Νόμος 2671/98 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στοστο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συνιστάται Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Μεταφορών που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

 

2. α. Το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Μεταφορών έχει αρμοδιότητα να διενεργεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στους εποπτευόμενους φορείς που ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα μεταφορών και στις υπηρεσίες των περιφερειών της Χώρας που παρέχουν υπηρεσίες ευθύνης της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών, καθώς και σε οποιονδήποτε ιδιωτικό φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί έργο που άπτεται του αντικειμένου της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών.

 

β. Το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Μεταφορών έχει αρμοδιότητα να ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018), και ειδικότερα της παραγράφου 11 του άρθρου 12, της παραγράφου 11 του άρθρου 13 και της παραγράφου 2 του άρθρου 20. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται κλιμάκιο ελέγχου αποτελούμενο από υπαλλήλους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

Ο Γενικός Επιθεωρητής εκδίδει τις απαιτούμενες εντολές ελέγχου και συγκροτεί τα επιμέρους μικτά κλιμάκια ελέγχου, αποτελούμενα από έναν Επιθεωρητή - Ελεγκτή του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Μεταφορών και τους απαραίτητους σε κάθε περίπτωση υπαλλήλους του κλιμακίου ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου και τους εφοδιάζει με τα σχετικά δελτία ελέγχου.

 

γ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Επιθεωρητή, ορίζονται κλιμάκια ελέγχου αποτελούμενα από υπαλλήλους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για να συνδράμουν στο ελεγκτικό έργο του Σώματος, σε περίπτωση εκτεταμένων τακτικών και εκτάκτων ελέγχων στους φορείς και τομείς αρμοδιότητας της περίπτωσης α' της ίδιας παραγράφου.

 

3. Σκοπός των επιθεωρήσεων, των τακτικών και έκτακτων ελέγχων και των ερευνών που διενεργεί το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Μεταφορών είναι η διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών της παραγράφου 2, ο εντοπισμός φαινομένων αδιαφάνειας, διαφθοράς και αναποτελεσματικότητας, η πρόληψη της διαφθοράς και η καταστολή καταστάσεων που αντίκεινται στο δημόσιο συμφέρον.

 

4. Το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Μεταφορών αποτελείται από τον Γενικό Επιθεωρητή και 40 Επιθεωρητές - Ελεγκτές.

 

5. α) Ο Γενικός Επιθεωρητής είναι μόνιμος υπάλληλος ή υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κάτοχος διπλώματος οποιασδήποτε ειδικότητας των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή πτυχίου ισότιμου και αντίστοιχου των αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών της αλλοδαπής, καθώς και οποιουδήποτε πτυχίου-διπλώματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

 

Ο Γενικός Επιθεωρητής διακρίνεται για την επαγγελματική του κατάρτιση, το ήθος του, την άσκηση διοικητικών καθηκόντων, την ικανότητα στη γρήγορη και διεισδυτική διάγνωση των προβλημάτων που παρουσιάζονται για το ελεγκτικό έργο, στην αντικειμενική κριτική των λύσεων που δίνονται στα προβλήματα αυτά και ιδίως στην ικανότητα και εμπειρία διενέργειας ελέγχων και επιθεωρήσεων. Ο Γενικός Επιθεωρητής απαιτείται να έχει τα προσόντα, προκειμένου να επιλεγεί Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υπηρεσίας.

 

β) Οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Μεταφορών είναι μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με βαθμό Α' ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με βαθμό Α' και εξαετή τουλάχιστον ενεργό υπηρεσία μετά την αποφοίτησή τους, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.

 

6. α) Ο Γενικός Επιθεωρητής επιλέγεται ύστερα από ιδιαίτερη δημόσια πρόσκληση και δημοσίευση σε 2 ημερήσιες εφημερίδες και κατόπιν προηγούμενης συνέντευξης ενώπιον τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Ο Γενικός Επιθεωρητής του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Μεταφορών.

 

τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με πενταετή θητεία και με δυνατότητα ανανέωσης με την ίδια διαδικασία. Πειθαρχικός Προϊστάμενος του Γενικού Επιθεωρητή είναι ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

 

β) Για την επικουρία του Γενικού Επιθεωρητή συνιστώνται 3 θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών. Οι ανωτέρω υπάγονται απευθείας στον Γενικό Επιθεωρητή και προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία του Γενικού Επιθεωρητή, εντός της οποίας προσλήφθηκαν.

 

Για τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, τα τυπικά προσόντα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 78 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018). Για τη μισθολογική κατάταξη των ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 

7. α) Η κάλυψη των θέσεων των Επιθεωρητών-Ελεγκτών γίνεται είτε με απόσπαση από τακτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και από φορείς που εποπτεύονται από τον Υπουργό Υποδομών, είτε με απόσπαση τακτικών υπαλλήλων από άλλα Υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, καθώς και από ανώνυμες εταιρείες του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005).

 

β) Οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές που προέρχονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και από φορείς που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αποσπώνται στο Σώμα Επιθεωρητών -Ελεγκτών Μεταφορών με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ύστερα από δημόσια ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υποβολή υποψηφιοτήτων.

