Νόμος 2648/98 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Ρυθμίσεις στα τέλη χαρτοσήμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το ποσό που ορίζεται από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του από [ΠΔ] 28-07-1931 προεδρικού διατάγματος, για την είσπραξη του αναλογικού τέλους χαρτοσήμου με χρήση κινητού επισήματος, αυξάνεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές.

 

2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15Α του από [ΠΔ] 28-07-1931 προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{1. Σε συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή που εκδίδονται στην Ελλάδα, επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου, το οποίο ορίζεται ως ακολούθως:

 

Για ονομαστική αξία 1 - 100.000 δραχμές

500 δραχμές

Για ονομαστική αξία 100.001 - 200.000 δραχμές

1.000 δραχμές

Για ονομαστική αξία 200.001 - 400.000 δραχμές

2.000 δραχμές

Για ονομαστική αξία 400.001 - 600.000 δραχμές

3.000 δραχμές

Για ονομαστική αξία 600.001 - 800.000 δραχμές

4.000 δραχμές

Για ονομαστική αξία 800.001 - 1.000.000 δραχμές

5.000 δραχμές

Για ονομαστική αξία 1.000.001 - 1.400.000 δραχμές

7.000 δραχμές

Για ονομαστική αξία 1.400.001 - 1.800.000 δραχμές

9.000 δραχμές

Για ονομαστική αξία 1.800.001 - 2.200.000 δραχμές

11.000 δραχμές

Για ονομαστική αξία 2.200.001 - 2.600.000 δραχμές

13.000 δραχμές

Για ονομαστική αξία 2.600.001 - 3.000.000 δραχμές

15.000 δραχμές

 

Για συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή ονομαστικής αξίας μεγαλύτερης των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών, το τέλος ορίζεται σε 5‰ για την πέρα των 3.000.000 δραχμών ονομαστική αξία αυτών.

 

H οπισθογράφηση, η τριτεγγύηση και η εξόφληση συναλλαγματικής ή γραμματίου σε διαταγή συντάσσονται ατελώς.

 

2. Το κατά την προηγούμενη παράγραφο τέλος χαρτοσήμου για συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή αξίας μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές εισπράττεται υποχρεωτικά με χρήση ειδικών εντύπων ενσήμων, για συναλλαγματικές δε και γραμμάτια σε διαταγή αξίας ανώτερης, με χρήση του ειδικού εντύπου ενσήμου της συναλλαγματικής ή του γραμματίου σε διαταγή αξίας τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών και με χρήση κινητού επισήματος ή αποδεικτικού πληρωμής της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του κώδικα αυτού. Σε όσες περιπτώσεις το αναλογικό τέλος είναι ή περιλαμβάνει κλάσμα της δραχμής αυτό στρογγυλοποιείται σε ακέραιη δραχμή.}

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η ημερομηνία θέσης σε κυκλοφορία των ως άνω νέων ειδικών εντύπων ενσήμων συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή και καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.