Νόμος 2648/98 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Παράβολα - Τέλη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παράβολα, τέλη, δικαιώματα και εισφορές, οποιασδήποτε μορφής ή ονομασίας ανταποδοτικής γενικά φύσης, που έχουν επιβληθεί υπέρ του Δημοσίου αναπροσαρμόζονται ως εξής:

 

α) Τα κάτω των χιλίων (1.000) δραχμών σε χίλιες (1.000) δραχμές.

β) Τα αξίας χιλίων (1.000) δραχμών και μέχρι εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών διπλασιάζονται, στρογγυλοποιούμενα στην επόμενη χιλιάδα δραχμών, με εξαίρεση τα εισιτήρια των καζίνων.

 

2. Για την είσπραξη των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο παραβόλων, καθιερώνονται ειδικά κινητά ένσημα παραβόλων αξίας χιλίων (1.000), δύο χιλιάδων (2.000), πέντε χιλιάδων (5.000), δέκα χιλιάδων (10.000) και είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των ειδικών κινητών ενσήμων παραβόλων, ο τρόπος προμήθειας και διάθεσης, η ημερομηνία θέσης σε κυκλοφορία αυτών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.