αν δηλωθεί διαφορετικά.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας ρυθμίζονται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη μετάταξη του προσωπικού αυτού.

 

Για το έτος πραγματοποίησης των μετατάξεων η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Εθνικού Οργανισμού με μεταφορά της σχετικής πίστωσης στους προϋπολογισμούς των φορέων στους οποίους μεταφέρονται. Για τα επόμενα έτη, οι πιστώσεις θα εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των φορέων στους οποίους έχουν γίνει οι μετατάξεις.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας εντός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας. Με την έκδοση της απόφασης λήγει η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων των ως άνω καταργούμενων νομικών προσώπων.

 

7. Με την επιφύλαξη των περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών κειμένων διατάξεων, όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία των συγχωνευόμενων φορέων περιέρχεται στον Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής Φροντίδας, ο οποίος υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων φορέων.

 

8. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 7 του άρθρου 6, του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 2 και των υπουργικών αποφάσεων των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, εξακολουθούν να ισχύουν οι κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις, που αναφέρονται στην οργάνωση, λειτουργία και το προσωπικό των συγχωνευόμενων φορέων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.