Νόμος 2643/98 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 2150/1993 (ΦΕΚ 98/Α/1993), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 2336/1995 (ΦΕΚ 189/Α/1995) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η διάρθρωση των υπηρεσιών του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας σε τομείς, διευθύνσεις, τμήματα ή άλλες οργανωτικές μονάδες καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από πρόταση του Διοικητικού του Συμβουλίου.}

 

2. Στο άρθρο 10 του νόμου [Ν] 2150/1993 προστίθεται παράγραφος 1)α ως εξής:

 

{1.α. Το προσωπικό του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας διακρίνεται σε ερευνητικό, τεχνικό(επιστημονικό και μη) και διοικητικό (επιστημονικό και μη).}

 

3. Το άρθρο 5 του νόμου [Ν] 2150/1993 παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο Γενικός Διευθυντής και το ερευνητικό προσωπικό του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας ορίζονται με τις διαδικασίες και τα κριτήρια των άρθρων 15 έως και 19 του νόμου [Ν] 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/1985). Για τις προαγωγές και τα λοιπά θέματα πλην αμοιβών ισχύουν οι διατάξεις του ίδιου νόμου, όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. Ο κανονισμός κατάστασης προσωπικού καθορίζει τα κριτήρια και τις διαδικασίες για την επιλογή και την πλήρωση θέσεων του τεχνικού και του διοικητικού προσωπικού.

 

Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιακών μονάδων του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας επιλέγονται μετά από ανοικτό διαγωνισμό και τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε τέσσερα (4) τουλάχιστον έντυπα ημερήσια ή εβδομαδιαία μεγάλης κυκλοφορίας και οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη διάθεσή τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την πρώτη δημοσίευση για να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους. Η προκήρυξη προσδιορίζει τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη της προς πλήρωση θέσης τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τα προσόντα του ερευνητή βαθμίδας Γ' εφόσον πρόκειται για υπηρεσιακή μονάδα που εκτελεί ερευνητικές δραστηριότητες. Αν δεν υπάρχουν ερευνητές βαθμίδας Γ' μπορεί να ορίζεται προϊστάμενος ερευνητής βαθμίδας Δ'.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του νόμου 2736/1999 (ΦΕΚ 172/Α/1999).

 

4. Το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 2150/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στο Εθνικό Ινστιτούτου Εργασίας συγκροτείται Επιστημονική Επιτροπή αποτελούμενη από το Γενικό Διευθυντή του, ως Πρόεδρο, έναν ερευνητή που υπηρετεί στο Εθνικό Ινστιτούτου Εργασίας και τρεις ως πέντε ερευνητές άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων ή μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής που ειδικεύονται στα θέματα που ενδιαφέρουν το Εθνικό Ινστιτούτου Εργασίας.

 

2. Έργο της Επιτροπής είναι η προετοιμασία εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο και η παρουσίασή τους από το Γενικό Διευθυντή στα ακόλουθα θέματα:

 

α. μακροπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και ετήσιο πρόγραμμα ερευνητικών και άλλων επιστημονικών δραστηριοτήτων,

β. αξιολόγηση της πορείας των ανωτέρω προγραμμάτων και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει το Εθνικό Ινστιτούτου Εργασίας,

γ. συγκρότηση επιτροπών επιλογής ερευνητικού προσωπικού του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας,

δ. οποιοδήποτε άλλο θέμα εισαχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από το Γενικό Διευθυντή προς γνωμοδότηση.}

 

5. Όπου στο νόμο [Ν] 2150/1993 αναφέρεται ο διευθυντής εννοείται ο γενικός διευθυντής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.