 

γ) Οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές που προέρχονται από άλλα υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και εταιρείες του νόμου 3429/2005 αποσπώνται στο Σώμα Επιθεωρητών -Ελεγκτών Μεταφορών με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ύστερα από δημόσια ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υποβολή υποψηφιοτήτων. Στην περίπτωση των αποσπάσεων από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης..

 

δ) Η απόσπαση των Επιθεωρητών-Ελεγκτών στο Σώμα Επιθεωρητών -Ελεγκτών Μεταφορών, η οποία είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου, διενεργείται χωρίς τη γνώμη του Υπηρεσιακού ή άλλου Συμβουλίου, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, διαρκεί 3 έτη και παρατείνεται για μία ή περισσότερες τριετίες, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. Για την παράταση της απόσπασης του Επιθεωρητή-Ελεγκτή κατά το προηγούμενο εδάφιο απαιτείται θετική εισήγηση του Γενικού Επιθεωρητή του Σώματος.

 

ε) Η απόσπαση των Επιθεωρητών - Ελεγκτών στο Σώμα Επιθεωρητών -Ελεγκτών Μεταφορών λήγει για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και για τους λοιπούς υπαλλήλους με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Γενικού Επιθεωρητή ή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον ο Γενικός Επιθεωρητής κρίνει ότι έχει ολοκληρωθεί το ελεγκτικό έργο της υπόθεσης που του έχει ανατεθεί και έχει παραδώσει την τελική έκθεσή της.

 

8. α) Οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές και το υπόλοιπο προσωπικό λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές, τα επιδόματα, καθώς και τις λοιπές παροχές και τις πάγιες αποζημιώσεις της οργανικής τους θέσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους.

 

β) Η καταβολή των δαπανών μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης εκτός έδρας του Γενικού Επιθεωρητή, των Επιθεωρητών- Ελεγκτών και των υπαλλήλων που παρέχουν γραμματειακή -διοικητική και λοιπή υποστήριξη, βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

9. α) Για τη νομική υποστήριξη του έργου του Σώματος συνιστώνται 3 θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή.

 

β) Η πλήρωση των θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (νόμος [Ν] 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α/2013)). Οι αποδοχές των δικηγόρων καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του νόμου 4354/2015.

 

10. α) Για τη γραμματειακή - διοικητική υποστήριξη του έργου του Σώματος Επιθεωρητών- Ελεγκτών Μεταφορών συνιστώνται 1 θέση του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, 3 θέσεις του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, 10 θέσεις του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 3 θέσεις του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ και 3 θέσεις του κλάδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών.

 

β) Η πλήρωση των θέσεων κλάδων και κατηγοριών υπαλλήλων για τη γραμματειακή - διοικητική υποστήριξη και τη λοιπή υποστήριξη του έργου του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών, γίνεται με απόσπαση μόνιμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και των φορέων που εποπτεύονται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και με απόσπαση υπαλλήλων από άλλα Υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και από ανώνυμες εταιρείες του νόμου 3429/2005.

 

γ) Η απόσπαση στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Μεταφορών των υπαλλήλων κλάδων και κατηγοριών της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου, οι οποίοι προέρχονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και από φορείς που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ύστερα από δημόσια ανακοίνωση - πρόσκληση ενδιαφέροντος.

 

δ) Η απόσπαση στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Μεταφορών των υπαλλήλων κλάδων και κατηγοριών της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου, οι οποίοι προέρχονται από άλλα Υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και ανώνυμες εταιρείες του νόμου 3429/2005, διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Στην περίπτωση των αποσπάσεων από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

11. Το προσωπικό του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Μεταφορών για όσο χρόνο υπηρετεί στο Σώμα, υπάγεται στο πειθαρχικό συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

12. α) Ο Γενικός Επιθεωρητής διοικεί το Σώμα, προΐσταται των Επιθεωρητών - Ελεγκτών, είναι πειθαρχικώς προϊστάμενός τους και εκδίδει τις εντολές επιθεώρησης, ελέγχου και έρευνας. Ο Γενικός Επιθεωρητής μπορεί να αναπληρώνεται από Επιθεωρητή - Ελεγκτή που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

 

β) Ο Γενικός Επιθεωρητής αξιολογεί τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές, καθώς και το υπόλοιπο προσωπικό του Σώματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

13. α) Ο Γενικός Επιθεωρητής δίνει εντολή για επιθεώρηση, έλεγχο ή έρευνα στους Επιθεωρητές - Ελεγκτές αυτεπάγγελτα ή ύστερα από εντολή του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Διενέργεια ελέγχου ή έρευνας μπορεί να ζητήσει και ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης.

 

β) Ο Γενικός Επιθεωρητής κατανέμει τις εντολές σε Επιθεωρητή - Ελεγκτή ή σε κλιμάκιο Επιθεωρητών - Ελεγκτών ή σε μικτό κλιμάκιο και παρακολουθεί την έγκαιρη εκτέλεσή τους. Με την εντολή καθορίζει το χρόνο μέσα στον οποίο πρέπει να περατωθεί ο έλεγχος και η υποβολή της έκθεσης.

 

14. Ο Γενικός Επιθεωρητής και οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Μεταφορών για την εκπλήρωση του έργου τους έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους συναφείς με τη φύση του ελέγχου φακέλους, συμπεριλαμβανομένων και των απορρήτων, εκτός και αν αναφέρονται σε ζητήματα τα οποία ανάγονται στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής, την εθνική άμυνα και την κρατική ασφάλεια. Οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι ελεγχόμενες υπηρεσίες και οι ιδιώτες οφείλουν να παρέχουν όλα τα απαραίτητα για το έργο των Επιθεωρητών - Ελεγκτών στοιχεία και τις αναγκαίες πληροφορίες, να συνεργάζονται καλόπιστα κατά τη διάρκεια του ελέγχου και να τους διευκολύνουν με κάθε τρόπο.

 

Η άρνηση, η μη χορήγηση πληροφοριών ή στοιχείων, η απόκρυψη στοιχείων ή πληροφοριών, καθώς και η χορήγηση εν γνώσει ανακριβών ή παραποιημένων στοιχείων και γενικά η παρακώλυση και η παραπλάνηση του έργου των Επιθεωρητών - Ελεγκτών συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο μπορεί να επιβληθεί μια από τις ποινές που προβλέπονται στις περιπτώσεις β' έως και στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)).

 

15. α) Ο Γενικός Επιθεωρητής και οι Επιθεωρητές -Ελεγκτές του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Μεταφορών κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους είναι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι, κατά το άρθρο 34 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

 

β) Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί μη σύννομη συμπεριφορά λειτουργού ή υπαλλήλου ή μέλους διοίκησης ή ιδιώτη, η έκθεση του Επιθεωρητή - Ελεγκτή διαβιβάζεται στο αρμόδιο όργανο με πρόταση για άσκηση πειθαρχικού ελέγχου ή για λήψη άλλων μέτρων. Αν προκύψουν αποχρώσες ενδείξεις ποινικού αδικήματος από λειτουργό ή υπάλληλο της ελεγχόμενης υπηρεσίας, ή από ελεγχόμενο ιδιώτη η έκθεση του Επιθεωρητή - Ελεγκτή διαβιβάζεται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

 

γ) Μετά το τέλος της επιθεώρησης, του ελέγχου ή της έρευνας ο Επιθεωρητής - Ελεγκτής υποβάλλει στο Γενικό Επιθεωρητή τεκμηριωμένη έκθεση, στην οποία περιλαμβάνονται οι διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις για ενδεχόμενες βελτιώσεις ή απλουστεύσεις. Ο Γενικός Επιθεωρητής γνωστοποιεί το πόρισμά του στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και ενημερώνει τις υπηρεσίες ή τους ιδιώτες στους οποίους έγινε η επιθεώρηση, ο έλεγχος ή η έρευνα και, εφόσον διαπιστώσει παράνομη συμπεριφορά λειτουργού ή υπαλλήλου ή μέλους διοίκησης ή ιδιώτη, προτείνει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης.

 

δ) Οι υπηρεσίες ή οι ιδιώτες μετά την ενημέρωσή τους από τον Γενικό Επιθεωρητή, υποχρεούνται να αναφέρουν, το ταχύτερο δυνατόν, στον Γενικό Επιθεωρητή και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί για την υλοποίηση των προτάσεων της έκθεσης ή και του πορίσματος.

 

16. α) Οι υπηρετούντες στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Μεταφορών και οι υπάλληλοι των παραγράφων 2)β και 2)γ που συμμετέχουν στο ελεγκτικό έργο οφείλουν να τηρούν εχεμύθεια για θέματα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα ή εμπιστευτικά από τις κείμενες διατάξεις, για τα θέματα των αρμοδιοτήτων του Σώματος. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και μετά την αποχώρησή τους από το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Μεταφορών.

 

β) Ο Γενικός Επιθεωρητής, οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές του Σώματος και οι υπάλληλοι των παραγράφων 2)β και 2)γ που συμμετέχουν στο ελεγκτικό έργο δεν εξετάζονται και δεν διώκονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Κατ' εξαίρεση, διώκονται για παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και των στοιχείων που έχουν περιέλθει σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας, καθώς και για την εκ δόλου παράβαση του καθήκοντός τους.

 

γ) Αν ο Γενικός Επιθεωρητής και οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές και οι υπάλληλοι των παραγράφων 2)β και 2)γ που συμμετέχουν στο ελεγκτικό έργο διώκονται ή ενάγονται για πράξεις στις οποίες έχουν προβεί ή για παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τους παρέχεται η δυνατότητα να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα θα εγκριθεί από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

17. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θεσπίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και καθορίζεται κάθε άλλο συναφές θέμα για τη λειτουργία του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.